Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Giovanni Giusti

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Competències


Competències bàsiques
 • B4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 • B5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques
 • E11. Aplicar els coneixements per emprendre projectes de negocis que permetin la creació de noves empreses o la millora de les ja existents, aplicant idees innovadores i creatives.

 • E12. Aplicar la llengua anglesa en diferents entorns culturals de negociació empresarial.

 • E15. Reunir i interpretar dades  significatives per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'àmbit empresarial i ser capaç d'elaborar un document que permeti transmetre informació o una proposta empresarial innovadora.

Competències generals
 • G2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

Competències transversals
 • T1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • T3. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc.

Descripció


L'assignatura d'Innovació estratègica té tres objectius. D'una banda, proporcionar l'estudiant els coneixements més avançats en tema d'estratègia empresarial i relació amb l'entorn global.
Per l'altre costat, mitjançant l'ús de mètode de el cas permet a l'estudiant aprendre conceptes teòrics complexos gràcies a casos empresarials reals i actuals.
Finalment, mitjançant l'ús d'un simulador empresarial l'estudiant podrà implementar en un entorn virtual els conceptes apreses en les sessions de classe (ex. avantatge competitiu, innovació per segments, llicències, maneig de l'entorn global, etc.).

Resultats d'aprenentatge


 • Identificar els principals problemes estratègics de l'empresa així com els principis teòrics de teoria de jocs i de microeconomia i la seva aplicació a l'estrategia empresarial.
 • Dissenyar l’estratègia competitiva de l’empresa o d’un projecte d’innovació i dissenyar, planificar i dirigir models de negoci innovadors.

 • Aplicar coneixements sobre negociació, resolució de conflictes, gestió del temps, intel·ligència emocional, presa de decisions, tècniques d'estudi, treball en equip i tècniques de comunicació.

Metodologia de treball


Sessions teòriques

MD1.Clase magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor a la qual assisteixen tots els estudiants matriculats a l'assignatura

MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials

MD4. Càpsules de vídeo: Recurs en format vídeo, que inclou continguts o demostracions dels eixos temàtics de les assignatures. Aquestes càpsules estan integrades en l'estructura de l'assignatura i serveixen als estudiants per revisar tantes vegades com calgui les idees o propostes que el professor necessita destacar de les seves classes

Aprenentatge  dirigit

MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants

MD8. Jocs de rol: Dinàmica de simulació en què cada estudiant figura un paper especificat pel professor. Com a "rol", tindrà accés a una informació específica i ha de "jugar" les seves bases, segons les regles del joc, per resoldre o viure la situació de referència de la dinàmica.

Aprenentatge autònom

MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor

MD10. Recerca i lectura crítica d'articles: Els estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball que desenvoluparan, seguint les fases de la metodologia d'investigació, entre les quals la lectura crítica d'articles.

MD11. Tutories no presencials: per què l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET.

Continguts


BLOC 1
1. Què és una estratègia?
1.2 Lideratge estratègic, avantatge competitiu i acompliment
1.3 Gerents estratègics
1.4 El procés d'elaboració d'estratègies
1.5 Objectius principals
1.5.1 Anàlisi externa
1.5.2 Anàlisi interna
1.6 Planificació d'escenaris
Cas (1)
Cas (2)

2. L'anàlisi externa
2.1 L'anàlisi de la indústria
2.2 Oportunitats i amenaces
2.3 Model 5 Forces de Porter
2.4 Barreres d'entrada
2.5 Rivalitat entre empreses establertes
2.6 Forces macroeconòmiques
Cas (3)
Cas (4)

BLOC 2

3. La naturalesa de l'avantatge competitiu
3.1 Anàlisi interna
3.2 Creació de valor i rendibilitat
3.3 La cadena de valor
3.4 Els components bàsics de l'avantatge competitiu
3.5 Mesura de l'avantatge competitiu: comptabilitat
Cas (5)
Cas (6)

4. Avantatge competitiu a través d'estratègies de nivell funcional
4.1 Enfocament: Eficiència
4.2 Enfocament: Qualitat
4.3 Enfocament: Innovació
4.4 Capacitat de resposta superior a el client
Cas (7)
Cas (8)
Cas (9)

SIMULADOR Q1

BLOC 3

5. Estratègia d'implementació
5.1 Estratègia de nivell empresarial (BLS)
5.1.1 Reducció de costos
5.1.2 Diferenciació
5.1.3 Innovació de valor
5.2 Segmentació de mercat
5.3 Competir de forma diferent: estratègia de l'oceà blau
Cas (10)

SIMULADOR Q2-Q3-Q4

6. Relació entre BLS i l'entorn industrial
6.1 Estratègies en una indústria fragmentada
6.1.1 Consolidar a través de la innovació
6.1.2. Cadenes i franquícies
6.1.3 Fusions horitzontals
6.2 Estratègies en indústries embrionàries i en creixement
6.3 Estratègies en indústries madures
6.4 Estratègies en indústries en declivi
Cas (11)

7. Estratègies en el medi ambient mundial
7.1 Entorn mundial i nacional
7.2 Expansió global, rendibilitat i creixement dels guanys
7.3 Elecció d'una estratègia global
7.4 L'elecció de la manera d'entrada
7.4.1 Exportació
7.4.2 Llicències
7.4.3 Franquícies
7.4.4 Empresa conjunta
7.4.5 Subsidiàries de propietat completa
Cas (12)

SIMULADOR Q5-Q6

8. Estratègia a nivell empresarial
8.1 Integració horitzontal
8.2 Integració vertical
8.3 Subcontractació estratègica
Cas (13)

Activitats d'aprenentatge


L'assignatura inclou: Classes magistrals, classes pràctiques (amb la possibilitat d'un simulador d'empreses virtual) on els alumnes hauran de realitzar exercicis,  discutir a classe casos, articles i temes d’interès per l'assignatura.

Sistema d'avaluació


Resum

Resultat simulador (directament atorgat pel programa) 20%
Presentació final (rubrica basada en la relació de cada tema amb l'estratègia adoptada en el simulador) 30%
Examen final 50%


S'ha d'aprovar l'avaluació continuada (50%) i l'examen (50%) per fer la mitjana.

En la recuperació es manté la nota de l'avaluació continuada i només es podrà recuperar l'examen.
Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.
No es guardaran notes d'avaluació continua de diferents cursos acadèmics

Bibliografia


Bàsic

Hill, C. W., Jones, G. R., & Schilling, M. A. (2019). Strategic management: Theory & cases: An integrated approach (13th edition). Cengage Learning

Complementary

JOHNSON, G., K. SCHOLES and R. WHITTINGTON (2008): EXPLORING CORPORATE STRATEGY, 8th Edition. Essex (UK). Pearson.

GUERRAS MARTIN, L.A. y NAVAS LOPEZ, J.E. (2008): Dirección estratégica de la empresa. 4ª edició. Madrid. Thomson-Civitas.

HELLRIEGEL, JACKSON Y SLOCUM (2005): Administración. Un enfoquebasado en competencias. Madrid. Thomson-Civitas.

PORTER, M.E. (2008): “On Competition”, Harvard Business SchoolPress.

THOMPSON, A.R., STRICKLAND, A.J. i GAMBLE, J.E. (2008): AdministraciónEstratégica, 15ª edició. Mèxic. McGraw-Hill.

GRANT, R.M. (2013): ContemporaryStrategyAnalysis: Concepts, Techniques, applications. Cambridge (USA). Blackwell. (8th Edition)

PORTER, M.E. (1984): Estrategia Competitiva. Mèxic. C.E.C.S.A.

 

HERNÁNDEZ ORTÍZ M.J. y altres (2000): Casos prácticos de administración y organización de empresas. Madrid. Piràmide

KIM, W. CHAN (2005): “Blue oceanstrategy”. Harvard Business SchoolPubl. Corp.