Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Alex Araujo Batlle

Idiomes d'impartició


 • Català

Algun material pot estar en castellà o anglès.

Competències


Competències bàsiques
 • B5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques
 • E9. Aplicar les eines tecnològiques per a l'aprofitament dels recursos del negoci a través del Màrqueting.

 • E13. Identificar les eines bàsiques de l'e-Màrqueting.

   

Competències generals
 • G1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • G2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

Competències transversals
 • T4. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària.

Descripció


Al finalitzar l’assignatura, l’estudiant serà capaç de:

 • Identificar i conèixer els diferents elements que cal tenir en compte a l’hora de posar la nostra plataforma a la xarxa.
 • Conèixer les possibilitats de les diferents plataformes digitals actuals segons els seus usos així com la relació entre els diferents elements que n’optimitzen el seu ús en base a una finalitat determinada.
 • Muntar, configurar i gestionar una plataforma digital tant pel que fa al l’ús d’aquells elements propis de cada gestor com de la capacitat per editar elements de manera manual.
 • Plantejar un projecte triant, desplegant, configurant i gestionant una plataforma digital encarant-la a uns determinats objectius

Resultats d'aprenentatge


Dominar les eines tecnològiques bàsiques per a l'aprofitament dels recursos d'e-Màrqueting, i xarxes socials com a suport a la presa de decisions empresarials

Metodologia de treball


Sessions teòriques
MD1.Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura
MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials

Aprenentatge dirigit
MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau

Aprenentatge autònom
MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor


Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Continguts


Tema 1. Internet i la World Wide Web

 • L’evolució de la WWW. Del boom de les punt com als gegants d’internet.
 • Algoritmes, segmentació i bombolles de filtre.
 • Protocols i tecnologies de la WWW.
 • Introducció als llenguatges de marcatge. HTML i CSS.
 • Els dominis. Tipologies i característiques.
 • Els allotjaments web. Característiques.

Tema 2. Sistemes de gestió de continguts (CMS)

 • Parts principals d’un gestor de continguts.
 • Tipologies de plataformes: CMS, LMS, CRM, ...
 • Les solucions Opensource.
 • Costos d’un projecte web.
 • Integració de plataformes externes.

Tema 4. El projecte web. UX

 • Introducció al Disseny centrat en l’usuari.
 • Els elements de l’experiència d’usuari en el projecte web.
 • Usabilitat i accessibilitat.
 • De les aplicacions web a les aplicacions mòbils.

Tema 5. El projecte web. Wordpress

 • Configuracions bàsiques.
 • Les funcionalitats i les finestres de continguts.
 • L’organització de la informació.
 • El disseny visual i d’interacció.
 • Eines d’avaluació i d’optimització web.

Activitats d'aprenentatge


 • AF1. Sessions teòriques
 • AF2. Seminaris
 • AF3. Treball en grup
 • AF4. Treball individual
 • AF5. Estudi personal
 • AF7. Tutories presencials

Sistema d'avaluació


Proves presencials escrites (40%)

 • 20% SE4. Prova parcial HTML & CSS
 • 20% SE4. Prova final CMS

Activitats d’avaluació continuada (60%)

 • 40% SE1 + SE2 Projecte CMS
 • 20% SE1 + SE2 Activitats individuals a l'aula

NOTA:

 • Cal que la nota resultant de les proves presencials escrites sigui igual o superior al cinc per poder fer mitjana amb l'avaluació continuada.
 • Al període de recuperació només es podrà recuperar el 40% corresponent a les proves presencials escrites

Bibliografia


Bàsic

Andy Williams (2019). "Wordpress for Beginners: A Visual Step-by-Step Guide to Creating your Own Wordpress Site in Record Time, Starting from Zero!" Ed. CreateSpace Independent Publishing Platform

Steve Krug (2015) "Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability". ADDISON WESLEY LONGMAN INC DIV PEARSON SUITE 300

Complementary

Jeff Gothelf (2014) "Lean UX". UNIR EDITORIAL