Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Núria Masferrer Llabinés

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Mònica Juliana Oviedo León
Albert Clols De La Iglesia 
Ismael Hernández Adell 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Competències


Competències bàsiques
 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

   

 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències específiques
 • E1_Interpretar conceptes econòmics bàsics i el reaonament econòmic, així com el funcionament microeconòmic i macroeconòmic

   

Competències generals
 • G1_Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant enfront opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements

Competències transversals
 • T2_Mostrar disposició per conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional

 • T5_Desenvolupar tasques aplicant, amb flexibilitat i creativitat, els coneixements adquirits i adaptant-los a contextes i situacions noves

   

 • T1_Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dies llengües oficials a Catalunya

Descripció


L’objectiu de l’assignatura és oferir una visió del funcionament de l’economia oberta als mercats internacionals. S’introdueixen els aspectes més rellevants associats al comerç i les finances internacionals  i els processos d’integració econòmica amb la finalitat de que l’alumne adquireixi una visió rigorosa i actualitzada dels principals problemes i perspectives de l’economia mundial.

Continguts


Part 1: Macroeconomia d’una economia oberta i mercats de divises

 • La comptabilitat nacional i la balança de pagaments.
 • Tipus de canvi i mercats de divises.
 • La producció nacional i tipus de canvi.
 • Tipus de canvi fixos i la intervenció al mercat de divises.

Part 2: Teoria del comerç internacional

 • El model de Ricardo.
 • Factors específics i distribució de la renta.
 • Model de Heckscher-Ohlin.
 • El Model Estàndard de Comerç.

Part 3: Empreses multinacionals

 • Economies externes d’escala i outsorcing.
 • Mercats especialitzats.
 • Decisions d’exportació i contractació externa – internacionalització.
 • Estructures del mercat no competitives i el fenomen d’internalització.

Part 4: Política comercial internacional

 • Els instruments de la política comercial internacional.
 • L'economia política de la política comercial.
 • Controvèrsies sobre les polítiques comercials.

 

 

 

Sistema d'avaluació


L'avaluació consisteix en tres parts:

 • Participació en activitats plantejades dins de l'aula (tests online) (10%)
 • Trabajo en grups (30%)
 • Examen (60%)

Bibliografia


Bàsic

KRUGMAN, Paul; OBSTFELD, Maurice; MELITZ, Marc (2021). International Economics: Theory and Policy. 12th Edition (or Global Edition, 11th 2018), Pearson Education.

PUGEL, Thomas (2020) "International Economics". McGraw-Hill Education; 17th Edition.

KRUGMAN, Paul; OBSTFELD, Maurice; MELITZ, Marc (2016) “Economía internacional: Teoría y Política”, 10a Edició, Pearson Education.

Complementary

CORE (2021) The Nation and the World Economy. Chapter 18 of the online book "The Economy" by the CORE Project (also available in Spanish).

WTO and  UNCTAD (2012) "A Practical Guide to Trade Policy Analysis". World Trade Organization and United Nations Conference on Trade and Development. Available on their website: https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/practical_guide12_e.htm

AUBOIN, Marc; RUTA, Michele (2013) The relationship between exchange rates and international trade: a literature review. World Trade Review, Vol. 12, no 3, p. 577-605.