Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: All quarters

Crèdits: 30

Professorat: 

Santos Martínez Trabal

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Competències


Competències específiques
 • E1_Dissenyar i programara les interífices gràfiques de portals web estàtics o dinàmics, d'aplicacions interactives i de videojocs, seguint criteris d'usabilitat i accessibilitat

 • E2_Idear, dissenyar, planificar i realitzar curtmetratges i videojocs d'animació 2D

 • E4_Dissenyar, planificar, editar, programar i comercialitzar aplicacions multimèdia interactives

 • E3_Editar i animar personatges i escenes 3D, aplicant les tècniques i processos que porten a la producció de curtmetratges lineals d'animació i videojocs interactius

 • E5_Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment), atenent tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components

 • E6_Dissenyar, planificar i realitzar amb multicàmera, en directe i a plató, d'acord amb totes les facetes del producte (tant en l'artística de disseny i continguts com en la tècnica)

 • E7_Postproduir vídeo utilitzant les eines bàsiques pròpies dels programes d'edició audiovisual (titulació, retoc de color i exposició, velocitats, màscares...) i com insertar-les en el procés de muntatge afegint efectes digitals

 • E8_Dissenyar les necessitats d'il.luminació d'un espai en funció de les seves característiques i de l'objectiu final del producte a gravar, fotografia o video

 • E9_Aplicar els principis mecànics, electrònics i digitals de la captació, amplificació i gravació de so per a la seva aplicació a diferents plataformes: espectacles, ràdio, televisió, audiovisual i multimèdia. Postproduir l'audio i afegir els efectes sonors d'una producció audiovisual

 • E10_Aplicar processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament multimèdia i en la programació de videojocs

 • E11_Aplicar les regles musicals i els llenguatges per a la creació musical i la gravació de so en la producció musical i la creació de música electrònica pel seu ús com a bandes sonores en produccions audiovisuals

 • E12_Planificar estratègies empresarials relacionades amb els fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar i la industria de l'entreteniment digital. Convertir idees en actes de forma creativa i innovadora

 • E13_Aplicar els principis de disseny visual i sonor per a la creació dels elements de presentació que s'utilitzen en productes sonors, audiovisuals, televisió i espectacles

 • E14_Adquirir els coneixements de la història, estètica, evolució i dinàmica del cine, televisió, ràdio, premsa, Internet i videojocs, aixó com reconèixer l'estètica a través del visionat i l'anàlisi

 • E15_Dimensionar i gestionar recursos humans, tècnics i econòmics necessaris pel desenvolupament d'un projecte audiovisual o multimèdia optimitzant temps, costos i qualitat

 • E16_Idear, dissenyar, planificar i realitzar una peça audiovisual publicitària des de la conceptualització del seu missatge, l'elaboració del guió, l'estratègia de comunicació i la seva difusió

 • E17_Redactar peces periodístiques de diferents gèneres amb els seus sistemes de titular i expressar-se correctament tant de forma escrita com oral

 • E18_Analitzar les estructures, els continguts i els estils de programació televisiva i radiofònica atenent a les característiques tècniques de la seva realització. Idear, produir i realitzar programes per a la televisió i ràdio en la part tècnica: sala de realització o control de ràdio, respectivament

 • E19_Creació, administració i gestió d'empreses audiovisuals en la seva estructura industrial de producció, distribució i exhibició

Competències transversals
 • T1_Que els estudiants coneixin un tercer idioma, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit, d'acord amb les necessitats que tindran les graduades i els graduats de cada titulació

 • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció


Per pràctiques externes s'entén l'acció formativa desenvolupada pels estudiants i supervisada per la Universitat amb l'objectiu d'aplicar i complementar els coneixements adquirits amb la formació acadèmica, apropar l'estudiant a la realitat de l'àmbit professional en el qual exercirà la seva activitat un cop titulat i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball.

Les pràctiques externes es poden desenvolupar en unitats acadèmiques o administratives de la mateixa universitat o en entitats col·laboradores, ja siguin entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres. La Fundació Tecnocampus també pot actuar com a entitat receptora d'estudiants de pràctiques.

Durant la seva estada en pràctiques en l'entitat col·laboradora, els estudiants realitzaran tasques pròpies de l'àmbit professional en el qual exerciran la seva activitat com a graduats, amb l'objectiu de completar l'aprenentatge teòric i pràctic adquirit amb la seva formació acadèmica i adquirir experiència laboral en els nivells a què, per raó de la seva titulació, puguin accedir.

Els estudiants estaran subjectes a l'horari i a les normes fixades per l'entitat col·laboradora. L'horari establert per la mateixa haurà de garantir, en qualsevol cas, la compatibilitat amb l'horari lectiu dels estudiants i la flexibilitat necessària per al compliment de les obligacions derivades de l'activitat acadèmica, formativa i de representació i participació dels estudiants a la Universitat.

Les pràctiques acadèmiques externes poden ser curriculars i extracurriculars. Són pràctiques curriculars les que figuren al pla d'estudis amb la corresponent assignació de crèdits. Les pràctiques només poden ser considerades curriculars quan els alumnes estan fent 4t i han matriculat els crèdits corresponents. Els alumnes de 3r que en el moment d’iniciar les pràctiques hagin superat el 50% dels crèdits del grau (és a dir, que tinguin com a mínim 120 ECTS aprovats), poden fer pràctiques extracurriculars amb tractament acadèmic i matricular els crèdits corresponents a 4t. Per fer això és necessari signar i retornar al tutor acadèmic un document de compromís de matrícula de l’assignatura de pràctiques a 4t. Aquest document de compromís s'ha d'entregar abans de l'inici de les pràctiques.

 

Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiantat

Es poden matricular un mínim de 4 crèdits ECTS i un màxim de 30.

30 hores de dedicació a pràctiques acadèmiques externes equivalen a 1 crèdit ECTS.

Continguts


En el marc dels nous plans d'estudis adaptats a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, s'ha posat especial èmfasi en la possibilitat que els estudiants universitaris facin pràctiques externes, a fi d'assolir tota la formació pràctica necessària per complementar els coneixements teòrics adquirits amb la formació acadèmica, així com adquirir les competències que els preparin per a l'exercici d'activitats professionals.

Les pràctiques acadèmiques externes poden ser curriculars i extracurriculars.

Són pràctiques curriculars les que figuren als plans d'estudis amb la corresponent assignació de crèdits i amb independència del seu caire obligatori o optatiu. Això suposa que s’han de matricular a priori, que han de tenir un tutor, i que s’han d’avaluar i qualificar.

Són pràctiques extracurriculars aquelles que els estudiants poden fer amb caràcter voluntari en el transcurs dels estudis i que no formen part del corresponent pla d'estudis. Els estudiants poden començar a fer pràctiques extracurriculars quan hagin superat 60 ECTS del grau (tot 1r curs aprovat).

Sistema d'avaluació


Valoració i informes de l’empresa:

40%

Memòria escrita:

30%

Tutories:

30%

 

Correspon al tutor acadèmic l'avaluació final de les pràctiques acadèmiques externes. Les pràctiques s’avaluen a finals del 3r trimestre de 4t curs.

L’entitat on es desenvolupin les pràctiques ha de designar un tutor (tutor extern) que actuarà coordinadament amb el tutor acadèmic. El tutor extern ha d’elaborar un informe final i remetre'l al tutor acadèmic. Aquest informe ha de recollir el nombre d’hores realitzades per l’estudiant i en el qual pot valorar els aspectes següents:

a) Competències de l’estudiant; b) Compromís i actitud de l’estudiant; c) Creativitat i iniciativa; h) Aspectes positius de la tasca de l’estudiant; i) Aspectes a millorar de la tasca de l’estudiant; j) Valoració de la formació teòrica de l’estudiant; i k) Aquells altres aspectes que es considerin oportuns.

L’estudiant farà arribar al tutor acadèmic de la universitat una memòria final a la finalització de les pràctiques que com a mínim ha d’incloure:

a) Dades personals de l’estudiant; b) Entitat col·laboradora on ha realitzat les pràctiques i lloc d’ubicació; c) Descripció concreta i detallada de les tasques, treballs desenvolupats i departaments de l’entitat als quals ha estat assignat, d) Valoració de les tasques desenvolupades amb els coneixements i les competències adquirits en relació amb els estudis universitaris; e) Relació dels problemes plantejats i el procediment seguit per a la seva resolució; f) Identificació de les aportacions que, en matèria d’aprenentatge, han suposat les pràctiques; i g) Avaluació de les pràctiques i suggeriments de millora.

La identificació de plagi es considera una circumstància greu que pot comportar una qualificació de suspens a l’assignatura. En cas de detecció de plagi s’informarà a la coordinació del grau per tal que es puguin prendre les mesures disciplinàries corresponents.

La memòria serà lliurada al tutor acadèmic dins dels 15 dies següents a la finalització de les pràctiques.

Les pràctiques extracurriculars no seran avaluables.

Bibliografia


Bàsic

https://www.tecnocampus.cat/servei-universitat-empresa-empreses/estudiants-en-practiques

https://www.tecnocampus.cat/servei-universitat-empresa-empreses/preguntes-frequents-de-practiques

Normativa reguladora de les pràctiques externes per als estudiants de l’Escola Superior Politècnica Tecnocampus (ESUPT), adscrita a la Universitat Pompeu Fabra.