Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Jorge Oter González

Idiomes d'impartició


 • Castellano

Els exercicis de l'assignatura poden ser fets tant en castellà com en català (o en anglès, els/les Erasmus).

Competències


Competències específiques
 • E14_Adquirir els coneixements de la història, estètica, evolució i dinàmica del cine, televisió, ràdio, premsa, Internet i videojocs, aixó com reconèixer l'estètica a través del visionat i l'anàlisi

Competències transversals
 • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció


L'assignatura d'Anàlisi fílmica es troba dins de la matèria "Història" i consisteix en el pensament i l'aplicació de l'anàlisi de tipus textual a obres audiovisuals (pel·lícules, curtmetratges, sèries, etc.). L'assignatura dona per adquirits els coneixements relatius a assignatures prèvies de les matèries Història, Comunicació, Expressió artística, Imatge i Empresa, amb què es relaciona: Història dels audiovisuals i videojocs, Llenguatge i expressió audiovisual, Il·luminació, Disseny gràfic, Guió audiovisual i Producció audiovisual.  

L'objectiu fonamental de l'assignatura és fomentar la capacitat crítica i l'esperit analític dels i de les estudiants, perquè siguin capaços de reconèixer els diversos codis audiovisuals i culturals presents en obres tant clàssiques com contemporànies, i apreciar el seu funcionament. Posteriorment, podran aplicar el seu aprenentatge a les seves creacions i d'altres estudis.

Continguts


Continguts

Introducció: Processos d’anàlisi

 • Sobre l’anàlisi fílmica
 • Etapes de l’anàlisi

Activitats vinculades:

Activitats Pràctiques:

Activitat 1: Segmentació

Activitat 5: Anàlisi d'una pel·lícula

Activitats de Teoria:

Examen

 

Anàlisi contextual

 • Context històric i de producció
 • El gènere cinematogràfic
 • Transtextualitat
 • Temes i missatge

Activitats vinculades:

Activitats Pràctiques:

Activitat 3: Fitxa i context

Activitat 5: Anàlisi d'una pel·lícula

Activitats de Teoria:

Examen

 

Anàlisi de la narració

 • Anàlisi semiòtica de la narració
 • Anàlisi dels personatges

Activitats vinculades:

Activitats Pràctiques:

Activitat 2: Anàlisi de la narració

Activitat 5: Anàlisi d'una pel·lícula

Activitats de Teoria:

Examen

 

Anàlisi del llenguatge cinematogràfic

 • Codis tecnològics
 • Codis visuals
 • Codis gràfics
 • Codis sonors
 • Codis sintàctics o de muntatge

Activitats vinculades:

Activitats Pràctiques:

Activitat 4: Anàlisi del llenguatge 

Activitat 5: Anàlisi d'una pel·lícula

Activitats de Teoria:

Examen

 

Anàlisi de la comunicació: el narrador

 • El marc comunicatiu
 • Narrador i focalització

Activitats Pràctiques:

Activitat 5: Anàlisi d'una pel·lícula

Activitats de Teoria:

Examen

 

Anàlisi del temps i de l’espai

 • Quin espai? Quin temps?
 • Aspectes del temps: ordre, durada, freqüència
 • Tipus de construcció del temps
 • L'espai general i els sub-espais
 • Classificacions de l'espai

Activitats vinculades:

Activitats Pràctiques:

Activitat 5: Anàlisi d'una pel·lícula

Activitats de Teoria:

Examen

 

Recomposició y conclusions

 • Recomposició
 • Validació de l'anàlisi

Activitats vinculades:

Activitats Pràctiques:

Activitat 5: Anàlisi d'una pel·lícula

Activitats de Teoria:

Examen

 

Recursos adicionals:

Durant el curs es podran proporcionar altres recursos per profunditzar temes i continguts.

A l'inici del curs s'indicaran les pel·lícules que conformen la filmografia obligatòria de l'assignatura.

Sistema d'avaluació


L’avaluació de l’assignatura es divideix en Activitats PràctiquesActivitats de Teoria

L’avaluació continuada implica dur a terme les activitats detallades en aquesta guia docent durant el curs.

L’avaluació continuada de les Activitats Pràctiques (50% de la nota final de l’assignatura) es realitza mitjançant les següents activitats:

 • Activitat 1: Segmentació (5% de la nota final)
 • Activitat 2: Anàlisi de la narració (10% de la nota final)
 • Activitat 3: Fitxa i context (sense pes específic)
 • Activitat 4: Anàlisi del llenguatge (10% de la nota final)
 • Activitat 5: Anàlisi d'una pel·lícula (25% de la nota final)

És obligatòri aprovar les pràctiques per gaudir de l’avaluació continuada i aprovar l’assignatura. 

El Contingut Teòric (50% de la nota final de l’assignatura) s’avalua mitjançant les activitats següents:

 • Examen (50% de la nota final)

És obligatòri aprovar l'Examen per gaudir de l’avaluació continuada i aprovar l’assignatura.

A la recuperació es podran recuperar les Activitats Pràctiques i l'Examen. Les Activitats Pràctiques i l'Examen es podran recuperar de forma separada i segons indicacions de l'equip docent a l'inici del curs. 

 

Els/les alumnes repetidors/res de l'assignatura es poden acogir al següent sistema d'avaluació:

Activitats Pràctiques:

 • Activitat 5: Anàlisi d'una pel·lícula (50% de la nota final)

Contingut Teòric:

 • Examen (50% de la nota final)

Aquesta opció implica les següents condicions:

 1. Estarà restringida a estudiants repetidors o a casos molt justificats i validats pels docents.
 2. Les activitats pràctiques es realitzaran en grups de exactament 3 o 4 persones.
 3. El(s) lliurament(s) es realitzarà(n) en les dates marcades per al conjunt del grup i l'examen es realitzarà amb normalitat a final de curs.

 

Es recomana l'assistència, però aquesta no és obligatòria. No té un pes a l'avaluació.

És necessari aprovar tant la mitjana de les activitats pràctiques com l'examen per a aprovar l'assignatura.

La identificació de plagi es considera una circumstància greu que pot comportar una qualificació de suspens a l’assignatura. En cas de detecció de plagi s’informarà a la coordinació del grau per tal que es puguin prendre les mesures disciplinàries corresponents.

Bibliografia


Bàsic

Casetti, Francesco, y di Chio, Federico (1991). Cómo analizar un film. Paidós.

Gaudreault, André, y Jost, François (1995). El relato cinematográfico. Cine y narratología. Paidós.

Aumont, Jacques, y Marie, Michel (1990). Análisis del film. Paidós.

Complementary

Stam, Robert (2001). Teorías del cine. Una introducción. Paidós.

Urrutia, Jorge (Ed. ) (1976). Contribuciones al análisis semiológico del film. Fernando Torres. 

Cuevas, Efrén (1994). Notas sobre la ”teoría del autor” en ficciones audiovisuales. Communication & Society, 7(1). https://revistas.unav.edu/index.php/communication-and-society/article/view/35584/31211

Balló, Jordi, y Pérez, Xavier (1995). La llavor immortal: els arguments universals en el cinema. Empúries. 

Neira Piñeiro, Mª del Rosario (2003). Introducción al discurso narrativo fílmico. Arco Libros.

Genette, Gérard (1989). Palimpsestos. La literatura en segundo grado. Taurus.

Zumalde, Imanol (2011). La experiencia fílmica. Cine, pensamiento y emoción. Cátedra.

Zunzunegui, Santos (2007). Acerca del análisis fílmico: el estado de las cosas. Comunicar, 29(XV), 51-58. https://doi.org/10.3916/C29-2007-07 

Bazin, André (2004). ¿Qué es el cine? Rialp.

Sánchez Noriega, José Luis (2006). Historia del cine: teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión. Alianza.

VV. AA. (1995). Historia general del cine. Cátedra.

Bordwell, David, y Thompson, Kristin (1995). El arte cinematográfico: una introducción. Paidós.

Gubern, Román (2000). Historia del cine. Lumen.

Aumont, Jacques, Bergala, Alain, Marie, Michel y Vernet, Marc (2005). Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje. Paidós.

Xavier, Ismail (2008). El Discurso cinematográfico: la opacidad y la transparencia. Manantial.