Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Ana Beatriz Pérez Zapata

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Catalina Juan Nadal
Rosa Herrero Antón 

Idiomes d'impartició


 • Català

Competències


Competències bàsiques
 • B2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les comptències que demostren mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

Competències específiques
 • EFB3_Capacitat per comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional, i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria

   

 • EFB4_Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació a l'enginyeria

   

Competències transversals
 • T1_Que els estudiants coneixin un tercer idioma, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit, d'acord amb les necessitats que tindran les graduades i els graduats a cada titulació

   

 • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interidisciplinar ja sigui com un membres més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

   

Descripció


L'assignatura de Programació Orientada a l’Objecte pertany a la matèria de la Programació i és la segona dins d'aquesta àrea. Els temes tractats en l'assignatura estan pensats per capacitar als estudiants per l'aprenentatge dels conceptes relacionats amb la programació orientada a l’objecte. Aquests conceptes es necessitaran en les posteriors assignatures dins d'aquesta mateixa matèria i també en posteriors assignatures dins del grau.

Per cursar aquesta assignatura és recomanable haver superat l'assignatura del trimestre anterior, Fonaments de la Programació.

 

 

Continguts


1.- Introducció a la Programació Orientada a Objectes

 • Definició intuïtiva d’objecte
 • Abstracció i encapsulació
 • Objectes i classes
 • Atributs i mètodes
 • Instanciació d’objectes i invocació de mètodes

2.- Tècniques fonamentals de la Programació Orientada a l’Objecte: Herència i Polimorfisme

 • Extensió de classes: herència
 • Polimorfisme. Sobrecàrrega i reescriptura

3.- Conceptes avançats: interfícies i classes abstractes

 • Classes i mètodes abstractes
 • Interfícies

4.- Tractament d’errors

 • Excepcions
 • Llançament, captura i tractament d’excepcions

5.- Introducció a la programació de la interfície gràfica d’usuari

 • Programació en resposta a esdeveniments
 • Finestres i controls

Sistema d'avaluació


La qualificació final és la suma ponderada de les qualificacions de les activitats:

ACTIVITAT           PES

EXAMEN 1    23% 

EXAMEN 2   45%

PRACTICA 1   5%

PRACTICA 2   10%

PRACTICA 3   12%

PRACTICA 4   5%

Amb les ponderacions anteriors, les activitats de laboratori (pràctiques) tenen un pes del 32%, les activitats de caire teòric tenen un pes del 68%.

Si la qualificació de l'EXAMEN 2 és inferior a 4, la qualificació final de l’assignatura serà la d’aquesta activitat. L'assignatura quedarà suspesa, amb possibilitat de recuperació.

Per aprovar l'assignatura és necessari també que, la qualificació mínima de tres de les pràctiques sigui de  4. Si no es dona aquesta premissa l'assignatura quedarà suspesa i en aquest cas sense possibilitat de recuperar-la.

La recuperació només possibilita recuperar la qualificació de les activitats teòriques, EXAMEN 1 i 2, i sempre que aquesta nova qualificació no sigui inferior a 4 s’aplicarà la mateixa ponderació descrita anteriorment. En cas contrari l’assignatura no es considerarà recuperada.

La identificació de plagi es considera una circumstància greu que pot comportar una qualificació de suspens a l’assignatura. En cas de detecció de plagi s’informarà a la coordinació del grau per tal que es puguin prendre les mesures disciplinàries corresponents.

Bibliografia


Bàsic

Enric Sesa i Nogueras. POO: notes de classe i exemples. ESUPT Tecnocampus.

Lina Juan: Ampliació notes de classe. Exercicis. ESUPT Tecnocampus.

Complementary

Bertrand Meyer. Object-Oriented Software Construction. PRENTICE-HALL

Bruce Eckel. Thinking in Java. Prentice-Hall