Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Helena M Hernandez Pizarro

Idiomes d'impartició


Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Descripció


Planificació i desenvolupament d'un procés d'investigació de mercats. Conèixer quins són els principals mètodes d'investigació de mercats a nivell quantitatiu i qualitatiu. Utilitzar els coneixements adquirits per tenir capacitat de planific ar, organitzar, realitzar i presentar un projecte d'investigació de mercat en l'àmbit empresarial, incloent el disseny de la recerca i les fonts de dades. Procediments de pla de mostreig, recol·lecció de dades, anàlisi de dades i elaboració d'informes. Utilitzar el resultats obtinguts per a que siguin de guia en la presa de decisions dins de l'àmbit empresarial. 

 

 

Resultats d'aprenentatge


Proveir  la informació necessària per la presa de decisions dins del màrqueting, en àmbits relacionats amb el consumidor, competència i altres agents que conformen el mercat. Dissenyar i implementar mètodes per la recollida de dades, si s’escau. Extreure informació de fonts secundàries, incloent anàlisis de dades qualitatives.  Processar i analitzar les dades quantitatives (amb eines estadístiques i d’inferència), i comunicar la informació que obtinguda les dades analitzades. 

Metodologia de treball


Sessions teòriques
MD1.Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura
MD2. Conferències: Sessions presencials o transmeses en streaming, tant a les aules de la universitat com en el marc d'una altra institució, en les quals un o diversos especialistes exposen les seves experiències o projectes davant els estudiants.
MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials

Aprenentatge dirigit
MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau
MD6. Debats i fòrums: Converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi. 
MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar a l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants

Aprenentatge autònom
MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Continguts


 1. Introducció a la Investigació de Mercats
  1. Investigació Màrqueting: el concepte
  2. Sistema de màrqueting i la investigació de mercats
  3. Classificació d’investigació de mercats
  4. Procés de investigació de mercats
 2. Disseny de la investigació
  1. Definició del problema
  2. Enfocament de la recerca
  3. Disseny de la recerca
   1. Components
   2. Tipus de disseny de recerca
   3. Reptes Associats
 3. Mètodes de Recollida de Dades
  1. Tipus de Dades
  2. Dades Secundàries
  3. Dades Primàries
   1. La mostra: disseny i procediments
    1. Pla de mostreig
    2. Tècniques de mostreig
    3. Mida de la mostra
   2. Dades primàries quantitatives: mètodes
    1. L’enquesta
    2. El mètode observacional
    3. Experiments
    4. Disseny del qüestionari
    5. Introducció al MatchForm
   3. Dades primàries qualitatives: mètodes
    1. Grup Focals
    2. Entrevistes en profunditat
    3. Tècniques indirectes
 4. Anàlisi de dades i presentació dels resultats
  1. Preparació de les dades
  2. Anàlisi de dades quantitatives
  3. Anàlisi de dades qualitatives
  4. Presentació de les dades

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques
AF2. Seminaris
AF3. Treball en grup
AF4. Treball individual
AF5. Estudi personal

Sistema d'avaluació


 • Examen: 40% (SE4 ). Cal obtenir una nota igual o superior a 5 per superar el curs.
 • Projecte: 40% (SE2 - SE3 ). 
 • Avaluació contínua: 20% (SE1 - SE2 - SE3 ). Inclou: tests de lectures, participació en debats, exercicis i casos d’estudi, i altres activitats proposades.

Al període de recuperació (gener; –dia, hora i aula: TBA–) només es podrà recuperar la part de la nota de l’examen. Un/a alumne/a que no s'hagi presentat a la primera convocatòria, NO pot presentar-se a recuperació.  El 60% de la nota (projecte i avaluació contínua) NO és recuperable (excepte en casos excepcionals i degudament justificats es podrà recuperar la nota del projecte).  


( ) Llegenda:         

 • SE1. Participació a les activitats plantejades dins l'aula 
 • E2. Treballs individuals i/o en grup 
 • SE3. Exposicions 
 • SE4. Examen final