Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Lluís Codinas Poch

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • B2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

 • B4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 • B5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques
 • E7. Gestionar oportuna i convenientment els recursos disponibles en els ambients de treball en els que toqui dirigir.

 • E1. Reconèixer l'entorn en què opera l'organització, el funcionament de l'empresa i les seves àrees funcionals i els instruments d'anàlisi.

Competències generals
 • G1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • G3. Integrar els valors de la justícia social, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis de Màrqueting i Comunitats Digitals contribueixin a formar ciutadans i ciutadanes per una societat justa, democràtica i basada en la cultura del diàleg i de la pau.

Competències transversals
 • T1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • T3. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc.

Descripció


L’assignatura de Relacions Interpersonals és una assignatura de tall transversal dintre del Grau que capacitarà l’alumne pel coneixement i aplicació de les eines bàsiques pel desenvolupament dels recursos humans.

Entendre els fonaments generals del funcionament de la direcció de persones en una empresa des de la seva perspectiva estratègica, d'organització, funcional i social.

Resultats d'aprenentatge


Aplicar tècniques de direcció de persones i avaluar les relacions interpersonals en l'empresa.

Metodologia de treball


Sessions teòriques
MD1.Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura
MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials
MD4. Càpsules de vídeo: Recurs en format vídeo, que inclou continguts o demostracions dels eixos temàtics de les assignatures. 

Aprenentatge dirigit
MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau
MD6. Debats i fòrums: Converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi. 
MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar a l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants
MD8. Jocs de rol: Dinàmica de simulació en la qual cada estudiant figura un rol especificat pel professor. Com a “rol”, tindrà accés a una informació específica i haurà de “jugar” les seves bases, segons les regles del joc, per resoldre o vivenciar la situació de referència de la dinàmica.

Aprenentatge autònom
MD10. Recerca i lectura crítica d'articles. Els estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball que van a desenvolupar, seguint les fases de la metodologia de recerca, entre les quals la lectura crítica d'articles

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Continguts


Tema 1. La importància del factor humà en les organitzacions

 • Concepte d’organització
 • Entendre el valor de les persones per a assolir els objetius de tota organització

Tema 2. Planificació dels Recursos Humans. 

 • Anàlisi de necessitats reals i situació actual.
 • Disseny i valoració de llocs de treball
 • Optimització de plantilles

Tema 3. Reclutament i selecció de treball

 • Objectius
 • Fases del procès
 • Tècniques de selecció
 • Introducció a les eines 2.0

Tema 4. Lideratge

 • Conceptes bàsics
 • Teories del lideratge
 • Fonaments del comportament grupal

Tema 5. Motivació i satisfacció laboral

 • Teories de la motivació
 • Factors que influeixen en la satisfacció laboral
 • Clima laboral

Tema 6. La comunicació interna en les organitzacions

 • Importància de la comunicació en les organitzacions
 • Comunicació i conflicte
 • La comunicació oral

 

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques
AF2. Seminaris

AF3. Treball en grup
AF4. Treball individual
AF5. Estudi personal

AF7 Tutories presencials

Sistema d'avaluació


L'avaluació consistirà en l'avaluació continuada i amb els següents percentatges:

• 10%: Participació i actitud (no recuperable). S'haurà d'assistir un 80% de les sessions.

• 20%: Treball grupal escrit (no recuperable). Qualsevol no lliurament del treball final suposarà una nota de 0 d'aquesta part, no es podrà fer la presentació oral. 

• 20%: Exposició oral (no recuperable). Qualsevol absència a la presentació oral del treball suposarà una nota de 0 d'aquesta part.

• 50%: Examen final (recuperable). Cal obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 per poder computar la resta d'ítems d'avaluació.

Aquells estudiants que no arribin a la nota mínima a l'examen o el promig del curs no sigui superior a 5 sobre 10. Caldrà que vagin a recuperació.

Recuperació:
En el cas que un estudiant hagi suspès, podrà anar a la recuperació de l'examen final.
 

Un alumne que no s'hagi presentat de l'examen a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

BORRELL, Francesc (2001). Comunicar bien para dirigir mejor. Ediciones Gestión 2000, Barcelona.

GOLEMAN, Daniel (2005). La práctica de la inteligencia emocional. Ed. Kairós. Tercera edició, Barcelona.

DOLAN,S.L., VALLE,R.,JACSON,S.E.,SCHULLER,R.S.(2007). La Gestión de los Recursos Humanos. Ed. Mc. Graw Hill, Barcelona

GOMEZ-MEJIA (2007), Luis R. Managing human resources / Luis R. Gómez-Mejía, David B. Balkin, Robert L. Cardy.—7th ed.

Complementary

Holly Weeks (2002). Técnicas para dialogar sin tensión. Revista Gestión de Negocios (Volumen 3 – nº 3)

HENRY H. MORGAN, JOHN W. COGGER, (1998) Manual del entrevistador. Publicaciones de Psicología Aplicada, TEA Ediciones, S.A., Madrid 1998

ARAGÓN, Antonio y otros. Coordinación VALLE, Ramón J. (2005). La gestión estratégica de los Recursos Humanos. Editorial Pearson Prentice may. Segunda edición. Madrid.