Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

José Ramon Mariño Castro

Idiomes d'impartició


 • Castellano

Prefentemente en castellano aunque algunos apuntes y ejercicios en catalan

Competències


Competències bàsiques
 • B1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

 • B2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

 • B5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques
 • E15. Reunir i interpretar dades  significatives per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'àmbit empresarial i ser capaç d'elaborar un document que permeti transmetre informació o una proposta empresarial innovadora.

 • E1. Reconèixer l'entorn en què opera l'organització, el funcionament de l'empresa i les seves àrees funcionals i els instruments d'anàlisi.

Competències generals
 • G1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

Competències transversals
 • T5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


Bases teòriques dels processos que intervenen en el cicle comptable de l'empresa. Operacions que tenen repercussió en el patrimoni de l'empresa d'aquelles que tenen incidència en el resultat comptable anual. Elaboració dels llibres comptables obligatoris per a una empresa. Elaboració, anàlisi i comprensió dels principals comptes anuals a elaborar en una empresa.

Resultats d'aprenentatge


Saber avaluar el rendiment econòmic de l'empresa

Metodologia de treball


Sessions teòriques
MD1.Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura
MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials

Aprenentatge dirigit
MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau

Aprenentatge autònom
MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor
 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Continguts


Tema 1. 

 • Introducció a l'estudi de la comptabilitat.

  Definició de la comptabilitat; la realitat econòmica; Riquesa i Renda; Estructura Econòmica i Financera; una aproximació a la inversió i al finançament; el patrimoni, anàlisi de les situacions patrimonials, masses patrimonials. Anàlisi de l'actiu, passiu i net patrimonial; el fons de maniobra; el  balanç de situació com expressió de l’equilibri patrimonial. Instruments de representació comptable: comptes i llibres de comptabilitat

Tema 2. 

 • Immobilitzacions intangibles i materials. Amortització i Deteriorament.

  Immobilitzat: concepte i classes. Immobilitzat material: concepte i classes; reconeixement i valoració; valoració posterior al reconeixement inicial; correccions de valor; alienacions i baixes. Immobilitzat intangible: concepte i classes; reconeixement i valoració; correccions de valor; alienacions i baixes.

  Amortització: concepte; significat tècnic, econòmic i financer; variables a considerar en el càlcul de l'amortització; sistemes d'amortització i bases d'amortització.

  Deteriorament: Concepte, naturalesa, causes i classes de deteriorament.

Tema 3. 

 • Actius i Passius Corrents.

  Drets de cobrament: concepte i classes, valoració i deteriorament. Tresoreria: concepte i objectius. Obligacions de pagament: concepte i classes, valoració, tractament de les nòmines. Introducció a l’Impost sobre el Valor Afegit. IVA Repercutit. IVA Suportat. Comptabilització. Regularització comptable.

Tema 4.

 • Finançament bàsic.

  El finançament de l'empresa: l'equilibri financer; recursos propis i recursos aliens. Recursos propis: Capital i Reserves: concepte i classes; Recursos aliens a llarg termini: concepte i classes.

   

Tema 5.

 • Ingressos i despeses. Resultat.

  Ingressos: concepte i classes; reconeixement comptable dels ingressos. Despeses: concepte i classes; reconeixement comptable de les despeses. Principi de correlació d'ingressos i despeses. Imputació temporal d'ingressos i de despeses. Resultat: concepte i classes.

   

Tema 6. 

 • Les periodificacions.
 • Despeses diferides i anticipades.
 • Les factures pendents de rebre o formalitza

Tema 7. 

 • Cicle comptable. Comptes anuals.

  Inici de l’exercici. Desenvolupament comptable de l’exercici. Final de l’exercici: regularització i reclassificació de comptes, periodificació d’ingressos i despeses, correccions valoratives,  determinació del resultat, tancament de comptes. Elaboració dels comptes anuals. El balanç de situació: concepte i objectius; elements que l’integren; informació a revelar. Presentació del resultat: concepte i objectius; elements que l’integren; informació a revelar.

 

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques
AF3. Treball en grup
AF4. Treball individual
AF5. Estudi personal

Sistema d'avaluació


 • 60% SE4. Examen final
 • 40% SE1. Activitats a l'aula + SE2. Treball individual i/o en grup. Es valorará preferentment els examens parciales fets 

Bibliografia


Bàsic

SERRA SALVADOR, V; GINER INCHAUSTI, B; VILAR SANCHIS, I: “SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE (UNA INTRODUCCION A LA COMPTABILIDAD). Valencia Tiranc el blanc 1994.

MUÑOZ MERCHANTE, ANGEL. (2011): Introducción a la Contabilidad. Ediciones Académicas, S.A.

 

PLAN GENERAL DE CONTABILIDADDE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (2007): Real Decreto 1515/2007, 16 de Noviembre.
 

JOSE RIVERO ROMERO, MARIA DEL ROSARIO RIVERO MENENDEZ

Contabilidad financera

Editorial: Edisofer, S.L., 2015


 

Complementary

RIVERO, J “CONTABILIDAD FINANCIERA” MADRID EDITORIAL TRIVIUM. Madrid 1.994

CAÑIBANO CALVO, L “CONTABILIDAD . ANÁLISIS CONTABLE DE LA REALIDAD ECONÓMICA”.(7 Edic) Editorial Pirámide Madrid 2001.

URIAS VALIENTE, J. “INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD” MADRID. PIRAMIDE 1997