Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Maria Dolors Celma Benaiges
Aina Fernández Aragonés 
Alex Araujo Batlle 
Elisabeth Rosell Moreno 
Enric Camón Luis 
Helena M Hernandez Pizarro 
Judith Turrión Prats 
Mònica Juliana Oviedo León 
Núria Masferrer Llabinés 
Núria Fernández Pérez 
Roberto Dopeso Fernández 
Yolanda Tarango Julian 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Consulta els horaris per saber l'idioma d'impartició de l'assignatura, tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Competències


Competències bàsiques
 • B2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

 • B3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 • B4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències específiques
 • E2. Aplicar els fonaments del màrqueting i investigació de mercats.

 • E3. Identificar les eines qualitatives i quantitatives d'anàlisi i diagnòstic per a la investigació de mercats.

 • E4. Analitzar i avaluar les estratègies de desenvolupament, llançament i posicionament de nous productes, així com prendre decisions en relació amb la variable del producte, preu, distribució i comunicació.

 • E8. Sintetitzar idees per convertir-les en negocis factibles i rendibles entenent el mercat actual.

 • E9. Aplicar les eines tecnològiques per a l'aprofitament dels recursos del negoci a través del Màrqueting.

 • E10. Analitzar i avaluar el paper de les comunitats digitals i les xarxes socials a l'empresa.

 • E11. Aplicar els coneixements per emprendre projectes de negocis que permetin la creació de noves empreses o la millora de les ja existents, aplicant idees innovadores i creatives.

 • E12. Aplicar la llengua anglesa en diferents entorns culturals de negociació empresarial.

 • E13. Identificar les eines bàsiques de l'e-Màrqueting.

   

 • E14. Aplicar els coneixements adquirits a la gestió de comunitats digitals.

 • E15. Reunir i interpretar dades  significatives per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'àmbit empresarial i ser capaç d'elaborar un document que permeti transmetre informació o una proposta empresarial innovadora.

 • E1. Reconèixer l'entorn en què opera l'organització, el funcionament de l'empresa i les seves àrees funcionals i els instruments d'anàlisi.

Competències generals
 • G2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

Competències transversals
 • T1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • T3. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc.

 • T5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


Aquesta assignatura pretén aprofundir en les bases del mètode científic i proporcionar a l'estudiant les eines bàsiques de treball per a poder dissenyar i executar un projecte de recerca. D'altra banda, millorar les seves habilitats per a utilitzar una sèrie d'instruments i eines que li permetin gestionar els diferents passos del procés de recerca amb major eficiència i comunicar els seus resultats amb major eficàcia: eines de recerca i gestió d'informació; de processament i edició de text; d'organització i tractaments de dades; i de presentació i comunicació de resultats.

Així mateix, conèixer i dominar les característiques del mètode científic te una importància crucial en el món de l'empresa: establir preguntes, observar acuradament la realitat a través de la recol·lecció de dades i fets contrastables, formular i contrastar hipòtesis, extreure conclusions i reformular els problemes i preguntes que ens fem és fonamental en el funcionament dels mercats, empreses i organitzacions.

Aquesta assignatura planteja els següents objectius específics:

 1. Proporcionar als estudiants un coneixement bàsic del mètode científic i un conjunt d'habilitats fonamentals per a aplicar-lo a les seves activitats acadèmiques i professionals.
 2. Transmetre la importància de l'ús de dades empíriques i bases de dades i proporcionar les eines bàsiques per a organitzar i presentar la informació derivada d'aquestes dades en forma d'esquemes, gràfics, taules etc. utilitzant el programari apropiat.
 3. Desenvolupar habilitats de comunicació útils per a la presentació dels resultats d'un projecte de recerca, o de qualsevol treball acadèmic o professional, des del disseny dels continguts i materials usats en una presentació, fins a les estratègies més efectives en la comunicació oral per a presentar idees de manera efectiva i eficient.

Resultats d'aprenentatge


Convertir un problema empíric en un objecte de recerca i elaborar conclusions.

 • Resoldre problemes a través de mètodes científics.
 • Avaluar diferents recursos per a l'anàlisi.
 • Realitzar recerques en bases de dades científiques i analitzar críticament la utilitat dels resultats de la recerca en el context de la seva pregunta de treball
 •  Presentar una síntesi dels estudis i la informació de manera ordenada i seguint un fil argumental, de manera que es puguin extreure conclusions útils per al desenvolupament dels seus propis arguments i anàlisis.
 • Identificar diferents maneres de respondre a la pregunta de recerca i elaborar el disseny de la recerca a partir de les principals metodologies i la seva adequació a cada tipus de pregunta.
 • Entendre les principals decisions en els processos de recollida i anàlisi de dades segons el tipus de metodologia de recerca.
 • Millorar la comunicació dels resultats del treball empíric, ja sigui en reports, assajos o treballs de recerca.
 • Dissenyar i dur a terme presentacions orals i escrites per a transmetre informació, idees, problemes i solucions de manera eficaç.

Metodologia de treball


Sessions teòriques

MD1.Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura

MD4. Càpsules de vídeo: Recurs en format vídeo, que inclou continguts o demostracions dels eixos temàtics de les assignatures. Aquestes càpsules estan integrades en l'estructura de l'assignatura i serveixen als estudiants per a revisar tantes vegades com faci falta les idees o propostes que el professor necessita destacar de les seves classes

Aprenentatge dirigit

MD5. Seminaris: Sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau.

MD6. Debats i fòrums: Conversis presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi. Els debats tenen una data d'inici i fi i estan dinamitzats pel professor

Aprenentatge autònom

MD10. Recerca i lectura crítica d'articles. Els estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball que desenvoluparan, seguint els fases de la metodologia de recerca, entre els quals la lectura crítica d'articles

MD11. Tutories no presencials: per als quals l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de l'aula virtual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continguts


 

BLOC I: L'activitat investigadora en les ciències socials

Mòdul 1

1.            El procés científic. Les fases de la recerca en ciències socials

1.1.        Definició del problema (observació de la realitat, estat de l'art, marc teòric)

1.2.        Formulació d'objectius i hipòtesis

1.3.        Recopilació i anàlisi de dades

1.4.        Contrast d'hipòtesi

1.5.        Anàlisi de resultats

1.6.        Conclusions

Mòdul 2

2.            Les fonts d'informació

2.1.        Tipus de fonts d'informació

2.2.        Anàlisi de les fonts i avaluació de la informació (autoria, rellevància, fiabilitat, actualitat, etc.)

2.3.        Fonts d'informació en l'àmbit de l'empresa

2.4.        Cercadors específics (Google Scholar, Scopus, etc.) i paraules clau

2.5.        Fonts d'informació

3.            Introducció a la lectura crítica d'articles científics i treballs acadèmics

3.1.        Tipus de treballs acadèmics

3.2.        Estructura i planificació d'un article (introducció, cos i conclusions)

4.            Gestió de fonts i citació bibliogràfica

4.1.        Per què citar? El plagi en els treballs científics i acadèmics

4.2.        Com citar? Metodologies i estils (Vancouver, APA)

4.3.        Gestors de referències bibliogràfiques (Mendeley)

BLOC II. Presentació escrita de treballs de recerca

Mòdul 3

5.            L'escriptura científica

5.1.        L'estil i la gramàtica del text científic i acadèmic

5.2.        Estratègies de comunicació escrita

6.            Organització del treball escrit

6.1.        Introducció

6.1.1.     Establir el context, els antecedents i/o la importància del tema.

6.1.2.     Presentar el problema/controvèrsia en el camp d'estudi

6.1.3.     Definir el tema i/o els termes clau utilitzats en el document

6.1.4.     Indicar l'objectiu concret de la recerca o treball acadèmic

6.1.5.     Proporcionar una visió general de l'abast i els mètodes emprats

6.1.6.     Explicar breument l'estructura del treball

6.2.        Cos del treball segons el tipus de text

6.2.1.     Exposició del context / fets

6.2.2.     Revisió de la literatura, marc teòric

6.2.3.     Objectius específics, hipòtesis

6.2.4.     Metodologia

6.2.5.     Principals resultats

6.3.        Conclusions segons tipus de text

6.3.1.     Resum de les principals idees

6.3.2.     Principals resultades i discussió de les seves implicacions

6.3.3.     Limitacions del treball

6.3.4.     Futures recerques

7.            Edició i presentació de documents escrits

7.1.        Eines dels processadors de text per a organitzar la informació: estils, taules de continguts, notes al peu, paginació i marges, inserir taules, gràfics, etc.

7.2.        Vinculació amb Mendeley

BLOC III. La informació quantitativa i qualitativa. Recollida i anàlisi

Mòdul 4

8.            Introducció: El disseny de la recerca

9.            Metodologies quantitatives vs. qualitatives

9.1.        Definició i diferències

9.2.        Criteris de selecció

10.          El procés de recollida de dades

10.1.      Tipus de fonts: fonts primàries vs. secundàries

10.2.      Població i mostra: tipus de mostreig

10.3.      Definició i tipus de variables

10.4.      Mètodes de recollida i tècniques d'anàlisis de dades: quantitatius vs. qualitatius

11.          Mètodes quantitatius

11.1.      Mètodes de recollida: mètodes experimentals, enquestes

11.2.      Tècniques d'anàlisis: anàlisi exploratòria i inferencial

12.          Mètodes qualitatius

12.1.      Mètodes de recollida: entrevistes, grups focals, observacions, diaris

12.2.      Tècniques d'anàlisi: anàlisi del significat i del llenguatge

13.          La presentació de resultats

13.1.      Presentació i discussió de resultats

13.2.      Bones pràctiques en la presentació de figures i taules

BLOC IV. Presentació oral de treballs de recerca

Mòdul 5

14.          Elements de la comunicació 

14.1.      Diferències entre comunicació escrita i oral

14.2.      Objectius d'una presentació

15.          Estratègies de comunicació oral

15.1.      Característiques del discurs oral

15.2.      El llenguatge no verbal i paraverbal

15.3.      Anàlisi i pràctica de discursos orals

16.          Planificació, disseny i execució de presentacions acadèmiques i professionals. Què presentar del meu treball escrit?

16.1.      Com s'organitza i dissenya la presentació.

16.2.      La redacció i pràctica del discurs.

16.3.      Document (i altres recursos) de suport a l'exposició.

16.4.      Maneig efectiu del temps.

16.5.      Eines per a elaborar el document (i altres recursos) de suport a l'exposició: Programari similar a PowerPoint (crear diapositives i introduir objectes de text, imatges i gràfics, configurar el slide màster…)

16.6.      Assajar la posada en escena (temps, tics de parla i gestuals, gravar la presentació, etc).

16.7.      Com afrontar la defensa.

Activitats d'aprenentatge


 • AF1. Sessions teòriques
 • AF2. Seminaris
 • AF3. Treball en grup
 • AF4. Treball individual
 • AF5. Estudi personal

A més dels sessions de l'equip docent, existeixen activitats individuals i grupals.

Les activitats individuals tenen per objectiu:

 • Revisar i, si escau, incorporar metodologies (de base científica) de recollida d'informació i dades per a la seva anàlisi posterior.
 • Revisar els aspectes a considerar en la comunicació escrita i oral, tant des d'un punt de vista d'estructura (com s'articulen els continguts) com de forma (estil i tècnica) com d'eines per a facilitar l'execució.
 • Entendre les decisions en el procés de disseny del treball de recerca propi i la implementació de la metodologia de recollida de dades i la seva anàlisi.
 • Prendre consciència del nivell aconseguit durant els cursos acadèmics anteriors.
 • Validar coneixements (TEST o examen del mòdul).

 

Els activitats grupals tenen per objectiu bàsic:

 • Comparar el treball propi individual amb el del dels compañer@s.
 • Detectar opcions de millora.
 • Posar en pràctica els conceptes teòrics revisats

Sistema d'avaluació


AVALUACIÓ CONTÍNUA (70%)

Bloc I (15%)

 • Activitats individuals i grupals.
 • Presentació d'un projecte de recerca amb proposta de tema, paraules claus, a prop d'informació i llista de referències amb format adequat.

Bloc II (15%)

 • Activitats individuals i grupals.
 • Algunes activitats individuals és considerin com a prèvies i obligatòries als grupals. Si no consta realitzada l'activitat individual, la nota grupal no imputarà al registre individual.

Bloc III (25%)

 •  Activitats individuals i grupals.
 •  Les activitats estan orientades a l'anàlisi i presentació a classe de casos de diferents metodologies.
 •  Per grups, és lliurarà un document amb la proposta del disseny de recerca d'un conjunt d'hipòtesi i proposicions proposades.

 

Bloc IV (15%)

 • Activitats individuals i grupals.
 • Les activitats grupals es treballen a partir de TFG de cursos anteriors.
 • Les activitats individuals estan orientades  a que l'alumne/l'alumna treballi ja el seu TFG.
 •  Aquest bloc no computa per a l'examen final.   

             EXAMEN FINAL (30%)

Els blocs I, II i III incorporen 1 examen que computa un 10% cadascun a la nota final.

 

RECUPERACIÓ

Per a aprovar l'assignatura serà necessari:

 • Obtenir una mitjana de 5 sobre 10 en el Bloc IV. És a dir, tot i que el resultat de l'avaluació continuada sigui aprovat, si en aquest bloc no s'ha obtingut una nota mínima de 5, haurà de recuperar-se aquest mòdul. La recuperació serà individual
 • Dels blocs I, II, III s’haurà de dur a terme una activitat addicional de recuperació (pot ser examen) en el cas que:

(a)          La nota de l'examen d'aquest bloc sigui igual o inferior a 4 sobre 10.

(b)          La nota global de les activitats d'aquest bloc sigui igual o inferior a 4 sobre 10.

L'activitat serà, en qualsevol cas, individual.

 

Bibliografia


Bàsic

Amat Oriol y Rocafort Alfredo (2017). Com fer recerca. Barcelona: Profit Editorial.

Lluch, G., & Nicolás, M. (2015). Escriptura acadèmica: planificació, documentació, redacció, citació i models. Barcelona: Editorial UOC.

Turull, A., Ardanuy Baró, J., Arroyo i Amayuelas, E., & Arroyo i Amayuelas, E. (2017). Tècniques de treball i de comunicació: instrumentàrium per a les ciències jurídiques i socials. Barcelona: Huygens Editorial