Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Aitor Ruiz Santiago

Idiomes d'impartició


 • Català

Competències


Competències bàsiques
 • B4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 • B5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques
 • E9. Aplicar les eines tecnològiques per a l'aprofitament dels recursos del negoci a través del Màrqueting.

 • E10. Analitzar i avaluar el paper de les comunitats digitals i les xarxes socials a l'empresa.

 • E13. Identificar les eines bàsiques de l'e-Màrqueting.

   

 • E14. Aplicar els coneixements adquirits a la gestió de comunitats digitals.

Competències generals
 • G1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • G2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

Competències transversals
 • T1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • T2. Mostrar disposició per conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional.

Descripció


L'assignatura té per objectiu fer un recorregut per diferents aspectes de l'audiència dels mitjans i/o productes, des de les principals teories sobre els efectes dels mitjans en les audiències, fins a la seva medició i noves maneres de relacionar-se entre emissors i receptors de la comunicació mitjançant les narratives.

En finalitzar l’assignatura l’estudiant serà capaç de dissenyar una pla de comunicació estratègic orientat a l’engagement amb l’audiència basat en un model d’audiència activa.

Resultats d'aprenentatge


Dominar les eines tecnològiques bàsiques per a l'aprofitament dels recursos de Màrqueting, de l'i-Màrqueting i de les Xarxes Socials.

Metodologia de treball


 • MD1. Classe magistral
 • MD2. Conferències
 • MD3. Presentacions
 • MD6. Debats i fòrums
 • MD7. Estudis de cas

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Continguts


Tema 1. Teories dels efectes dels mitjans

 • Teories de la omnipotència en els mitjans
 • Teories dels efectes limitats
 • Tornada als efectes forts

Tema 2. La recepció dels mitjans

 • Hàbits de consum
 • Segmentació Vs Fragmentació
 • Medicions d’audiències
 • Big Data i audiències

Tema 3. Nous Mitjans

 • Què són els “nous mitjans”?
 • Convergència digital
 • La fal·làcia de la caixa negra
 • Ecosistema multiplataforma

Tema 4. Narratives

 • Storytelling
 • Transmedia storytelling

Tema 5. Audiències actives

 • L’Audiència activa
 • User Generated Content
 • Mecanismes de participació de l’audiència i col·laboració online
 • Gamificació

Activitats d'aprenentatge


 • AF1. Sessions teòriques
 • AF3. Treball en grup
 • AF4. Treball individual
 • AF5. Estudi personal
 • AF7. Tutories presencials

Sistema d'avaluació


La nota final de l’assignatura s’obtindrà a partir de diverses activitats d’avaluació continuada i d’un examen final presencial. Una part de les activitats d’avaluació continuada seran individuals i una altra seran activitats de treball en grup.

Resum de l’avaluació de l’assignatura:

 • SE1  Participació en activitats plantejades dins de l’aula: 5%
 • SE3 Exposicions:  10%
 • SE2 Treball individual i/o en grup:  35%
 • SE4 Examen final:    50%

Les activitats d’avaluació continuada no són recuperables, no obstant no requereixen una nota mínima. L’examen final requereix una nota mínima de 5 per a optar a efectuar la mitja i aprovar l’assignatura.

Bibliografia


Bàsic

Scolari, Carlos (2013). Narrativas Transmedia. Cuando todos los medios cuentan. Bilbao: Deusto.

Jenkins, Henry (2006). Fans, bloggers and videogames. Exploring Participatory Culture. New York: NYU Press.

Humanes, Maria Luisa; Igartua, Juan José. (2004). Teoría e investigación en comunicación social. Madrid: Síntesis.

Fry, Hanna; (2019). Hola mundo!. Barcelona: Blackie Books.

Neira, Helena. (2015). La otra pantalla. Barcelona: Editorial UOC.

Complementary

Jenkins, Henry. (2008). Convergence Culture. La cultura de la convergencia en los medios de la comunicación. Barcelona: Paidós.

Salmon, Christian (2008). Storytelling. La màquina de fabricar historias y formatear las mentes. Barcelona: Atalaya.

Prada, Juan Martin (2018). El ver y las imágenes en el tiempo de Internet. Madrid: Ediciones AKAL.