Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Thibisay Coromoto González Rodríguez

Idiomes d'impartició


 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • B2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

 • B4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències específiques
 • E2. Aplicar els fonaments del màrqueting i investigació de mercats.

 • E3. Identificar les eines qualitatives i quantitatives d'anàlisi i diagnòstic per a la investigació de mercats.

 • E4. Analitzar i avaluar les estratègies de desenvolupament, llançament i posicionament de nous productes, així com prendre decisions en relació amb la variable del producte, preu, distribució i comunicació.

 • E5. Reconèixer les particularitats de l'activitat de màrqueting en sectors d'activitat amb característiques específiques.

 • E1. Reconèixer l'entorn en què opera l'organització, el funcionament de l'empresa i les seves àrees funcionals i els instruments d'anàlisi.

Competències generals
 • G1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • G2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

 • G3. Integrar els valors de la justícia social, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis de Màrqueting i Comunitats Digitals contribueixin a formar ciutadans i ciutadanes per una societat justa, democràtica i basada en la cultura del diàleg i de la pau.

Competències transversals
 • T1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • T5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


L'alumne serà capaç de dissenyar i executar una Campanya de Màrqueting per a una empresa en ple funcionament. Un cop finalitzada l'assignatura estarà en capacitat de quantificar els resultats obtinguts , identificant els encerts i desencerts comesos.

Conèixer i ser capaç de desenvolupar el procés de Comunicació Integrada Corporativa i l'elaboració d'una campanya de màrqueting per a una empresa en ple funcionament.

El contacte directe amb clients reals els ajudarà a conèixer de primera mà el funcionament real de les empreses.

Resultats d'aprenentatge


Conèixer i ser capaç de desenvolupar el procés de Comunicació Integrada Corporativa i l'elaboració d'un Pla de Comunicació Estratègic

Metodologia de treball


 • MD2. Conferències
 • MD3. Presentacions
 • MD7. Estudis de cas
 • MD11. Tutories no presencials
 • MD12. Tutories inicials i de seguiment de la pràctica

  Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

  El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Continguts


Tema 1: El punt d'arrencada de la campanya

 • Preparació de la reunió d'arrencada amb el client o responsable del producte o servei
 • Fixació de l'objectiu puntual de la campanya dins del Pla de Màrqueting
 • Revisió de la coherència del missatge de la campanya a partir de l'estratègia de comunicació
 • Identificació del públic objectiu al qual va dirigit la campanya

Tema 2: Elaboració i presentació del Brief de la campanya

 • Elaboració detallada del Brief
 • Presentació al client i negociació
 • Elaboració de l'acord de lliurament

Tema 3: Disseny i explicació de la campanya

 • Definició dels elements audiovisuals que acompanyaran la campanya: colors, imatges, sons, vídeos.
 • Elaboració del Llistat dels mitjans
 • Elaboració del Pla de Mitjans
 • Elaboració del Timing de la campanya
 • Definició dels indicadors de mesura
 • Elaboració del pressupost de la campanya
 • Elaboració del Pla de contingència
 • Preparació de la presentació al client per a la seva aprovació

Tema 4: Execució i control de les accions de la campanya

 • Contractació de mitjans
 • Posada en marxa de les accions segons pla d'acció
 • Mètodes de monitoratge i ajustos en funció dels indicadors
 • Elaboració dels instruments de comunicació de l'avanç de la campanya al client

Tema 5: Presentació i justificació dels resultats

 • Mesurament dels resultats en comparativa amb l'objectiu inicial
 • Elaboració de l'informe de resultats i properes línies d'acció

Activitats d'aprenentatge


 • AF2. Seminaris
 • AF3. Treball en grup
 • AF4. Treball individual
 • AF5. Estudi personal
 • AF7. Tutories presencials

.

Sistema d'avaluació


 • SE2. Disseny i execució d'una campanya de Màrqueting Reial  60%
 • SE2. Activitats en equip (anàlisi de casos 10%)
 • SE4. Examen final individual 30%

IMPORTANT: S'ha de presentar l'examen final per comptabilitzar la resta de l'avaluació. La nota de l'examen final ha de ser major o igual a 5/10 per aprovar l'assignatura.

EXAMEN DE RECUPERACIÓ: En el cas que un estudiant hagi suspès podrà anar a recuperació, mantenint-les percentatges esmentats a la nota final.

Bibliografia


Bàsic

Kotler, P. y Keller K. (2012) "Dirección de Marketing". Ed. Pearson-Prentice Hall, 14va edición.

Complementary

Repilla, I (2019) "El Aliado". Ed. Seix Barral

Sanchez, J. y Pintado T.(2010) "Nuevas tendencias en comunicación". ESIC

Goldenberg, J., A. Levav, D. Mazursky, y S. Solomon (2009), “Cracking the Ad Code,” Cambridge University Press.