Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Núria Masferrer Llabinés

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Núria Masferrer Llabinés
Jose Ignacio Monreal Galán 
Marc Crespo I Puigcerver 
Mònica Juliana Oviedo León 

Idiomes d'impartició


 • English
 • Català

Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

 

Competències


Competències bàsiques
 • B2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències específiques
 • E3_Analitzar i valorar la informació dels estats comptables, aplicant criteris legals o definits per l'empresa, avaluar el rendiment econòmic i elaborar informes financers que serveixin per a la presa de decisions

   

Competències generals
 • G2_Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reavaluar els vells models mentals que limiten el pensament

Competències transversals
 • T4_Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària

Descripció


Aquesta assignatura és una iniciació en el món dels mercats financers i la forma de treballar i interpretar aquests d'una manera metòdica. Al llarg del curs es desenvoluparan els fonaments de les lleis matemàtiques que regeixen les operacions del mercat financer, amb un alt contingut pràctic i amb referències al moment econòmic actual.
Aquesta branca de la matemàtica proporcionarà els coneixements necessaris per a la formulació i resolució dels fenòmens financers amb els quals l'alumne es pot trobar en la seva vida personal i professional, així com els instruments necessaris per a la interpretació dels mateixos i facilitar la presa de decisions.

Continguts


Tema 1:Sistemes financers clàssics de capitalització Simple

Règim d’interès Simple Vençut.

Règim d’interès Simple Anticipat.

Tema 2: Descompte Financer

       Règim de Descompte Simple

       Règim de Descompte Matemàtic o Racional

Tema 3: Sistemes financers clàssics de capitalització Compost

Règim d’interès Compost.

Equivalències entre Règims Financers Racionals. Tant Efectiu Anual i TAE.

Tema 4: Rendes Financeres

Concepte.

Classificació de rendes.

Valoració de Rendes Constants.

Valoració de Rendes en Progressió Aritmètica.

Valoració de Rendes en Progressió Geomètrica

Tema 5: Préstecs

Concepte i Magnituds d’un préstec.

Classificació dels préstecs.

Préstec amb amortització única del capital

Préstecs amortitzables segons el sistema Americà.

Préstecs amortitzables segons el sistema Francès.

        Préstec amb quota  d’amortització constant

Sistema d'avaluació


L’avaluació consisteix en les proves i activitats següents:

Avaluació continua: Activitats pràctiques o qüestionaris individuals relacionats amb tots el temes, que consisteix en la realització d’exercicis, tant escrits com amb suport informàtic. Es presentaran al llarg de tot el període docent. Computa el 30% de la qualificació final:

 • Tests online: 20%
 • Participació i activitats a l'aula: 10%

Exàmens : Un examen parcial amb un pes del 15% i una examen final amb un pes del 55%, en la segona prova cal obtenir una qualificació superior o igual a 4 sobre 10 per fer la mitjana del curs. L'examen final és obligatori l'ús d'ordinador pc (en cap cas Mac o tablets o similiars).

Per poder superar el curs s’exigeix que la suma ponderada de la puntuació obtinguda en les proves i activitats sigui igual o superior a 5 sobre 10.
Resum del sistema d’avaluació:

Participació en activitats plantejades dins de l'aula 10%

Treball individual i/o Treball en grup

20%

Examen Final

70% 

 

En recuperació només es podrà repetir la examen final que computarà el 55%, mantenint la condició d'obtenir una nota mínima de 4 sobre 10, i farà mitjana amb la resta de notes de l'avaluació.

Es proposarà una activitat extra (suma màxim 0,5 punts a la nota final) pels estudiants que hagin obtingut en l'examen final (55%) una nota superior a 4.

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

LIAL, Margaret; HUNGERFORD, Thomas W.; HOLCOMB, John P. (2011), Mathematics with Applications, 10th Edition, Pearson Higher Education. Chapter 5:  Mathematics of Finance.

Zima, P., Brown, R. L., and Kopp, S., & (2011). Mathematics of Finance. McGraw-Hill.

MINER Javier. (2010): Curso de Matemática financiera, 2a edición. Mc GrawHill

FRANCO, Jesús Rodríguez; RODRÍGUEZ, Alberto Isaac Pierdant. Matemáticas Financieras: Con aplicaciones en Excel. Grupo Editorial Patria, 2015.

Complementary

DAY, Alastair. Mastering Financial Mathematics in Microsoft Excel: A practical guide to business calculations. Pearson UK, 2015.

DIAZ MATA, Alfredo y AGUILERA GÓMEZ, Víctor Manuel (2013). Matemáticas Financieras. México: McGraw Hill. 5ª ed.

RODRÍGUEZ, Lydia Rosa Ríos; TORRECILLA, Armando Manuel Boullosa. Matemática financiera. Editorial Universitaria, 2017.