Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Núria Masferrer Llabinés

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Ismael Hernández Adell
Joan Carles Fajardo 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Competències


Competències bàsiques
 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees,problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

   

 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències específiques
 • E10_Reconèixer i comprendre els mecanismes d'innovació i emprenedoria i desenvolupar iniciativa emprenedora a través de models teòrics que s'ajustin a una idea de negoci.

 • E11_Analitzar i valorar adequadament l'entorn científico-tecnològic i econòmic, tant per buscar oportunitats innovadores com per establir els processos necessaris per adaptar l'organitzacio a aquest entorn.

   

Competències generals
 • G2_Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reavaluar els vells models mentals que limiten el pensament

Competències transversals
 • T3_Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin la por al risc

   

Descripció


L'assignatura té un enfocament avançat en matèria d'innovació, i s'ha dissenyat com a culminació de les anteriors assignatures en matèria d'innovació en què s'introdueixen els conceptes teòrics bàsics sobre innovació, creativitat i la seva perspectiva estratègica. Així, l'assignatura planteja els elements que cal tenir en compte en la implementació d'un model de gestió de la innovació adaptat a les necessitats de cada organització com ara: l'establiment de mecanismes que generen innovacions profitoses per les organitzacions d'una manera sistematitzada; l'anàlisi detallat dels condicionants (socials, culturals, econòmics i tecnològics) que determinen els processos d'innovació a les organitzacions; la planificació dels processos per la innovació; la gestió de la cartera de projectes d'innovació; l'aprofitament de les innovacions dins i fora de l'organització; la cerca en l'àmbit públic del suport per aplicar sistemes innovadors; o el marc legal sobre la protecció i explotació de les innovacions. 

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


Tema 1: Esquema general de la innovació

1. Qüestionament i preparació de l'organització

2. Innovació permanent i les forces del canvi a les organitzacions 

3. La sistematització de la gestió de la innovació: un esquema general de la innovació

 

Tema 2 : Planificació i execució eficaç de les innovacions

1. Sistematització de la gestió de la innovació: incorporar la innovació a l'organització

2. Desenvolupament de les fases del sistema de gestió de la innovació

3. Definició de l'estratègia d'innovació

4. Processos per descobrir idees i propostes d'innovació

5. Processos per implementar projectes d'innovació

 

Tema 3 : Finançament, explotació i gestió de les innovacions

1. Finançament de la innovació: recursos propis i privats.

2. Programes de suport de les administracions públiques: ajudes directes i indirectes 

3. Intraempendre, la cessió o llicència i Spin-Offs

4. Certificació de projectes de R+D+i

5. Indicadors d'innovació

 

Tema 4 : Administrar les innovacions i els seus drets

1. La decisió de protecció: drets intel·lectuals, patents i models d'utilitat i industrials

2. Acreditació de la propietat de les innovacions: marc normatiu internacional

3. La protecció legal de les innovacions: sol·licitud i tràmit en el cas espanyol

Sistema d'avaluació


Control de lectures: 15% (promig de les notes de les 8 lectures). La nota de les lectures està condicionada a la participació en l'elaboració d'un resum d'una de les lectures.

Treball de grup: 35%

- Treball escrit: 50%

- Presentació: 30%

- Seminaris: 20%

Examen Final: representa el 50% de la nota final. Per poder optar a l’avaluació continuada s’ha d’assolir un mínim de 5 punts sobre 10 en l’examen final.

Recuperació: En cas de suspendre l'assignatura (nota final menor a 5) o que no s'arribi a la nota mínima de l'examen final, es podrà tornar a realitzar l'examen final. La part de l'avaluació continuada no es pot recuperar.

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

FRIESE, REBECCA (2020): The Good Culture: The Leader's Guide to Creating a Workplace That Doesn't Suck. FLYN.

JURGENS-KOWAL, TERESA (2019): The Innovation ANSWER Book.

RADEKA, KATHERINE (2012): High Velocity Innovation: How to Get Your Best Ideas to Market. Career Press.

GOFFIN, KEITH and MITCHELL, RICK (2016): Innovation Management: Effective Strategy and Implementation. Red Globe Press.

CRESPO, PATRICIA y CASTILLO, DAVID  (2011): 'La financiación de la innovación empresarial', Revista de Contabilidad y Dirección, Vol. 12, pp. 145-164.

TORRUELLA, ALBERT (2021): EL LIBRO DE LA INNOVACIÓN. Barcelona: Libros de Cabecera.

BOFARULL, IVAN (2019): MOONSHOT THINKING: TRANSFORMA LA INNOVACION DISRUPTIVA EN UNA OPORTUNIDAD. Barcelona: Arpa.

Complementary

OLIVELLA, JORDI (2020): Gestión eficiente de proyectos de innovación. Profit.

OCDE (2007): Manual de Oslo: Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación. París, OCDE.