Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Aida Martori Muntsant

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

El material complementari serà en català, castellà i/o anglès. 

 

 

Competències


Competències bàsiques
 • B1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

 • B2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

 • B4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 • B5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques
 • E5. Reconèixer les particularitats de l'activitat de màrqueting en sectors d'activitat amb característiques específiques.

 • E10. Analitzar i avaluar el paper de les comunitats digitals i les xarxes socials a l'empresa.

 • E13. Identificar les eines bàsiques de l'e-Màrqueting.

   

 • E14. Aplicar els coneixements adquirits a la gestió de comunitats digitals.

 • E1. Reconèixer l'entorn en què opera l'organització, el funcionament de l'empresa i les seves àrees funcionals i els instruments d'anàlisi.

Competències generals
 • G1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • G2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

 • G3. Integrar els valors de la justícia social, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis de Màrqueting i Comunitats Digitals contribueixin a formar ciutadans i ciutadanes per una societat justa, democràtica i basada en la cultura del diàleg i de la pau.

Competències transversals
 • T1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • T5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


El màrqueting de continguts és una estratègia que consisteix en oferir continguts interessants i útils per apropar-nos als nostres clients. Es tracta de textos llargs o curts, vídeos, imatges, podcasts, infografies... segons les característiques de l'audiència i també de la pròpia empresa. És un plantejament 2.0 que fuig de demanar als clients i potencials clients que comprin determinats productes o serveis i aposta per compartir amb ells continguts que els ajudin a resoldre els seus problemes i els facilitin la feina o un aspecte concret de la seva vida. 

L’assignatura capacita l'alumne a entendre els diferents continguts generats per a qualsevol empresa en l'entorn digital, de manera que es pugui relacionar amb els principals stakeholders (empleats, clients, accionistes, mitjans de comunicació, mitjans digitals, bloggers, comunitats, etc.).

L'alumne aprendrà a redactar continguts corporatius i a crear continguts en diferents formats multimèdia.

L'alumne serà capaç d'integrar els continguts en una narrativa transmèdia i reconeixerà les tècniques d'storytelling.

L'alumne treballarà amb textos i vídeos corporatius reals i analitzarà les principals claus, encerts i errades.

 

Resultats d'aprenentatge


Comunicar el procés a través de Comunicació Integrada Corporativa mitjançant l'elaboració d'un Pla de Comunicació Estratègic, a través del coneixement de la realitat de l'empresa i adaptat a les xarxes socials

 

 

Metodologia de treball


 • MD1. Classe magistral
 • MD2. Conferències
 • MD4. Càpsules de vídeo
 • MD5. Seminaris
 • MD6. Debats i fórums
 • MD7. Estudis de cas
 • MD8. Jocs de rol
 • MD10 Investigació i lectura d'artícles

 

 • Formes agrupament estudiants: Les sessions pràctiques de l'assignatura estaran dividides en dos grups (A i B). Cadascun dels dos grups realitzarà els seminaris en un dia designat pel professor/a.
 • Els alumnes de cada grup (A i B) hauran de conformar al seu torn grups de treball més reduïts per realitzar les activitats proposades. 

El plantejament de l'assignatura serà sensible a incorporar la perspectiva de gènere en totes les vessants possibles, des del continguts a les dinàmiques de treball i participació de l'alumnat. S’empraran metodologies que propiciïn la igualtat de gènere i les actituds no sexistes que facilitin la intervenció a l'aula tant dels alumnes com de les alumnes.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 

 

Continguts


Tema 1: Introducció al màrqueting de continguts

 • Definició del concepte
 • Inbound màrqueting
 • Creació de continguts. Tipologia de continguts corporatius digitals

Tema 2: El context comunicatiu del màrqueting

 • Màrqueting en la societat connectada
 • Els prosumers
 • La comunicació en l’entorn 2.0

Tema 3: Storytelling

 • Empreses narradores
 • Creació de missatges motivadors

Tema 4: Elaboració de continguts i escriptura

 • Tècniques de redacció: piràmide invertida, KISS
 • Escriptura 2.0: patró de la F, hipervincles, negretes, destacats
 • Curació de continguts

Tema 5: Eines del màrqueting no intrusiu

 • Web corporativa
 • Bloc
 • Newsletter
 • Notes i Convocatòries de premsa
 • E-books
 • Whitepapers
 • Xarxes Socials

Tema 6: Formats multimèdia

 • Podcast
 • Vídeo
 • Webinars
 • Infografies
 •  

Tema 7: El transmèdia al màrqueting de continguts

Tema 8: Noves tendències

 

 

Activitats d'aprenentatge


 • AF1. Sessions teòriques
 • AF2. Seminaris
 • AF3. Treball en grup
 • AF4. Treball individual
 • AF5. Estudi personal
 • AF10. Cerca, lectura i elaboració de recencions/comentaris de text sobre bibliografia/informació usant les TIC o la plataforma virtual.

 

 

 

Sistema d'avaluació


SE2: Treball grupal (bloc de continguts).  30%

SE2: Activitats avaluables.  15%

SE3: Exposicions: Presentació del treball grupal. 10%

SE4: Examen final.  35%

SE5: Portafoli de continguts.  10%

 

• L'assignatura és presencial i s'ha de seguir des del principi del curs.

• Les pràctiques entregades fora del període establert i pel canal establert no computen nota.

• Si un alumne/a és expulsat/da de classe té l'assignatura suspesa directament sense possibilitat de recuperació.

• Per aprovar l'assignatura és necessari aprovar l'examen final, independentment que la mitjana global de l'assignatura resulti aprovada (no és així en el cas del treball grupal)

 

 

Bibliografia


Bàsic

Eva Sanagustín (2013). "Marketing de contenidos". Madrid: Anaya Multimedia. 

Mario Tascón (dir.) (2012) “Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales”. Barcelona: Galaxia Gutenberg.

SANAGUSTÍN (2017), Eva. Manual de blogging. Guía para crear y rentabilizar tu blog. Barcelona: UOC.

Christian Salmon (2008). “Storytelling”. Barcelona: Ediciones Península. 

HOUGHTON, Robin (2014). Blogging: Escritura creativa. Barcelona: Océano.

Complementary

SANAGUSTÍN, Eva (2017). Plan de contenidos para medios sociales. Barcelona: UOC.

FREIRE SÁNCHEZ, Alfonso (2017). ¿Cómo crear storytelling de marca? De la teoría a la práctica profesional. Barcelona: UOC.

CAMUS, Albert (1942). L’Estrany.

CANO PLÁ, Luis María (2007). El poder del ingenio: Estrategias creativas de éxito en marketing y publicidad. Madrid: Centro de Estudios Financieros.

LORÁN HERRERO, María Dolores (2017). La comunicación audiovisual en la empresa. Formatos, nuevas fórmulas y usos. Barcelona: UOC. 

GUALLAR, Javier; LEIVA-AGUILERA, Javier(2013) .El Content curator: guía básica para el nuevo profesional de Internet. Barcelona: Editorial UOC.

ZEISER, Anne (2015). Transmediamarketing: From film and tv to games and digital media. Ed.Focal Press.

ESCALONA, Núria DigiTalk: Del màrqueting directe a la comunicació 2.0. Barcelona:Editorial UOC.