Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Pau Carratalà Pérez

Idiomes d'impartició


 • Castellano
 • Català

L'assignatura s'impartirà en llengua catalana per defecte. Aquest criteri podrà modificar-se puntualment en atenció a situacions generals o específiques que ho requereixin. La llengua d'expressió de l'alumnat en el context de l'aula, així com en el desenvolupament de les diferents activitats d'avaluació, podrà ser català o castellà indistintament. L'alumnat que prefereixi fer la prova d'examen final en castellà, haurà de sol·licitar-ho al professorat de la matèria amb un mínim d'una setmana d'antelació. 

Competències


Competències bàsiques
 • B1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

Competències específiques
 • E2. Aplicar els fonaments del màrqueting i investigació de mercats.

 • E10. Analitzar i avaluar el paper de les comunitats digitals i les xarxes socials a l'empresa.

 • E13. Identificar les eines bàsiques de l'e-Màrqueting.

   

 • E14. Aplicar els coneixements adquirits a la gestió de comunitats digitals.

 • E1. Reconèixer l'entorn en què opera l'organització, el funcionament de l'empresa i les seves àrees funcionals i els instruments d'anàlisi.

Competències generals
 • G1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

Competències transversals
 • T5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


L’assignatura del comportament del consumidor té com a repte familiaritzar a l’alumnat amb els conceptes i mecanismes principals que dirigeixen la presa de decisions per part dels consumidors a l’hora de comprar productes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge


Anàlisi dels principals factors i protagonistes del mercat, escenari habitual de les activitats del Màrqueting. Estudi del comportament del consumidor.

Metodologia de treball


 • MD1. Classe magistral
 • MD5. Seminaris
 • MD6. Debats i fórums
 • MD7. Estudis de cas
 • MD10 Investigació i lectura d'artícles

Nota d'advertencia davant d'emergència sanitària: 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Continguts


Tema 1: INTRODUCCIÓ

 • Introducció a l’estudi del comportament del consumidor: objectius i beneficis que se’n deriven
 • Aproximació a les ciències del comportament
 • Necessitats, desitjos i demanda

Tema 2: MODELS

 • Els models de comportament del consumidor
 • Les decisions de consum

Tema 3: ENTORN

 • Descripció de l’entorn
 • Entorn socio-demogràfic
 • Entorn polític
 • Entorn econòmic

Tema 4: CULTURA

 • Dimensions antropològiques
 • Dimensions culturals

Tema 5: ESTRATS SOCIALS

 • Desigualtat i classes socials
 • Procediment de mesura
 • Màrqueting aplicat als extrems

Tema 6: LA FAMÍLIA I ALTRES GRUPS DE REFERÈNCIA

 • La família i la seva funció
 • El nen, centre del màrqueting
 • Els grups i el comportament de l’individu dins d’ells
 • Singles, dinkies, generació X, seniors...
 • Estils de vida, personalitat i tipologies

Tema 7: SENTITS I  PERCEPCIÓ

 • Adquisició d’informació
 • El processament d’informació
 • Estratègies per captar l’atenció
 • La percepció selectiva
 • Aproximació al màrqueting sensorial

Tema 8: EL COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR I LES CÌENCIES COGNITIVES

 • Aprenentatge i memòria
 • Congruència i dissonància cognitiva
 • Biaixos Cognitius

Tema 9: EL COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR I LES NEUROCIÈNCIES

 • Les neurociències  i el neuromàrqueting
 • Consciència, inconsciència i consum
 • Emocions, sentiments i comunicació publicitària

Tema 10: COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR INTEGRAT: EL PROCÉS DE DECISIÓ

 • Estructures neuronals de decisió
 • Reconeixement del problema
 • Recerca d’informació
 • Decisió
 • Avaluació post-compra
 • Fidelització i repetició
 • Habits patològics de consum

Activitats d'aprenentatge


 • AF1. Sessions teòriques
 • AF2. Seminaris
 • AF3. Treball en grup
 • AF4. Treball individual
 • AF5. Estudi personal
 • AF10. Cerca, lectura i elaboració de recencions/comentaris de text sobre bibliografia/informació usant les TIC o la plataforma virtual.

Sistema d'avaluació


La relació entre activitats avaluables i percentatge de puntuació ponderada queda especificada sota la següent fòrmula:

 • SE4. Examen Final: 40%
 • SE2. Treball d’avaluació continuada grupal: 30%
 • SE1 + SE2 Activitats d’avaluació continuada individuals: 30%

Per fer mitjana serà imprescindible que l’examen final (1) tingui una nota igual o superior a 5, i tant el treball grupal (2) com les activitats individuals (3), una nota igual o superior a 4.

 

Bibliografia


Bàsic

ALONSO, J y GRANDE (2013) Comportamiento del Consumidor. ESIC, Séptima Edición, Madrid

SHIFFMAN, L.G. y KANUK, L.L. (2010). Comportamiento del Consumidor. Pearson Educación. Décima Edición, México

KAHNEMAN, D. Thinking fast and slow. (2016). Penguin Books . Kindle Edition (Amazon)

ZOËGA-RAMSOY, T. (2014) Introduction to Neuromarketing and Consumer Neuroscience. Kindle Edition

PRADEEP, A.K. (2010). The buying brain. Secrets for selling to the subconscious mind. John Wiley & Sons

SOLOMON, M (2008). Comportamiento del Consumidor. Pearson Educación. Séptima Edición, Madrid

Complementary

BARDEN, P. (2013). Decoded: The science behind why we buy. John Wiley & Sons

COFFEY, D., SIEGEL, D., LIVINGSTON, G. (2005). Marketing to the new super consumer mom & kid. Paramount Marketing Publishing

STROUD, D and WALKER, K. (2013). Marketing to the ageing consumer. Palgrave MacMillan

ARIELY, D. Las trampas del deseo.: Cómo controlar los impulsos irracionales que nos llevan al error. Ariel, 2008. ISBN: 978-84-344-5367-8

THALER, R. (2015). Misbehaving. Great Britain: Penguin Random House UK. 425p. ISBN 978-1-846133035