Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Núria Masferrer Llabinés

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Cristina Del Ramo Ortega
Anaïs Arderiu 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Competències


Competències bàsiques
 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

   

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees,problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

   

 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències específiques
 • E5_Analitzar contextes empresarials, identificar mercats i clients i establir estratègies de màrqueting mitjançant la utilització de tècniques avançades i innovadores.

   

 • E15_Reunir i interpretar dades significatives per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants en l'àmbit empresarial i ser capaç d'elaborar un document que permeti transmetre informació o una proposta empresarial innovadora.

   

Competències generals
 • G1_Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant enfront opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements

 • G3_Integrar els valors de justicia social, d'igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis d'Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació controbueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat justa, democràtica i que es basa en la cultura del diàleg i de la pau

   

Competències transversals
 • T3_Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin la por al risc

   

 • T5_Desenvolupar tasques aplicant, amb flexibilitat i creativitat, els coneixements adquirits i adaptant-los a contextes i situacions noves

   

 • T1_Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dies llengües oficials a Catalunya

Descripció


Aquesta assignatura està destinada a capacitar als alumnes per realitzar un pla de màrqueting, amb especial èmfasi en la planificació estratègica de la disciplona. Els alumnes analitzaran l'estratègia de diferents empreses d'èxit, realitzaran casos pràctics i elaboraran el seu propi pla de màrqueting. 

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres

Continguts


0. Introducció Pla de Màrqueting

1. Fase analítica

 • Anàlisi interna
  • Presentació empresa/producte
  • Anàlisi de les vendes per producte i per tipus de client
  • Descripció model de negoci
  • Nivell de digitalització
 • Anàlisi externa - macro entorn
  • Anàlisi PESTEL 4.0.
  • Anàlisi canal digital
 • Anàlisi externa – micro entorn
  • Anàlisi del consumidor/usuari
  • Anàlisi competidors
  • Mapa de posicionament
 • Diagnòstic de situació
  • DAFO
  • CAME

2. Fase estratègica

 • Objectius
 • Pla estratègic

3. Fase operativa

 • Tàctiques i accions
 • Calendari
 • Pressupost
 • Monitorització

Sistema d'avaluació


- 20% Avaluació continua.

- 50% Projecte grupal d’assignatura (Universitat – Empresa) :

- 30% Projecte formal descrit

- 15% Exposició de projecte

- 5% de la nota de projecte correspon a la valoració d’empresa 

- En el cas que l’empresa sigui pròpia d’alguns dels alumnes, el percentatge serà la mateixa nota que la final del projecte escrit.

- En el cas que l’empresa del Projecte Universitat Empresa no presenti valoració, el percentatge serà la mateixa nota que la final del projecte escrit.

- 30% Examen final.

 • Per a poder fer mitjana amb les activitats de l’avaluació continuada, cal que la nota mínima del projecte grupal de l’assignatura sigui mínim d’un 5.

 • Per aprovar l’assignatura es necesita una nota mitja global, sumatori ponderat de l’avaluació contínua i de la nota del projecte grupal, mínima de 5 sobre 10.

 • Per a poder presentar-se a la primera convocatoria:

  • Haver entregat la el projecte formal escrit.

  • Realització de l’exposició del projecte grupal.

  • Nota mínima del projecte grupal d’un 5 sobre 10.

  • Presentar-se a l’examen final.

 • Assolir més d’un 4  sobre 10 en l’examen final de la primera convocatoria.
 • En cas de no assolir una nota mínima de 5 sobre 10 en la primera convocatoria, s’accedeix a l’examen de recuperación, que pondera un 30% de la nota final, fent mitja amb el treball i l’avaluació contínua.

Bibliografia


Bàsic

Sainz de Vicuña, J.M. (2007). “El Plan de marketing en la práctica”. Madrid: ESIC Editorial.

Kotler, P. & Keller, K. (2011). Marketing Management 14th Edition, Upper Saddle River, NJ, Prentice Hall. 

Lieb, Rebbeca;(2016)  Content, the atomic particle of marketing: the definitive guide to content marketing strategy¿

Lamb,C., McDaniel,C. & Hair,F. (2015). MKTG: Marketing. 7ª ed. Cengage Learning Editores.

Complementary

Sainz de Vicuña, J.M. (2007). “Estrategias de Marketing”. Madrid: ESIC Editorial.

Munuera, J.L, Rodríguez, A.I. (2009). “El Plan de marketing en la PYME”. Madrid: ESIC Editorial.