Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Marc Oliveras Villanueva

Idiomes d'impartició


 • Català

Els materials docents podent estar en català ,castellà i anglès.

Competències


Competències bàsiques
 • B3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Competències específiques
 • E6. Sintetitzar i avaluar les estratègies de màrqueting per a la internacionalització de l'activitat empresarial.

 • E8. Sintetitzar idees per convertir-les en negocis factibles i rendibles entenent el mercat actual.

 • E11. Aplicar els coneixements per emprendre projectes de negocis que permetin la creació de noves empreses o la millora de les ja existents, aplicant idees innovadores i creatives.

 • E15. Reunir i interpretar dades  significatives per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'àmbit empresarial i ser capaç d'elaborar un document que permeti transmetre informació o una proposta empresarial innovadora.

Competències generals
 • G1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

Competències transversals
 • T4. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària.

Descripció


Assignatura que pretén dotar de coneixements en l'àrea financera de l'empresa a través de l’anàlisi econòmica i comptable, el finançament, el rendiment econòmic i la inversió.

Resultats d'aprenentatge


Entendre els estats financers d'una empresa i saber diagnosticar la situació financera de la mateixa.

Comprendre el paper i la rellevància de la planificació econòmico-financera. 

Saber avaluar les diferents rendibilitats de l’empresa. 

Saber avaluar el rendiment financer de projectes d'inversió.

 

Metodologia de treball


Sessions teòriques
MD1.Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura
MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials

Aprenentatge dirigit
MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar a l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants

Aprenentatge autònom
MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Continguts


TEMA 1: Introducció; Marketing i Finances

 • El sistema financer
 • La funció financera de l’empresa: El objectiu financer
 • Principis de la funció financera
 • El binomi inversió-finançament
 • La funció del director financer

TEMA 2: Estats comptables i anàlisis econòmic-financer

 • El balanç: Estructura Econòmica i Estructura financera
 • El compte de resultats
 • Instruments d’anàlisi financer: els ratis
 • NOF
 • El Fons de Maniobra

TEMA 3: Gestió de la tresoreria i finançament a curt termini

 • Inversió i finançament a curt termini
 • El circulant empresarial
 • Previsió financera
 • El pressupost de tresoreria
 • Principis i objectius del cash management
 • La gestió de cobraments
 • La gestió de pagaments
 • Les relacions bancàries.

TEMA 4: Planificació econòmica-financera

 • Planificació
 • Estats financers previsionals
 • Pla Financer
 • Pressupostos

TEMA 5: La inversió

 • la decisió d’inversió de una empresa.
 • Components d’un projecte d’inversió.
 • Pressupost d’inversions
 • Pressupost de finançament
 • Presvisions d’ingressos i despeses.
 • La cultura de l’empresa i els projectes d’inversió
 • Métodes de selección d’inversions
 • Mètodes estàtics
 • Mètodes dinàmics

TEMA 6: El finançament a llarg termini

 • Finançament a llarg termini
 • Autofinançament

Activitats d'aprenentatge


Dins de l'aula:

 • AF1. Sessions teòriques. S’emprarà la metodologia del cas per desenvolupar els continguts teòrics de l’assignatura. La resolució dels casos es farà amb fulles de càlcul (excel), per tant, cal que els  alumnes portin ordinador portàtil a l’aula.
 • AF3. Treball en grup. Resolució de casos i problemes pràctics a classe i en grup, per fomentar una dinàmica de treball molt exigida a les empreses.

Fora de l'aula:

 • AF3. Treball en grup. Caldrà resoldre en grups d'entre 4 i 5 alumnes un cas pràctic el qual caldrà presentar i defensar, a part de realitzar la corresponent memòria escrita.
 • AF4. Treball individual. Realització d'exercicis a nivell individual
 • AF5. Estudi personal
 • AF7. Tutories presencials

Sistema d'avaluació


Sistema d’avaluació:

SE4. Examen final

50%

SE1. Test i anàlisi de cas (no recuperable)

20%

SE2. Treball en grup (20%) (no recuperable)
SE3. Exposicions (10%) (no recuperable)

30%

 

 • Es realitzarà un examen final que suposarà el 50% de la nota final, amb una nota mínima de 4.
 • Test i anàlisi de cas: 20% de la nota final.
 • Treball en grup i exposicions. Cas pràctic avaluable: 30% de la nota final (es valorarà la memòria, el power point, la presentació, la defensa i la qualitat de les preguntes).
 • La participació activa a classe, l’actitud mostrada, els treballs voluntaris poden bonificar la nota final en fins a 0,5 punts.

EXAMEN RECUPERACIÓ: En cas que un estudiant hagi suspès podrà anar a la recuperació, realitzant novament l’examen sencer. La nota corresponent a l’avaluació continuada (el 50% del test i el cas pràctic avaluable) no es recuperable i es mantindrà a l’hora d’efectuar el càlcul de la nota final.

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

MARTÍNEZ ABASCAL, Eduardo (2012): Finanzas  para directivos, Mc Graw Hill, IESE Business School, 2a edició, Madrid.

SANTANDREU, Eliseu. Finanzas para directivos de marketing. Barcelona: Gestión 2000, 2003

Complementary

BREALEY, Richard A.; MYERS, Stewart, C. ALLEN, Marcus (1998): Fundamentos de financiación empresarial, 5ª edición, McGraw-Hill, Madrid,

FAUS, J; TÀPIES, J (1999): Finanzas operativas: la gestión financiera de las operaciones del día a día, IESE – Universidad de Navarra, Navarra

FAUS, Josep (2001): Políticas y decisiones financieras para la gestión del valor en las empresas, IESE – Universidad de Navarra, Navarra.

SUÁREZ SUAREZ, Andrés (1998): Decisiones óptimas de inversión y financiación de la empresa, 18ª edición, Pirámide, Madrid.

MASSONS, Joan. Finanzas para profesionales de marketing y ventas. 3ª. ed. act. Barcelona: Deusto, 2008

AMAT, ORIOL. Comprender la contabilidad y las finanzas”; Barcelona: Ediciones Gestión 2000