Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Rosa Herrero Antón

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Rosa Herrero Antón

Idiomes d'impartició


 • Català

Competències


Competències bàsiques
 • B1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que tingui la seva base en l'educació secundaria general, i s'acostumi a trobar a un nivell que, tot i que amb el suport de llibre de text avançats, inclogui també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científica o ètica

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat

Competències específiques
 • EFB1_Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se a l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal, càlcul diferencial i integral, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització

Competències transversals
 • T1_Que els estudiants coneixin un tercer idioma, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit, d'acord amb les necessitats que tindran les graduades i els graduats a cada titulació

Descripció


El curs repassa i amplia els coneixements que els estudiants ja disposen del batxillerat sobre funcions, derivació i integració de funcions, sèries i mètodes numèrics.

Continguts


Tema 1. Funcions reals d'una variable real

 1. Generalitats
 2. Límit i continuïtat d'una funció
 3. Mètode de la bisecció per al càlcul d’arrels

Tema 2. Derivació de funcions reals d'una variable real

 1. La derivada
 2. Regles bàsiques de derivació
 3. Mètode de Newton per al càlcul d’arrels
 4. Extrems de funcions
 5. Creixement i decreixement de les funcions
 6. Concavitat i convexitat de les funcions. Punts d'inflexió
 7. Representació de funcions
 8. Formes indeterminades de límits. Regla de l'Hôpital

Tema 3. Successions i sèries

 1. Successions
 2. Sèries
 3. Sèries de potències.Aproximació polinòmica de funcions

Tema 4. Integració de funcions

 1. Integral indefinida.
 2. Integral definida
 3. Integració numèrica

Sistema d'avaluació


75% Exàmens. Com a mínim cal obtenir un 4 a cada parcial, i la mitjana aritmètica dels parcials cal que sigui com a mínim de 5.

15% exercicis fets a classe de forma individuals. Activitat no recuperable.

10% presentació a la pissarra d'exercicis en grups. Activitat no recuperable.

 

Bibliografia


Bàsic

Smith, Robert T; Minton, Roland B. (2003)  Cálculo. 2ª ed. McGraw Hill

Tan, Soo T. (2011) Calculus: Early Transcendentals. Brooks/Cole.