Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Lluís Albesa Albiol

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Gerard Carmona Dalmases
Marc Carmona Serra 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

Competències específiques
 • Promoure la formació d'hàbits perdurables i autònoms de pràctica de l'activitat física i de l'esport

 • Aplicar els principis fisiològics, biomecànics, comportamentals i socials, als diferents camps de l'activitat física i de l'esport

 • Seleccionar el material i equipament esportiu adequat per a cada tipus d'activitat i població i en condicions de seguretat

Competències generals
 • Identificar l'objecte d'estudi de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Descriure els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport

 • Entendre els fonaments de l'acondicionament físic per a la pràctica de l'activitat física i de l'esport

Competències transversals
 • Aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l'ámbit de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Aplicar els coneixements a la seva feina, de forma professional, amb l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes a l'àrea de l'Activitat Física i de l'Esport

   

 • Generar recursos per l'adaptació a noves situacions i resolució de problemes, i per l'aprenentatge autònom i la creativitat

Descripció


L'assignatura tracta de definir i contextualitzar conceptualment els diferents nivells d'estructuració de la pràctica esportiva. S'analitzaran l'estructura i els components de l'exercici físic i, més concretament, de l'esport.

Es presentarà una sistemàtica d'anàlisi fonamentada en les taxonomies de les accions motrius existents, com a elements elementals de la tàctica esportiva i les seves relacions amb la tècnica i el concepte d'estratègia. Posteriorment, es proposarà a l'alumnat un model d'anàlisi de l'exercici físic i, més concretament, de l'esport que els servirà per comprendre la lògica interna de qualsevol manifestació motriu, sota el “paraigües” conceptual de l'esport.

L'assignatura integra la perspectiva de gènere.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Continguts


Tema 1. Introducció.

1.1.- Presentació de l'assignatura i contextualització en el Pla d'estudi de Grau.

1.2.- Contextualització, conceptualització d’exercici físic i esport.

 

Tema 2. Classificació dels esports.

2.1.- Classificació estructural.

2.2.- Classificació funcional.

 

Tema 3. Tècnica.

3.1.- Contextualització i definició.

3.2.- Classificació.

3.3.- Casos pràctics i models de referència.

3.4.- Anàlisi qualitatiu i criteris d’eficàcia

 

Tema 4. Tàctica.

4.1.- Contextualització i definició.

4.2.- Classificació.

4.3.- Casos pràctics. Edició de vídeo.

4.4.- Anàlisi funcional de la tàctica esportiva.  

 

Tema 5. Estratègia.

5.1.- Contextualització i definició.

5.2.- Reglament esportiu i estratègia.

5.3.- Classificació.

5.4.- Casos pràctics: accions estratègiques en competició.

5.5.- Planificació estratègica.

 

Tema 6. Requeriments condicionals de l’esport.

6.1.- Contextualització.

6.2.- Anàlisi dels requeriments condicionals dels elements tècnic-tàctics esportius:

      6.2.1.- Resistència

      6.2.2.- Força

      6.2.3.- Velocitat

      6.2.4.- Rang de moviment

 

 

Sistema d'avaluació


El sistema de qualificació (Real decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel que s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal):

0 – 4,9: Suspens (SS)

5,0 – 6,9: Aprovat (AP)

7,0 – 8,9: Notable (NT)

9,0 – 10,0: Excel·lent (SB)

 

L'assignatura s'aprova si s’obté una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10) segons la següent taula de ponderació:

Avaluació

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

Contínua

Treballs en grup i/o individuals + Informe de pràctiques

35% + 15% = 50%

G9, E6, E11, G4, G1, T2, T4, T6, E2, B4.

Final

Examen final

50%

G9, E6, E11, G4, G1, T4, T6, B4.

 

 

 

 

 

 

Criteris per poder fer mitjana entre les qualificacions de les activitats avaluadores:

Avaluació

Activitat avaluadora

Criteri

Contínua

Treballs en grup i/o individuals + Informe de pràctiques

Qualsevol nota

Final

Examen

5/10

 

 

 

 

 

 

Recuperació

Dintre del mateix curs acadèmic, les competències no assolides es poden recuperar. D’acord amb la normativa vigent, només és possible realitzar les proves de recuperació si s’ha suspès l'examen. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació. La nota obtinguda durant l’avaluació continuada es mantindrà.

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Competències avaluades

Treballs en grup i/o individuals + Informe de pràctiques (contínua)

No recuperable

G9, E6, E11, G4, G1, T2, T4, T6, E2, B4

 Examen

50%

G9, E6, E11, G4, G1, T4, T6, B4

 

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Bibliografia


Bàsic

Sampedro, J. (1999). Análisis de la estrategia en los Deportes de Equipo. Madrid: Gymnos.

Riera, J. (2005). Fundamentos del aprendizaje de técnica y táctica deportivas (4a ed.). Barcelona: INDE.

Riera, J. (2005). Habilidades en el Deporte. Barcelona: INDE.

Knudson, DV. (2013). Qualitative diagnosis of human movement. Improving performance in sport and exercise.  Champaing, IL (USA): Human Kinetics.

Izquierdo, M. (2008). Biomecánica y bases neuromusculares de la actividad física y el deporte. Madrid: Panamericana.

Complementary

Seirul·lo, F. (2017). El entrenamiento en los deportes de equipo. Barcelona: Mastercede

Lagardera, F. i Lavega, P. (2004). La ciencia de la acción motriz. Col·lecció Motriu. Lleida: Universitat de Lleida - INEFC.

Lasierra, G. i Lavega, P. (2004). 1015 juegos y formas jugadas de iniciación deportes equipo (4a ed.). Barcelona: Paidotribo.

Parlebas, P. (2001). Juegos, deporte y sociedad. Léxico comentado en acción motriz. Barcelona: Paidotribo.

Solà, J. (2010). Inteligencia táctica deportiva: Entenderla y entrenarla. Barcelona: INDE.

Hernández, J. (2001). Análisis de las estructuras del juego deportivo. Barcelona: INDE.

Legaz, A. (2012). Manual de entrenamiento deportivo. Barcelona: Paidotribo.

Dixit, A.K. (1992). Pensar estratégicamente: Un arma decisiva en los negocios, la política y la vida diaria. Barcelona: Antoni Bosch.