Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Lluís Albesa Albiol

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Lluís Albesa Albiol
Mónica Morral Yepes 

Idiomes d'impartició


 • Català

Pot haver-hi material de l'assignatura (articles científics) que es trobi en llengua anglesa

Competències


Competències bàsiques
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment en la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que inclouen una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

Competències específiques
 • Programar el procés d'entrenament de les habilitats motrius en els seus diferents nivells i entorns de pràctica

 • Aplicar els principis fisiològics, biomecànics, comportamentals i socials, als diferents camps de l'activitat física i de l'esport

Competències generals
 • Identificar l'objecte d'estudi de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Descriure els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport

 • Entendre els fonaments, estructures i funcions de les habilitats i patrons de la motricitat humana

Competències transversals
 • Utilitzar les fonts del coneixement científic certificat en l'àmbit de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Aplicar els coneixements a la seva feina, de forma professional, amb l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes a l'àrea de l'Activitat Física i de l'Esport

   

Descripció


Les Ciències de l'Activitat Física i l'Esport tenen el seu focus d'estudi en el moviment humà. L'ésser humà pot manifestar aquest moviment mitjançant un increïble rang d'habilitats. No obstant, hi ha un conjunt d'aquestes habilitats que són comunes a tots els humans i que es desenvolupen de forma similar. L'assignatura "Manifestacions bàsiques de la motricitat" analitza les habilitats bàsiques (la postura, la marxa, els salts, els llançaments, etc.) a partir de l'estudi del desenvolupament motriu. A la vegada, aquesta assignatura dóna eines de valoració i de construcció de tasques per al correcte desenvolupament de les habilitats bàsiques. És important senyalar que s'observen les habilitats bàsiques i el seu desenvolupament al llarg de tota la vida (infància - adults - gent gran).

L'assignatura es pot dividir en dues parts. La primera estableix les bases conceptuals per al posterior estudi de les habilitats motrius i el seu desenvolupament. Es fa especial èmfasi en els factors de l'organisme, de la tasca i de l'entorn que condicionen el sorgiment de la tasca i l'ús que el docent/entrenador pot fer per ajudar a l'alumne a tenir un correcte desenvolupament motriu. També s'incideix en la importància de fer una bona valoració de les habilitats bàsiques per establir l'estadi de desenvolupament de l'alumne i programar l'entrenament correctament.  La segona part es caracteritza per l'estudi concret i aplicació pràctica del que s'han considerat les habilitats motrius bàsiques. En cadascuna de les habilitats motrius bàsiques, després de la seva descripció fonamental i estudi de canvis al llarg de la vida, es presenten eines de valoració i de construcció de tasques que faciliten la programació adequada dels entrenaments i classes d'educació física. A més, donada la importància que tenen en el desenvolupament de totes les habilitats, s'ha inclòs en aquesta segona part l'estudi de l'esquema corporal i la lateralitat.

La semipresencialitat de l’assignatura implica treball autònom fora de l’aula. Les classes presencials estan marcades al cronograma.

Se subratllarà la rellevància social i mediambiental de la perspectiva de gènere, a través del temari de la assignatura, així com a través d'activitats de cerca de informació i debats crítics.

Continguts


1. Les habilitats motrius

1.1 Concepte i classificació de les habilitats motrius.
1.2 Evolució històrica de les habilitats motrius.
1.3 Condicionants de les habilitats motrius.
1.4 Avaluació de les habilitats motrius.

2. Anàlisi de les habilitats motrius bàsiques.

2.1 La postura.
2.2 La marxa.
2.3 La carrera.
2.4 Els salts.
2.5 La manipulació dels objectes.
2.6 Els llançaments.

3. L'esquema corporal

3.1 Descripció.
3.2 Desenvolupament.
3.2 Valoració
3.4 Construcció de tasques

4. La lateralitat

4.1 Descripció.
4.2 Desenvolupament.
4.3 Valoració.
4.4 Construcció de tasques
 

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

 

La qualificació final de l'alumne/a és el resultat de l'avaluació contínua a través de les diferents activitats avaluadores. L'aprovat de l'assignatura s'obté amb una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10) d'acord amb la següent taula de ponderació:

Activitat avaluadora

Ponderació Competències avaluades

Examen teòric

50%  G1, G4, G8, E5, E6

Seminaris

30% B3, G4, T4, E5, E6

Treball en grup

10% B3, G4, T4

Treball individual

10% B3, T3, T4, E6

 

Criteris necessaris pe fer mitjana entre les activitats avaluadores:

Activitat avaluadora Criteris per fer mitjana
Examen teòric ≥ 5/10
Seminaris Només es permet un màxim de tres seminaris puntuats amb una nota inferior al 3,5. Més de tres notes inferiors al 3,5 implica suspendre l'assignatura
Treball en grup Pondera la nota
Treball individual Pondera la nota

 

Requisits per a superar la avaluació contínua.

Realització mínima obligatòria com a mínim 6 seminaris amb nota superioa a 3,5 punts. Si no es pot realitzar la pràctica per malaltia o lesió, s'ha de portar un justificant mèdic..

IMPORTANT: Si no es supera l'avaluació contínua per l'incompliment d'algun del requisits necessaris descrits anteriorment, l'alumne/a suspendrà l'assignatura.

“La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.”

Recuperació.

Dins del mateix curs, existeix la possibilitat de recuperar les competències no assolides durant l'assignatura.

D'acord amb la normativa vigent, en l'activitat avaluadora de l'examen, només es podrà optar a la recuperació de l'assignatura, si s'ha suspès. En cas de No Presentat/da, no es podrà optar a recuperació.

Activitat avaluadora en període de recuperació Ponderació Competències avaluades
Examen teòric 50%

G1, G4, G8, E5, E6

 

Bibliografia


Bàsic

Haywood, K.M. i Getchell, N. (2008). Life span motor development (5ª ed.). Champaign, Illinois: Human Kinetics.

Shumway-Cook, A. i Woollacott, M.H. (2007). Motor Control: Translating Research into Clinical Practice (3ª ed.).  Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins

Ruiz, L. M., Gutiérrez, M., Graupera, J. L., Linaza, J. L., i Navarro, F. (2001) Desarrollo, comportamiento motor y deporte. Madrid, Espanya: Editorial Síntesis.

Complementary

Haywood, K.M., Roberton, M. i Getchell, N. (2011). Advanced analysis of motor development. Champaign, Illinois: Human Kinetics.

 

Johnson, J. (2011). Postural assessment. Champaign, Illinois: Human Kinetics.

Trew, M. i Everett, T. (2006) Fundamentos del movimiento humano (5ª ed.). Barcelona, Espanya: Masson-Elsevier.

Famose, J-P. (1992). Aprendizaje motor y dificultad de la tarea. Barcelona, Espanya: Editorial Paidotribo.