Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Lluís Albesa Albiol

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Roger Font Ribas

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Competències


Competències bàsiques
 • Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació, d'una forma professional per obtenir competènices que es demostren per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi

   

Competències específiques
 • Aplicar els principis fisiològics, biomecànics, comportamentals i socials, als diferents camps de l'activitat física i de l'esport

 • Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica d'activitats físiques i esportives inadequades i proposar alternatives 

 • Avaluar la condició física, preescriure i desenvolupar els exercicis físics orientats a la salut i en condicions de seguretat per aquests practicants 

Competències generals
 • Identificar l'objecte d'estudi de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Descriure els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport

 • Reconèixer els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre l'estructura i funció del cos humà

Competències transversals
 • Comprendre la literatura científica de l'àmbit de l'activitat física i l'esport en llengua anglesa i en altres llengues de presència significativa en l'àmbit científic

 • Utilitzar les fonts del coneixement científic certificat en l'àmbit de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Comunicar-se en anglès fluidament, tant oralment como per escrit, en contextos professionals i acadèmics

Descripció


La Fisiopatologia és una branca de la medicina molt relacionada amb l'anatomia, biologia molecular, bioquímica, biologia cel·lular, genètica, fisiologia, immunologia, farmacologia i ciències morfològiques que es dedica a l'estudi dels mecanismes pels quals s'originen les diferents malalties, la qual cosa permet explicar perquè ocorren els símptomes i les diverses manifestacions que l'acompanyen.

La fisiopatologia en l'activitat física i l'esport estudia les malalties més comunes, els mecanismes de producció i com aquestes es relacionen amb l'activitat física i l'esport a través d'un estudi conceptual, històric i metodològic.

Per tant, l'objectiu principal de l'assignatura serà el de capacitar a l'alumne/a perquè estigui en condicions d'examinar la relació entre l'activitat física moderada i regular i la millora de la condició física i la salut en persones amb diferents patologies. Així mateix, es pretén mostrar com un estil de vida actiu contribueix a la salut física i mental i a la millora de la qualitat de vida.

 

 

Continguts


BLOC I. Fisiopatologia de les malalties i la seva relació amb l'activitat física:

- Malalties i lesions de l'aparell locomotor, malalties endocrinometabòliques, oncològiques.....

BLOC II. Fisiopatologia de les lesions i la seva relació amb l'activitat física i de l'esport: 

- Lesions múscul-tendinoses, articulars, extremitat superior, inferior, valoració i exploració de l'esportista en la prevenció de lesions...

BLOC III. Suport Vital Bàsic

Sistema d'avaluació


L'avaluació consistirà en un reconeixement sobre el nivell d'aprenentatge aconseguit per l'estudiant, materialitzat en la qualificació numèrica, d'acord amb l'establert en la legislació vigent.

Sistema de qualificació (Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal):
            0 - 4,9: Suspens (SS)
            5,0 - 6,9: Aprovat (AP)
            7,0 - 8,9: Notable (NT)
            9,0 - 10: Excel·lent (SB)

La qualificació de l'alumne és el resultat d'una avaluació contínua i una avaluació final. L'aprovat de l'assignatura s'obté amb una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10 punts), d'acord a la següent taula de ponderació i criteris NECESSARIS per fer la mitjana entre les activitats avaluadores:

Avaluació

Activitat avaluadora

Ponderació

Criteri per fer mitjana

Continuada

 Treballs individuals

20%

-

(No recuperable)

Continuada

 Treball en grup

30%

-

(No recuperable)

Final

 Examen

50%

5/10

 

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Criteri per fer mitjana

 Examen final

50%

5/10

 

Els treballs individuals consistiran en la realització de qüestionaris, activitats a classe, participació en fòrums, al llarg de tot el trimestre.

El treball grupal versarà sobre un dels temes de l’assignatura i serà exposat a classe al final del trimestre.

Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació. Les altres notes (treballs individuals i treball grupal) es mantindran en el període de recuperació.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

 

Bibliografia


Bàsic

Bouchard, C., Blair, S.N., Haskell, W.L. (2007). Physical Activity and Health. Champaign (Illinois): Human Kinetics.

Gutierrez, I.R. (2011). La fisiopatología como base fundamental del diagnóstico clínico. Editorial Médica Panamericana.

Porth, CM. (2009). Fisiopatología. Salud-enfermedad: un enfoque conceptual (3º edición). Editorial Médica Panamericana.

Bahr, R., Maehlum, S. (2007). Lesiones Deportivas. Diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Editorial Médica Panamericana.

Complementary

Wilmore, J.H., Costill, D.L. (2006). Fisiología del esfuerzo y del deporte. Editorial Paidotribo.

Serra Grima, J.R., Begur Calafat, C. (2004). Prescripción de Ejercicio Físico para la Salud. Barcelona: Ed. Paidotribo.

López Chicharro, J., López Mojares, LM., eds. (2008). Fisiología Clínica del Ejercicio. Editorial Médica Panamericana.

López Chicharro, J. (2006). Fisiología del Ejercicio (3º edición). Editorial Médica Panamericana.

Durstine, J.L. (2009). ACSM's exercise management for persons with chronic diseases and disabilities. Ed. Human Kinetics.

Miralles Marrero, R., Miralles Rull, I. (2005). Biomecánica clínica de los tejidos y las articulaciones del aparato locomotor (2ª Edición). Editorial Elsevier Masson

Balius, R., Pedret, R. (2013). Lesiones Musculares en el Deporte. Editorial Médica Panamericana.