Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Angel Valverde Vilabella

Idiomes d'impartició


  • Català

Assignatura impartida en català. Documentació i recursos web en català, castellà i anglès. 

Competències


Competències específiques
  • E5_Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment), atenent tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components

  • E9_Aplicar els principis mecànics, electrònics i digitals de la captació, amplificació i gravació de so per a la seva aplicació a diferents plataformes: espectacles, ràdio, televisió, audiovisual i multimèdia. Postproduir l'audio i afegir els efectes sonors d'una producció audiovisual

  • E10_Aplicar processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament multimèdia i en la programació de videojocs

  • E11_Aplicar les regles musicals i els llenguatges per a la creació musical i la gravació de so en la producció musical i la creació de música electrònica pel seu ús com a bandes sonores en produccions audiovisuals

  • E13_Aplicar els principis de disseny visual i sonor per a la creació dels elements de presentació que s'utilitzen en productes sonors, audiovisuals, televisió i espectacles

Competències transversals
  • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció


L'assignatura pretén proporcionar coneixements analítics i tècnics de la vinculació entre música i imatge. S'analitzen exemples de produccions on la música (o la seva absència) juguen un paper destacat i es tractarà d'entendre com es pot escriure música que realment contribueixi a millorar el producte final.

Es descriuran els processos artistics i tècnics, així com els recursos humans necessaris en la cadena de producció d'una banda sonora

Es realitzaran exercicis pràctics que gradualment proporcionaran coneixement del procés global. 

El treball final de l'assignatura consisteix en la producció i l'enregistrament d'una banda sonora amb orquestra.

 

 

Continguts


1. INTRODUCCIÓ.

El llenguatge audiovisual: Anàlisi de les funcions narratives i comunicatives dels múltiples elements sonors.

Història i evolució de la banda sonora, segons context tecnològic, social i econòmic.

Àmbits d'aplicació: radio, TV, internet/multimedia, publicitat, videojocs

2. La Preproducció musical.

Descripció de les metodologíes actuals.

Anàlisi d'exemples.

Preparació d'exercicis d'anàlisi de cara a treballs d'ambientació musical de documental.

3. Àmbits d'aplicació musicals.

Àrees d'incidència i aplicació, estils i gèneres musical, els tòpics musicals.

Anàlisis d'exemples de cada àmbit i el.laboració de propostes per a treball pràctic.

4. Tipus de producció segons tecnología i pressupost.

Anàlisi i disseny de produccions de bandes sonores en base a pressupost, tecnología, timing.

Preparació per a treballs pràctics de creació musical aplicats a seqüència cinemàtica.

Creació de l'equip de treball i distribució de tasques

5. La producció  

El.laboració de treballs complets d'anàlisi de propostes audiovisuals, cerca de recursos tècnics i humans, organització.

Enregistrament d'una banda sonora amb orquestra.

6. La postproducció

Barreja musical, formats i entrega.

Anàlisi de l'activitat anterior i estudi de vies de millora.

Generació final de continguts segons format de consum. 

Sistema d'avaluació


L'assignatura s'avalua a través dels treballs realitzats. 

- Activitat 1: Ambientació musical d'un documental (10%)

- Activitat 2: Producció de maqueta per a logo. (10%)

- Activitat 3: Producció musical per a curtmetratge (20%)

- Activitat 4: Producció musical amb orquestra (10%)

- Activitat 5: Presentació de compositors (10%)

- Activitat 6: Anàlisi d'una banda sonora (10%)

- Activitat 7: Examen final individual (30%)

L'examen final requereix una nota no inferior a 5 per ponderar la resta d'activitats. En cas de no compliment, l'alumne haurà de fer un Examen de Recuperació, que també requereix una nota no inferior a 5 per ponderar amb la resta de notes d'activitats.

La identificació de plagi es considera una circumstància greu que pot comportar una qualificació de suspens a l’assignatura. En cas de detecció de plagi s’informarà a la coordinació del grau per tal que es puguin prendre les mesures disciplinàries corresponents

Es requereix una assistència a classe no inferior al 70%. En cas de no complir-ho, s'haurà de fer un examen complementari a les activitats anteriors, que sustituirà el percentatge atribuït a la pràctica final (40%). La nota final màxima en aquest cas serà de 5.

 

 

Bibliografia


Bàsic

Hill, Andy (2017). Scoring the Screen: The Secret Language of Film Music. Editorial Hal Leonard Corporation.

Kruk, Michael, y Alexander, Joseph (2019). An Introduction to Writing Music For Television: The Art & Technique of TV Music. Editorial www.fundamental-changes.com.

Karlin, Fred y Wright, Rayburn (1990). On the Track: A Guide to Contemporary Film Scoring. Editoial Routledge

Complementary

Xalabarder, Conrado (2013). Música, una ilusión óptica. Editorial Libros en red.

Nieto, Jose (1996). Musica para la imagen: la influencia secreta. Editorial Iberautor Promociones culturales. 

Sweet, Michael (2014). Writing Interactive Music for Video Games: A Composer's Guide (Game Design). Editorial Addison Wesley