Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Judith Turrión Prats
Ester Hidalgo Pastor 

Idiomes d'impartició


 • Castellano

L'assignatura serà impartida en castellà amb l'ús intensiu de lectures, vídeos, i altres materials en anglès, de forma tal que la proporció d'idiomes quedaria així:
castellà 80%
anglès 20%
Els alumnes podran utilitzar el català en les seves exposicions i treballs presentats.

Competències


Competències bàsiques
 • B2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

 • B4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències específiques
 • E2. Aplicar els fonaments del màrqueting i investigació de mercats.

 • E5. Reconèixer les particularitats de l'activitat de màrqueting en sectors d'activitat amb característiques específiques.

 • E13. Identificar les eines bàsiques de l'e-Màrqueting.

   

Competències generals
 • G1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • G2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

 • G3. Integrar els valors de la justícia social, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis de Màrqueting i Comunitats Digitals contribueixin a formar ciutadans i ciutadanes per una societat justa, democràtica i basada en la cultura del diàleg i de la pau.

Competències transversals
 • T5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


El Màrqueting Social i d'Esdeveniments cobra cada vegada més importància en tota estratègia de màrqueting. Les marques s'esforcen d'una banda, a transmetre missatges de màrqueting més socialment responsables, d'acord amb les tendències del mercat en defensa de la sostenibilitat i els hàbits de consum saludables. D'altra banda, cada vegada més s'utilitzen els esdeveniments com a mitjà d'interactuar directament amb els seus clients, generar un major engagement i fidelització.
Es desplega una metodologia pràctica de com organitzar un esdeveniment, les seves fases, objectius estratègics i operacionals, resultats esperats i les seves formes de mesurament. 
També en l'assignatura es buscarà actualitzar als participants en les principals Apps que permeten la difusió i interacció amb els participants en un esdeveniment.

Resultats d'aprenentatge


Dissenyar l'estratègia de màrqueting mitjançant la utilització de tècniques avançades i innovadores, comprenent i aplicant els elements específics del Màrqueting en l'empresa per adaptar l'organització al nou entorn de comunitats digitals

Desenvolupar una metodologia pràctica per a l'organització d'esdeveniments.

Aplicar una estratègia de patrocinis i mecenatge que donin als esdeveniments un enfocament més social.

Metodologia de treball


Durant el desenvolupament de l'assignatura s'aplicaran les següents activitats docents:

Sessions teòriques

MD1. Classe magistral mitjançant Zoom: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura.

MD3. Presentacions: en format multimèdia  

MD4. Càpsules de vídeo: Recurs en format vídeo, que inclou continguts o demostracions dels eixos temàtics de les assignatures. Aquestes càpsules estan integrades en l'estructura de l'assignatura i serveixen als estudiants per revisar tantes vegades com faci falta les idees o propostes que el professor necessita destacar de les seves classes.

 

Aprenentatge dirigit

MD5. Seminaris: Classe pràctica mitjançant Zoom amb petits grups de treball. Són sessions lligades a les sessions teòriques de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau.

MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar a l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants.

 

Aprenentatge autònom

MD11. Tutories no presencials: L'alumne disposarà de recursos telemàtics como el correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Continguts


Tema 1. La marca: Gestionar missatges que creïn valor i preferència

 • Què és una marca?
 • Personalitat de marca i To de comunicació
 • Concepte d'esdeveniment: els esdeveniments com a eina d'interacció/notorietat/ brand awareness.
 • Pla de Comunicació
 • Tendències

 

Tema 2: Introducció a la Organització d’esdeveniments

 • Breu historia
 • Motivació per fer un esdeveniment i tipologies
 • Radiografia del sector
 • Tendències en esdeveniments

 

Tema 3: Abans de l'esdeveniment, creació de el briefing

 • Presentació de la marca
 • Públic objectiu
 • Definició d'objectius
 • Descripció del tipus d'esdeveniment
 • Pressuposat i timing

 

Tema 4: Creació conceptual de l’esdeveniment mediante técnicas de creatividad

 • Contextualització: factors sòcio-econòmics
 • Públic objectiu: mapa de empatia
 • Brainstorming: realització d'una sessió de creativitat per la generació d'idees  
 • Proposta creativa final: tipus d'esdeveniment 
 • Definició operativa: acciones clau Pre-Durant-Post

 

Tema 5: Avaluació legal i financera per a la viabilitat de l'esdeveniment

 • Requisits legals aplicats als esdeveniments
 • Control financer en la gestió d'esdeveniments
 • Criteris de localització
 • Calendari
 • Pla de Patrocinis
 • Co-Branding

 

Tema 6: Pla de comunicació de l'esdeveniment

 • Pla de comunicació Transmedia
 • Embaixadors

 

Tema 7: Pla d'acció

 • Gestió de Proveïdors
 • Preproducció, timing, formació de treballadors
 • Planning del muntatge i desmuntatge de l'esdeveniment, organització i responsabilitats
 • Resultats, balanç i càlcul de ROI

 

Activitats d'aprenentatge


 • AF1. Sessions teòriques
 • AF2. Seminaris
 • AF3. Treball en grup
 • AF4. Treball individual
 • AF5. Estudi personal
 • AF7. Tutories presencials

Sistema d'avaluació


L'assignatura serà eminentment pràctica, per aquest motiu el seu sistema d'avaluació reflecteixi aquest propòsit.
Es seguirà el sistema d'avaluació contínua contemplarà les següents accions:
El desenvolupament individual d'un estudi de cas d'un esdeveniment real.
El desenvolupament d'un projecte grupal per aplicar la metodologia d'organització d'esdeveniments estudiada a l'aula.
Un examen de validació del treball de recerca individual i el projecte grupal.

Resumint el pes de cada activitat seria:
SE1 Participació en activitats plantejades al aula 20%

SE3 Presentacions 20%

SE2 Treball individual i en grup 30%: 10 indiv. + 20 en grup (Perspectiva de gènere: a la bibliografia cal que figurin, com a mínim, dos documents realitzats per dones. A més,entre les marques convidades a participar, dues d'elles estaran liderades per dones).

SE4 Examen final 30%

Bibliografia


Bàsic

Barry, Siskind (2007). Marketing de eventos: Estrategias clave para ferias comerciales, presentaciones, conferencias y otros eventos. Deusto ediciones.

Cabero Soto, Luisa Cristina (2012). Organización de reuniones y eventos. Ediciones Paraninfo.

Se De la Serna Ramos, María y Escudero López-Cepero, Marta (2017). Guía de organización de congresos, eventos feriales y exposiciones (Ceremonial y Protocolo). Ed. Sintesis.

Panizo Alonso, Julio y Jiménez-Morales, Mónica (2017). Eventos y protocolo: la gestión estratégica de actos corporativos e institucionales. Editorial UOC.

 

https://www.reasonwhy.es

https://trendwatching.com

Complementary

Gisbert, Paco (2015). 50 Eventos deportivos.Grijalbo. 

Barranco Saiz, Francisco Javier (2005). Marketing social corporativo: La acción social de la empresa. Piramide.