Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Roger Reig Sole
Gina Plana Espinet 

Idiomes d'impartició


  • Català

Algunes de les lectures i la majoria de visionats que es duran a terme durant el curs són en anglès.

Competències


Competències específiques
  • E5_Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment), atenent tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components

  • E7_Postproduir vídeo utilitzant les eines bàsiques pròpies dels programes d'edició audiovisual (titulació, retoc de color i exposició, velocitats, màscares...) i com insertar-les en el procés de muntatge afegint efectes digitals

  • E13_Aplicar els principis de disseny visual i sonor per a la creació dels elements de presentació que s'utilitzen en productes sonors, audiovisuals, televisió i espectacles

Descripció


Edició de vídeo és una assignatura que es centra en els aspectes fonamentals de l'edició en el llenguatge audiovisual com procés fonamental dins de la postproducció. En aquest sentit, es tracten temes teòrics per comprendre les bases del muntatge audiovisual i els paràmetres que formen part de les possibilitats d'aquesta àrea, així com aspectes tècnics d'utilització d'un programa d'edició no lineal.

 

Continguts


T1. Bases edició
Descripció: Bases de treball amb sistemes d'edició no lineal dins del workflow d'un editor.
Activitats vinculades: Pràctiques, Qüestionaris, Entregues pràctiques, Examen Final.


T2. L'estructura del film. El muntatge cinematogràfic
Descripció: En aquest contingut es treballen les diferents classificacions del muntatge cinematogràfic i algunes funcions primoridials a nivell tècnic.
Activitats vinculades: Pràctiques, Qüestionaris, Entregues pràctiques, Examen Final.


T3. Gènere i muntatge
Descripció: En aquest contingut s’exploren els diferents gèneres audiovisuals i les seves particularitats des del punt de vista del procés d’edició, així com reconèixer certs estils per poder aplicar-los durant el procés de postproducció.

Activitats vinculades: Pràctiques, Entregues pràctiques, Examen Final.

Sistema d'avaluació


L'avaluació de l'assignatura és la següent:

Teoria (50%):

Qüestionaris sessions teòriques: 10% (2 x 5%)

Examen final: 40%

Pràctiques (50%):

El tràiler alternatiu: 20%

Exercicis de seguiment: 10%

Campanya Publicitària: 20%


Normes per a l'avaluació

L'assignatura avalua els coneixements teòrics i pràctics amb un percentatge igual a causa del caràcter de l'assignatura. En aquest sentit, per fer una mitja es tindrà en compte tant la part nomenada com a teòrica (Examen, Qüestionaris) com la pràctica. En aquest sentit, és necessari una nota mínima de 5 en l'examen final per aprovar l'assignatura.
Més enllà d'aquests dos grans blocs, s'ha de considerar el següent:
- Per aprovar l'assignatura és necessari obtenir una mitjana final superior a 5.
- Cap nota de qualsevol activitat inclosa a l'avaluació per sota d'una nota de 4 fa mitja. En el cas de l'examen final, la nota mínima per fer mitja és d'un 5.
- No s'admet cap treball entregat fora de termini.
- Les faltes d'ortografia, gramaticals i de maquetació restaran nota, podent arribar a suposar el suspens d'un treball. Més de 15 faltes d'ortografia impliquen el suspens.
- Els plagis impliquen suspendre qualsevol treball amb un 0. Un segon plagi per part d'un mateix estudiant implica el suspens de l'assignatura sense dret a recuperació.
- No hi ha recuperació per la part de pràctiques de l'assignatura. Si la mitja és inferior a 4, això suposa el suspens de l'assignatura.

La identificació de plagi es considera una circumstància greu que pot comportar una qualificació de suspens a l’assignatura. En cas de detecció de plagi s’informarà la coordinació del grau per tal que es puguin prendre les mesures disciplinàries corresponents.

 

Bibliografia


Bàsic

Reisz, Karel; Millar, Gavin (2007). Técnica del montaje cinematográfico. Madrid: Plot Ediciones.

Murch, Walter (2003). En el momento del parpadeo. Madrid: Ocho y Medio.

Jago, Maxim (2021). Adobe Premiere Pro Classroom in a Book (2021 release). Adobe Press. ISBN-13: 978-0-13-728092-6

Complementary

Dancynger, Ken (1999). Técnicas de edición en cine y vídeo. Barcelona: Editorial Gedisa.

Eisenstein, Serguei (2001). Hacia una teoría del montaje. Volumen 1. Barcelona: Paidós.

Eisenstein, Serguei (2001). Hacia una teoría del montaje. Volumen 2. Barcelona: Paidós.

Casetti, Francesco (2006). Teorías del cine. Madrid: Cátedra.

Burch, Noël (1987). El tragaluz del infinito: Contribución a la genealogía del lenguaje cinematográfico. Madrid: Cátedra.

Bazin, Andre (2001). ¿Qué es el cine?. Madrid: Rialp.

Tarkovski, Andrei (2008). Esculpir en el tiempo. Madrid: Rialp.

Marimón, Joan (2014). El montaje cinematográfico. Barcelona: Universidad de Barcelona.

Ondaatje, Michael (2008). El arte del montaje: Una conversación entre Walter Murch y Michael Ondaatje. Barcelona: Plot Ediciones.

Eisenstein, Serguei (2002). Teoría y técnica cinematográficas. Madrid: Rialp.

Truffaut, Françoise (1974). El cine según Hitchock. Barcelona: Alianza Editorial.

Carrasco, Jorge (2010). Cine y televisión digital: Manual técnico. Barcelona: Ube Comunicación Activa.