Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Luca-antonio Saavedra Todd

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Per defecte les classes s'impartiran en Català. Si alguna persona necessita traducció, es podrà canviar l'idioma de l'explicació a qualsevol dels idiomes d'impartició.

Pels visionats es requerirà un nivell moderat de comprensió en anglès.

Els treballs i projectes s'acceptaràn en qualsevol dels idiomes d'impartició.

Competències


Competències específiques
 • E3_Editar i animar personatges i escenes 3D, aplicant les tècniques i processos que porten a la producció de curtmetratges lineals d'animació i videojocs interactius

 • E5_Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment), atenent tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components

 • E6_Dissenyar, planificar i realitzar amb multicàmera, en directe i a plató, d'acord amb totes les facetes del producte (tant en l'artística de disseny i continguts com en la tècnica)

 • E7_Postproduir vídeo utilitzant les eines bàsiques pròpies dels programes d'edició audiovisual (titulació, retoc de color i exposició, velocitats, màscares...) i com insertar-les en el procés de muntatge afegint efectes digitals

 • E8_Dissenyar les necessitats d'il.luminació d'un espai en funció de les seves característiques i de l'objectiu final del producte a gravar, fotografia o video

 • E9_Aplicar els principis mecànics, electrònics i digitals de la captació, amplificació i gravació de so per a la seva aplicació a diferents plataformes: espectacles, ràdio, televisió, audiovisual i multimèdia. Postproduir l'audio i afegir els efectes sonors d'una producció audiovisual

 • E10_Aplicar processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament multimèdia i en la programació de videojocs

 • E11_Aplicar les regles musicals i els llenguatges per a la creació musical i la gravació de so en la producció musical i la creació de música electrònica pel seu ús com a bandes sonores en produccions audiovisuals

 • E13_Aplicar els principis de disseny visual i sonor per a la creació dels elements de presentació que s'utilitzen en productes sonors, audiovisuals, televisió i espectacles

 • E14_Adquirir els coneixements de la història, estètica, evolució i dinàmica del cine, televisió, ràdio, premsa, Internet i videojocs, aixó com reconèixer l'estètica a través del visionat i l'anàlisi

 • E15_Dimensionar i gestionar recursos humans, tècnics i econòmics necessaris pel desenvolupament d'un projecte audiovisual o multimèdia optimitzant temps, costos i qualitat

Competències transversals
 • T1_Que els estudiants coneixin un tercer idioma, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit, d'acord amb les necessitats que tindran les graduades i els graduats de cada titulació

 • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció


Els avenços tecnològics impulsen l'evolució dels mitjans audiovisuals creant noves formes d'expressió i nous sistemes i canals de comunicació. Entendre i conèixer l'estat de la tecnologia relacionada amb el món audiovisual i dominar-la suposa un coneixement molt enriquidor tant al desenvolupament artístic com professional.

L'objectiu de l'assignatura és entendre com s'ha arribat a l'estat de l'art recorrent el progrés tecnològic fins a l'actualitat, partint d’un estudi exhaustiu de les propietats dels mitjans sobre els quals es vol treballar. S'analitzaran les últimes publicacions científiques i provaran els últims avenços en I.A., Realitat Virtual, Vídeo 360, Interactivitat, etc.

Finalment es posaran en pràctica els conceptes treballats estudiant en profunditat un tema en concret en grups. Amb la idea de realitzar projectes complets de forma conjunta, per exposar-los al final del curs. Es tracta de crear un projecte ambiciós utilitzant noves tecnologies audiovisuals. Entenent les seves limitacions, establint uns objectius i prioritzant l'entrega del resultat final.

Aquesta matèria permet conèixer diferents mètodes de producció en el disseny de productes audiovisuals que utilitzen tecnologia innovadora o creativa i els diferents operadors que intervenen.

L'assignatura capacita l'estudiant a analitzar i comprendre l'enorme potencialitat que els nous formats ofereixen al mercat audiovisual actual, mitjançant l'estudi, l'anàlisi i la pràctica.

Continguts


Cada setmana es realitzarà una sessió amb una part de teoria i una pràctica on es treballaràn els següents continguts:

S1 - Introducció i workflows

S2 - Història i referents

S3 - Percepció i Creativitat

S4 - Llum (Propietats i Efectes)

S5 - Llum (Experimentació)

S6 - So / Temps

S7 - Digital (Estudi de casos)

S8 - Digital (Experimentació)

S9 - Estat de l’art

S10 - Projecte Final

 

Cada sessió va acompanyada de treball complementari de forma autònoma, tant de recerca com d'aplicació dels coneceptes treballats.
El plantejament dels continguts és generalista però amb la intenció que cada persona pugui triar i afinar la dedicació en l'àrea i els conceptes que més s'apropin al seu interès.

Sistema d'avaluació


El sistema d'avaluació és el següent: 

 

Teoria (60%)

Lliurament 1 - Estudi i plantejament de Workflows (10%) 

Lliurament 2  - Anàlisi de lús del enginy al món AV (10%)

Lliurament 3  - Cançó Muda (10%)

Lliurament 4  - Curt Cec (10%)

Lliurament 5  - Digital (10%)

Presentació Activitat 2 (10%)

 

Pràctica (40%)

Activitat 1 Recerca i Experimentació:

Memòria (10%)

Audiovisual (10%)

Activitat 2 Projecte Final:

Treball en grup (20%)

 

Normes per a l'avaluació: 

L'assignatura avalua els coneixements pràctics i els resultats obtinguts. 

És obligatori realitzar tots els lliuraments en les dates establertes. 

Consideracions:

- Es requereix un nivell fluid d’anglès per seguir els visionats i les lectures a classe.

- És necessari lliurar les dues activitats pràctiques per a poder fer mitjana de la part pràctica. 

- No s'admet cap treball lliurat fora de termini. 

- Lliurament no realitzat o suspès passa a lliurar-se en recuperació. La recuperació consistirà a realitzar els canvis dels lliuraments suspesos o realitzar les no lliurades.

- Al final del trimestre es podràn lliurar les activitats individuals i lliuraments a recuperar (la data d’entrega màxima s’indicarà al iniciar el trimestre). Aquestes entregues recuperades comptaran amb una penalització del 20% a la correció de la pràctica. La nota final de l’activitat serà la més alta, entre la nota original i la nota de la recuperació. Es pot optar a re-entregar pràctiques ja corregides realitzant correccions, en aquest cas no s'aplica la penalització del 20%.

- Les faltes d'ortografia, gramaticals i de presentació restaran nota, podent arribar a suposar el suspens d'un treball. Més de 15 faltes d'ortografia impliquen el suspens. 

- La identificació de plagi es considera una circumstància greu que pot comportar una qualificació de suspens a l’assignatura. En cas de detecció de plagi s’informarà a la coordinació del grau per tal que es puguin prendre les mesures disciplinàries corresponents.

- La participació activa a classe es considera absolutament necessària.

- La assistència no és obligatòria, però si molt recomanada.

Bibliografia


Bàsic

Le Freak, Christian (2017). Animación visual en vivo. Barcelona: Altaria.

Mercader, A; Suárez, R. (2013). Interacciones en el audiovisual. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Ustarroz, César (2010). Teoría del Vjing. Madrid: Ediciones Libertarias.

Complementary

Corridor Crew. (n.d.). Home [YouTube Channel]. YouTube. 2023 de https://www.youtube.com/@CorridorCrew

Scolari, C.(2018). Las leyes de la interfaz: Diseño, ecología, evolución, complejidad. Barcelona: Gedisa.