Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Lluís Albesa Albiol

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Marc Carmona Serra

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

·      Català

·      Castellà

·      Anglès

Competències


Competències bàsiques
 • Demostrar poseir coneixements en una àrea d'estudi que parteixi de la base de l'educació secundària general, i s'acostuma a trobar a un nivell que s'apropa a llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi  

 • Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació, d'una forma professional per obtenir competènices que es demostren per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi

   

 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment en la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que inclouen una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

 • Desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia 

 • Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

Competències específiques
 • Realitzar els processos d'ensenyament-aprenentatge relatiu a l'activitat física i de l'esport, amb atenció a les característiques individuals, col.lectives i contextuals de les persones

 • Promoure la formació d'hàbits perdurables i autònoms de pràctica de l'activitat física i de l'esport

 • Aplicar els principis fisiològics, biomecànics, comportamentals i socials, als diferents camps de l'activitat física i de l'esport

 • Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica d'activitats físiques i esportives inadequades i proposar alternatives 

Competències generals
 • Identificar l'objecte d'estudi de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Adquirir la formació científica bàsica aplicada a l'activitat física i a l'esport en les seves diferents manifestacions

 • Reconèixer els fonaments epistemològics, històrics i educatius de l'activitat i de l'esport

 • Descriure els factors comportamentals i socials que condicionen la pràctica de l'activitat física i de l'esport

 • Reconèixer els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre l'estructura i funció del cos humà

 • Identificar els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre els aspectes psicològics i socials de l'ésser humà

 • Elaborar textos escrits i audiovisuals relacionats amb les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Aplicar els drets fonamentals i de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les personas amb discapacitat, de solidaritat, de protecció medioambiental i els valors propios d'una cultura de la pau i de valors democrátics

Competències transversals
 • Comprendre la literatura científica de l'àmbit de l'activitat física i l'esport en llengua anglesa i en altres llengues de presència significativa en l'àmbit científic

 • Aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l'ámbit de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Utilitzar les fonts del coneixement científic certificat en l'àmbit de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Aplicar els coneixements a la seva feina, de forma professional, amb l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes a l'àrea de l'Activitat Física i de l'Esport

   

 • Desenvolupar habilitats de lideratge, relació interpersonal i treball en equip

   

 • Generar recursos per l'adaptació a noves situacions i resolució de problemes, i per l'aprenentatge autònom i la creativitat

 • Incorporar hàbits de l'excel.lència i de qualitat per a l'exercici professional

 • Actuar dins dels principis ètics necessaris pel correcte exercici professional, segons el marc normatiu

Descripció


En aquest segle XXI l’ensenyament de l’Educació Física, l’Activitat Física i l’Esport necessita de professionals crítics i reflexius, amb un alt component de compromís ètic i moral, sobre les seves accions docents i els fenòmens culturals i socials que ens envolten.

Des d’aquesta perspectiva, aquesta matèria té com a principal propòsit presentar els fonaments pedagògics i didàctics vinculats a l’Educació Física, l'Activitat Física i l'Esport des de l’aproximació als quatre temes del programa.

El primer tema, “Bases pedagògiques i didàctiques de l’Educació Física, l’Activitat Física i l’Esport”, serveix com a introducció als conceptes bàsics d'educació, pedagogia i didàctica per així fonamentar el potencial formatiu de l'Activitat Física i l'Esport en el procés vital de l'ésser humà. Seguidament, en aquest primer tema s’estudia el passat, el present i el futur de l’Educació Física, per finalment acabar reflexionant sobre l’educació en valors en aquestes disciplines.

El propòsit del segon tema, “Fonaments curriculars de l’Educació Física", és situar l’alumnat en el marc legal i institucional que regula les actuals Lleis educatives, per a posteriorment aprofundir en els Decrets vigents i els desplegaments dels seus respectius currículums, tant a l’ESO com al Batxillerat.

El tercer tema, “Principis de la intervenció pedagògica i didàctica en l’ensenyament de l’Educació Física, l’Activitat Física i l’Esport” permetrà explorar i reflexionar sobre els perfils i els rols dels professionals d’aquest àmbit i, finalment, ajudarà a conèixer les principals bases didàctiques i metodològiques per a la preparació, la gestió i l’avaluació de la pràctica.

Finalment, i des d’una mirada actual, amb el quart tema d’estudi, ”Models pedagògics en l’Educació Física i l’Esport: de la teoria a la pràctica” es pretén que l’alumnat pugui elaborar diverses propostes d’ensenyament-aprenentatge que s’emmarquen en els models pedagògics més actuals i innovadors.

“Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.”

 

Continguts


TEMA 0. UPF: ESTRUCTURA, FUNCIONAMENT I ESTUDIANTS.

TEMA 1. BASES PEDAGÒGIQUES I DIDÀCTIQUES DE L’EDUCACIÓ FÍSICA, L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT.

1.1. Aproximació conceptual: Pedagogia, Didàctica, Educació Física, Activitat Física i Esport.

1.2. Pedagogia Crítica en Educació Física: conceptualització, orígens i principis.

1.3. Orígens i evolució històrica de l’Educació Física.

1.4. L’Educació Física del segle XXI: cap a on anar-hi?

1.5. L’Educació Física i l’Activitat esportiva i recreativa com a espai d’educació en valors.

TEMA 2. FONAMENTS CURRICULARS DE L’EDUCACIÓ FÍSICA.

2.1. Educació formal, no formal i informal. Educació Formal en l'Estat Espanyol i a Catalunya: legislació bàsica.

2.2. El currículum competencial d’Educació Física a l’ESO i el Batxillerat.

2.3. Orientacions metodològiques i per a l’avaluació de l’assignatura a l’ESO.

TEMA 3: PRINCIPIS DE LA INTERVENCIÓ PEDAGÒGICA I DIDÀCTICA EN L’ENSENYAMENT DE L’EDUCACIÓ FÍSICA, L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT

3.1. Perfils i rols del professorat/monitoratge i anàlisi de les competències docents claus.

3.2. Exercici professional i educació: el codi deontològic dels professionals de l’Educació Física i l’Esport.

TEMA 4. METODOLOGIES I MODELS PEDAGÒGICS EN L’EDUCACIÓ FÍSICA I L’ESPORT: DE LA TEORIA A LA PRÀCTICA.

4.1. Metodologies i models bàsics: Aprenentatge cooperatiu; Educació esportiva; Model comprensiu (TGfU); Educació aventura; Responsabilitat personal i social; Estil actitudinal; i Autoconstrucció de materials.

4.2. Models pedagògics innovadors: Gamificació; Contracte didàctic; Aprenentatge basat en problemes; Aprenentatge i servei; i Aprenentatge per projectes.

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

L'aprovat de l'assignatura s'obté amb una qualificació igual o superior a 5 punts(sobre 10 punts) d'acord amb la següent taula de ponderació: 

Activitat avaluadora 

Ponderació 

Competències avaluades 

Treball individual 

 

15 %

CB2, CB3, CB5,
G1, G2, G3, G5, G11, G12 T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8

Treball grupal 

35 % 

CB1, CB4
G1, G2, G3, G5, G11, G12 T1, T2, T3, T4, T5,T6, T7, T8 E1, E6, E9 

Examen 

50 % 

CB1, CB2, CB3, T1, T6, T7, T8 

 

REQUISITS:

Activitat avaluadora 

Ponderació

Criteri

Treball individual

15%

Qualsevol Nota

Treball grupal 

35%

Qualsevol Nota

Examen 

50%

5/10 

 • Assistència mínima-obligatòria a les sessions presencials i online del 60%. Les faltes no són justificables.
 • Lliurament dels treballs en el seu termini. No s’accepten treballs fora de temps. En aquest cas, l’alumne/at tindrà un zero en la tasca. 
 • Compliment de les normes del “Compromís de treball en grup” signat al principi del trimestre.
 • No plagiar cap de les activitats i/o tasques. No enganyar.

 

IMPORTANT:
- La nota de l’examen ha de ser de 5 o superior per fer mitja amb la resta d’activitats avaluadores. En cas de no aprovar-se s’aniria directament a la recuperació.

“La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.”

RECUPERACIÓ:

Activitat avaluadora 

Ponderació 

Criteri 

Treball individual 

15 %

No recuperable

Treball grupal 

35 % 

No recuperable 

Examen 

50 % 

5/10 

 

 

 

 

 

Bibliografia


Bàsic

Lorente-Catalán, E. y Martos-García, D. (eds.) (2018). Educación Física y pedagogía crítica. Propuestas para la transformación personal y social. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida; Valencia: Publicacions de la Universitat de València

Blázquez, D. (2013). Diez competencias docentes para ser mejor profesor de educación física.
Barcelona. INDE.

González Arévalo, C. i Lleixà Arribas, T. (coords.) (2010). Didáctica de la Educación Física. Barcelona: Graó

Blázquez, D. (coord.). (2016). Métodos de enseñanza en educación física. Enfoques innovadores para la enseñanza de competencias: Barcelona: INDE

Complementary

Fraile, A. (2004). Didáctica de la Educación Física. Una perspectiva crítica y transversal. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva.

Devís (2001). La Educación Física, el deporte y la salud en el siglo XXI. España: Marfil.

González Arévalo, C. i Lleixà Arribas, T. (coords.) (2010). Educación Física. Complementos de formación disciplinar. Barcelona: Graó.

Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat (DOGC núm. 5183, de 29.7.2008). Disponible en: http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=507489&versionId=1011499&language=ca_ES

GENERALITAT DE CATALUNYA. Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC) (DOGC 16 de juliol; entrada en vigor dia 17 de juliol de 2009). Disponible en: http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=480169

Contreras, O. i Gutiérrez, D. (coords.) (2017). El aprendizaje basado en proyectos en educación física. Barcelona: INDE

Isidori, E. i Fraile, A. (coords.) (2011). La pedagogía del deporte hoy. Escenarios y desafíos. Roma: Edizioni Nouva Cultura

Prat, M. i Soler, S. (2003) Actitudes, valores y normas en la educación física y el deporte. Barcelona: INDE.

Blázquez, D. (2017). Cómo evaluar bien en educación física. Barcelona: INDE

González Arévalo, C. i Lleixà Arribas, T. (coords.) (2010). Educación Física. Investigación, innovación y buenas prácticas. Barcelona: Graó.

Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria (DOGC núm. 6945, de 28.8.2015). Disponible en: http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=701354&language=ca_ES

 

Blázquez, D., i Sebastian, E. (2010). Enseñar por competencias en Educación Física (2ª
Ed.). Barcelona: INDE.

Parlebas, P. (2001). Juegos, deporte y sociedad. Léxico de praxiología motriz. Barcelona: Paidotribo

Pieron, M. (1999). Para una enseñanza eficaz de las actividades físicas. Barcelona: INDE

Vazquez, B. (coord.). Bases educativas de la actividad física y el deporte. Madrid: Síntesis.

Siedentop, D. (2008). Aprender a enseñar la educación física. Barcelona: INDE.

Blázquez, D. (2001). La educación física. Barcelona: Inde.

Sicilia, A. i Fernández-Balboa, J.M. (coords.) (2005). La otra cara de la enseñanza. La Educación Física desde una perspectiva crítica. Barcelona: INDE

Sánchez Bañuelos, F. (coord.) (2005). Didáctica de la educación física. Madrid: Pearson Educación.

Chiva, O. i Martí, M. (coord.) (2016). Métodos pedagógicos activos y globalizadores. Conceptualización y propuestas de aplicación. Barcelona: Graó.

Ruíz Omeñaca, J.V. (2004). Pedagogía de los valores en la educación física. Madrid: Editorial CCS.