Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Carles García López

Idiomes d'impartició


 • Català

Idiomes

 • Idioma de les classes:Català
 • Recursos:Català, Castellà i Anglès
 • Exàmens:Català (o Castellà si és necessari en casos concrets)

Competències


Competències bàsiques
 • B3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 • B4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències específiques
 • E3. Identificar les eines qualitatives i quantitatives d'anàlisi i diagnòstic per a la investigació de mercats.

 • E9. Aplicar les eines tecnològiques per a l'aprofitament dels recursos del negoci a través del Màrqueting.

 • E10. Analitzar i avaluar el paper de les comunitats digitals i les xarxes socials a l'empresa.

 • E13. Identificar les eines bàsiques de l'e-Màrqueting.

   

 • E14. Aplicar els coneixements adquirits a la gestió de comunitats digitals.

Competències generals
 • G1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • G2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

 • G3. Integrar els valors de la justícia social, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis de Màrqueting i Comunitats Digitals contribueixin a formar ciutadans i ciutadanes per una societat justa, democràtica i basada en la cultura del diàleg i de la pau.

Competències transversals
 • T4. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària.

 • T5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


Aquesta assignatura dona continuitat a la línea establerta a la materia de comunitats digitals optimitzant una pàgina web i posicionant-la de manera orgànica.

A través d'un projecte teòric i pràctic l'estudiant aprendrà a optimitzar la web segons els seus usuaris.

Resultats d'aprenentatge


- Dominar les eines tecnològiques bàsiques per a l'aprofitament dels recursos de Màrqueting, l'e-Marketing i de les Xarxes Socials com a suport a la presa de decisions empresarials.

- Conèixer i dominar les tècniques d'optimització i posicionament de pàgines web tenint en compte els usuaris.

Metodologia de treball


Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Sessions teòriques
MD1.Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura
MD2. Conferències: Sessions presencials o transmeses en streaming, tant a les aules de la universitat com en el marc d'una altra institució, en les quals un o diversos especialistes exposen les seves experiències o projectes davant els estudiants.
MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials

Aprenentatge dirigit
MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball. Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau
MD6. Debats i fòrums: Converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi. 
MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar a l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants
 

Aprenentatge autònom
MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor

Continguts


Tema 1. Analítica web

 • Perquè és important l'analítica web
 • Com funciona Google Analytics
 • Introducció a GA: mètriques i dimensions
 • Introducció a GA: campanyes i objectius
 • Introducció a GA: informes i reports

Tema 2. SEO

 • Introducció al SEO
 • Keyword research
 • SEO onpage
 • SEO offpage
 • Eines de seguiment

Tema 3. UX

 • Què és l'experiència d'usuari?
 • Procès per fer una bona experiència d’usuari
 • Com pot afectar la UX al SEO
 • Usabilitat
 • Arquitectura de la informació
 • Wireframes / Prototips
 • Tests amb i sense usuaris

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques
AF2. Seminaris
AF3. Treball en grup
AF4. Treball individual
AF5. Estudi personal

Sistema d'avaluació


Es combina l'avaluació contínua i un examen presencial.

Resum del sistema d'avaluació:

 • Activitats individuals (AI): 25% de la nota (SE1)
 • Treball grupal (TG): 35% de la nota (SE2)
 • Examen final (EX): 30% de la nota (SE4)
 • Prova de seguiment (PS): 10% de la nota

Per poder fer mitjana, s'haurà d'aprovar l'examen una nota mínima de 5,0.

Avaluació continuada:

Si nota examen final 5:

Nota final = 25% AI + 35% TG + 30% EX + 10% PS

Si nota examen final <5:

Nota final = Nota examen final

Després de recuperació:

Si nota examen recuperació 5:

Nota final = 25% AI + 35% TG + 30% EX (recuperació) + 10% PS

Si nota examen recuperació<5:

Nota final = Nota examen recuperació

No es poden recuperar les notes de les activitats individuals, treball grupal i de la prova de seguiment.

Bibliografia


Bàsic

Morville, Peter., Rosenfeld, Louis, & Arango, José. (2015). Information Architecture: for the Web and Beyond.

Preece, Jenny, Rogers, Yvonnee., & Sharp, Helen (2015). Interaction design: beyond human-computer interaction. John Wiley & Sons.

Weinschenk, Susanne. (2011). 100 things every designer needs to know about people. Pearson Education.

Maciá Domene, Fernando (2015). SEO. Técnicas Avanzadas (Social Media)

ISBN: 9788441537309

Codina, Lluís i Marcos, Mari-Carmen.  (2005). Posicionamiento web: conceptos y herramientas. El profesional de la información, v. 14, n. 2, marzo-abril http://www.mcmarcos.com/pdf/2005_posicionamiento-epi-maq.pdf

Young, Indie. (2008). Mental models: aligning design strategy with human behavior. Rosenfeld Media.

Fishkin, Rand. i Hogenhaven, Thomas. Inbound Marketing and SEO: Insights from the Moz Blog.

ISBN: 9781118551554

Krug, Steve. (2014). Don’t make me think revisited: A common sense approach to web and mobile usability . Berkeley.

Davis, Yvettee. (2011). Google Secrets (Vol. 144). John Wiley & Sons.

Complementary

Gothelf, Jeff, Seiden, Joshua, & Ries, Eric (2017). Lean UX: cómo aplicar los principios Lean a la mejora de la experiencia de usuario. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA.

Rosenfeld, Louis., & Morville, Peter. (2002). Information architecture for the world wide web. " O'Reilly Media, Inc.".

Sanagustín, Eva (2013). Marketing de contenidos. Anaya multimedia.

W3C. Complete List of Web Accessibility Evaluation Tools http://www.w3.org/WAI/ER/tools/complete

W3C. The W3C QA Toolbox - Validators, checkers and other tools for Webmasters and Web Developers. http://www.w3.org/QA/Tools/

Knapp, Jake, Zeratsky, John, & Kowitz, Braden (2016). Sprint: How to solve big problems and test new ideas in just five days. Simon and Schuster.

Plaza, Beatriz. (2011). Advanced Web Metrics with Google Analytics, Koros Press Limited

Hall, Erika (2013). Just enough research. New York: A Book Apart.

Baxter, Kathy, Courage, Catherine, & Caine, Kelly (2015). Understanding your users: A practical guide to user research methods. Morgan Kaufmann.

 

Lazar, Jonathan, Feng, Jinjuan Heidi., & Hochheiser, Harry (2017). Research methods in human-computer interaction. Morgan Kaufmann

Spencer, Donna. (2010). A practical guide to information architecture(Vol. 1). Penarth: Five Simple Steps.

Goodman, Elisabeth, Kuniavsky, Mike, & Moed, Andrea (2012). Observing the user experience: A practitioner's guide to user research. Elsevier.

Klein, Laura (2013). UX for lean startups: Faster, smarter user experience research and design. " O'Reilly Media, Inc.".

Oates, Briony J. (2005). Researching information systems and computing. Sage.

Scolari, Carlos A. (2018). Las leyes de la interfaz: Diseño, ecología evolución, tecnología. Editorial GEDISA.

Davis, Yvettee. (2011). Google Secrets (Vol. 144). John Wiley & Sons.