Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Marco Antonio Rodríguez Fernàndez

Idiomes d'impartició


  • Català
  • Castellano

Les classes de l'assignatura es faran principalment en català, tot i que la bibliografia i el material de suport podran ser en altres llengües (castellà i anglès)

Competències


Competències específiques
  • E1_Dissenyar i programara les interífices gràfiques de portals web estàtics o dinàmics, d'aplicacions interactives i de videojocs, seguint criteris d'usabilitat i accessibilitat

  • E4_Dissenyar, planificar, editar, programar i comercialitzar aplicacions multimèdia interactives

  • E17_Redactar peces periodístiques de diferents gèneres amb els seus sistemes de titular i expressar-se correctament tant de forma escrita com oral

Descripció


L’objectiu de l’assignatura es que l’alumne assoleixi les habilitats necessàries per a poder entendre la funció de la publicació electrònica i els seus camps d’aplicació. Aquesta assignatura aprofundeix tant en el camp del disseny de comunicacions web, com en el camp de la producció de suports tecnològics que la recolzen. El primer tema de l’assignatura revisa els conceptes necessaris per a entendre l’estructura que dona suport a Internet així com la historia i els aspectes més normatius de la publicació de continguts a la xarxa. El segon tema analitza les possibilitats i limitacions de la tècnica que fa possible la publicació de continguts a la xarxa. El tercer aprofundeix en els conceptes teòrics i pràctics més rellevants a l’hora de desenvolupar continguts interactius. Al mateix temps revisa les teories més rellevants respecte als conceptes de usabilitat, accessibilitat i disseny d’experiències d’usuari dins del àmbit de les publicacions a la xarxa.

Continguts


1. Publicació de continguts a Internet 

1.1. Estudi del WWW com a llenguatge d’un mitjà

1.2. Conceptes bàsics de la publicació electrònica

1.3. Protocols i aspectes tècnics

1.4. Marc Normatiu

2. Eines per a publicació web

2.1. Llenguatges i protocols

2.2. Característiques del HTML

2.3. Webs dinàmiques i CMS

2.5. Eines i ajudes per a l’edició de webs estàtiques

3. Usabilitat, accessibilitat i arquitectura de la informació

3.1. Disseny centrat en l’usuari

3.2. Arquitectura de la informació

3.3. Interacció persona ordinador

3.4. Disseny d’interfícies

3.5. Usabilitat

3.6. Accessibilitat

4. Disseny interactiu

Sistema d'avaluació


La nota de cada alumne es calcularà seguint els següents percentatges:

A1. Exercici a classe: Domini del lèxic 3,5 % 

A2. Exercici a classe:  Exercici de HTML+CSS 3,5%

A3. Exercici a casa: Prototip Aplicació 3,5% 

A4. Exercici a classe: Test heurístic  3,5%

A5. Pràctica de laboratori: Construcció web amb HTML i CSS 12%

A6. Pràctica de laboratori: Prototipat d’aplicació  12%

A7. Pràctica de laboratori: Construcció d’un lloc web fent servir un CMS 12%

A8. Examen final: 50% 

 

Nota final = A1x0,035 + A2x 0,035 + A3x0,035 + A4x0,035 + A5x0,12 + A6x0,12 + A7x0,12 + A8x0,50

Consideracions:

Cal obtenir una nota superior a 5 al examen final per a poder aprovar l’assignatura.

Una activitat no entregada o lliurada amb retard i sense justificació (citació judicial o assumpte mèdic) compta com un 0.

És responsabilitat de l’alumne evitar el plagi en totes les seves formes. En el cas de detectar plagi, independentment del seu abast, en alguna activitat correspondrà a tenir una nota de 0. A més el professor comunicarà a la cap d’estudis la situació per a que es prenguin mesures aplicables en matèria de règim sancionador.

L'assistència a les pràctiques de laboratori es obligatòria.

L’examen de recuperació tan sols recupera la nota de teoria. Aquesta nota de teoria ha de ser superior a un 5.

Bibliografia


Bàsic

Nielsen, Jakob (1999). Designing Web Usability: The Practice of Simplicity. New Riders Publishing.

Grané, Mariona (2012). El disseny interactiu a la xarxa. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona,

CSS,HTML,JS Reference - w3 schools 

Complementary

Garret, James (2010). Elements of user experience. New Riders Publishing.