Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Víctor Manuel Navarro Remesal
Nataliya Kolesova Kolesova 
Joan Jordi Miralles Broto 

Idiomes d'impartició


 • Castellano
 • Català

Els materials podran proporcionar-se tant en català com en castellà o anglès.

Competències


Competències específiques
 • E4_Dissenyar, planificar, editar, programar i comercialitzar aplicacions multimèdia interactives

 • E10_Aplicar processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament multimèdia i en la programació de videojocs

Descripció


Guió Interactiu focalitza l'aprenentatge del grau en les formes d'expressió narratives audiovisuals vinculades a la interactivitat en totes les seves formes.

L'assignatura forma part de la matèria de multimèdia i animació, però també comprèn altres matèries de formació bàsica com història (centrant-nos específicament en videojocs de càrrega narrativa significativa) i de comunicació (guió audiovisual, pel que fa a l'escriptura i creativitat).

En aquest sentit, d'una banda els continguts s'aproximen a la història de la indústria del videojoc, el seu actual ecosistema i el seu potencial narratiu. A més a més, l'alumne aprendrà a dissenyar i escriure videojocs eminentment narratius, mitjançant els coneixements teòrics, la redacció de documents propis de la industria, així com altres formats com el cinema interactiu, la visual novel, el joc textual, les escape rooms o les experiències VR.

Continguts


0. Introducció a l'assignatura.

BLOC 1. FORMATS I INDÚSTRIA

1. Formats de la narrativa interactiva

 1. Videojocs. Gèneres. Aventura gràfica, RPG, altres. 
 2. Visual novel 
 3. Ficció interactiva 
 4. Joc aplicat. Newsgames, advergames, serious games. 
 5. Experiències VR
 6. Documental interactiu 
 7. Cinema interactiu 
 8. Formats analògics. TTRPG, escape room, gamebooks 

 2. La interactivitat i allò lúdic. 

 1. Filosofia d'allò lúdic. Què és un joc? Per què juguem?
 2. Hipertextualitat i cibertextualitat (model dinàmic)

3. Perfils professionals. L'ecosistema del videojoc i joc no digital. Els rols del dissenyador narratiu i el Game Writer.

BLOC 2. EINES CONCEPTUALS DE DISSENY NARRATIU 

4. Estructura i llibertat dirigida

 1. Estructura i progressió ludonarrativa. Elements.
 2. Estructura hipertextual i estructura dinàmica
 3. Tipus de ramificacions
 4. Diàlegs no lineals

5. MDE. Mecàniques, dinàmiques i experiència de joc.

 1. Mecàniques i dinàmiques 
 2. Experiències i plaers 
 3. Obstacles i reptes. Obstacles hipertextuals. Elements escape room i puzzle. Incertesa i reptes d'acció.

6. Personatge i avatar

 1. El jugador i l'avatar 
 2. Elements de l'avataritat 
 3. Personatges dinàmics

Sistema d'avaluació


A1. Pràctica. Anàlisi de Videojocs 10%

A2. Pràctica. Creació d'un GDD 30%

A3. Pràctica. Pitching del GDD 10%

A4. Teoria. Lectura de papers 10%

A5. Teoria. Examen final 40%       

Consideracions:

- L'assignatura consta d'una part teòrica i una pràctica. Cal aprovar tant la part teòrica com la part pràctica per poder aprovar l’assignatura.
- És necessària l’assistència de com a mínim el 80% de les sessions de pràctiques per poder gaudir de l’avaluació continuada. S’acceptaran un màxim de dues faltes d’assistència justificades.
- Si la nota mitjana de les activitats pràctiques és inferior a 5 sobre 10, la part pràctica de l'assignatura queda suspesa i, per tant, l'alumne haurà de recuperar aquesta part de l'assignatura.
- Una activitat no entregada o lliurada amb retard i sense justificació (citació judicial o assumpte mèdic) compta com un 0.
- Un examen final amb una nota inferior a 5 sobre 10, independentment de la resta de notes de les activitats, implica que l’alumne haurà de recuperar la part teòrica de l’assignatura.
- Cal presentar-se a l'examen final. En cas de no fer-ho, l'alumne tindrà un NP i no podrà optar a recuperació.
- Tres de les cinc activitats amb NP impliquen que el curs no s'ha seguit i donen lloc a un NP global. En aquest cas, l'alumne tindrà un NP i no podrà optar a recuperació.
- La identificació de plagi es considera una circumstància greu que pot comportar una qualificació de suspens a l’assignatura. En cas de detecció de plagi s’informarà a la coordinació del grau per tal que es puguin prendre les mesures disciplinàries corresponents. 

Bibliografia


Bàsic

Cuadrado, Alfonso; Planells, Antonio José (2020). "Ficción y videojuegos. Teoría y práctica de la ludonarración" Editorial UOC. Barcelona.

Navarro, Víctor (2016). "Libertad dirigida Una gramática del análisis y diseño de videojuegos". Shangila. Santander.

Planells, Antonio José (2016). "Videojuegos y mundos de ficción". Ediciones Cátedra. Madrid.

Complementary

Navarro Remesal, Víctor (2019) "Cine Ludens. 50 diálogos entre el juego y el cine". Editorial UOC. Barcelona.

Gifreu, Arnau (2013). “El documental interactivo. Evolución, caractertización y perpectivas de desarrollo”. UOC. Barcelona.

Murray, Janet (1999). "Hamlet en la holocubierta: el futuro de la narrativa en el ciberespacio". Paidós. Barcelona

Giannetti, Claudia; tavares, Mirian; Lunenfeld, Peter; Koenitz, Hartmut; Shaw, Jeffrey; Mendes da Silva, Bruno (2021). The Forking Paths. Interactive Film as Media https://www.academia.edu/49986923/The_Forking_Paths

Nicklin, Hannah. Writing for Games: Theory and Practice. CRC Press, 2022.

Bateman, Chris, ed. Game writing: Narrative skills for videogames. Bloomsbury Publishing USA, 2021.