Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Núria Masferrer Llabinés

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

José Luis Martínez Fernández

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

   

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees,problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

   

 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències específiques
 • E3_Analitzar i valorar la informació dels estats comptables, aplicant criteris legals o definits per l'empresa, avaluar el rendiment econòmic i elaborar informes financers que serveixin per a la presa de decisions

   

 • E6_Interpretar normativa legal i d'organització institucional i gestionar informació d'àmbit empresarial.

   

Competències transversals
 • T3_Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin la por al risc

   

 • T5_Desenvolupar tasques aplicant, amb flexibilitat i creativitat, els coneixements adquirits i adaptant-los a contextes i situacions noves

   

Descripció


El contingut d’aquesta assignatura pretén donar a conèixer de forma pràctica el marc legal, les normes tècniques i els procediments empleats per dur a terme l’activitat d’auditoria.

No es pretén aconseguir formar tècnics i experts auditors, cosa que només s’adquireix amb l’experiència i una adequada formació continuada, però sí conèixer la utilitat dels informes d’auditoria, les responsabilitats dels auditors, les tècniques que utilitza en la realització de la seva activitat, etc.

En acabar l'assignatura els alumnes coneixeran la funció de l'auditor i el paper que juga l'auditoria de comptes en la fiabilitat dels estats financers de les empreses.

Continguts


Tema 1

L'entorn legal de l'auditoria.

 

Conèixer els aspectes més rellevants de la llei i el reglament d'auditoria.

 

Tema 2

 

Normes d'auditoria (de caràcter general, sobre l'execució del treball i sobre l'elaboració d'informes)

 

Conèixer les principals normes d'auditoria , principalment aquelles que fan referència a l'execució el treball i a l'elaboració de l'informe.

 

 

Tema 3

 

 

 

 

Tema 4

 

 

 

 

 

 

Tema 5

 

El Control Intern.

 

Conèixer què significa " Control Intern" i la importància d'aquest concepte en el desenvolupament de l'auditoria.

 

Desenvolupament d'una auditoria: Planificació i Revisió analítica.

 

Conèixer la importància de la Planificació i la revisió analítica . Realitzar casos pràctics de revisió analítica .

 

 

Informes d'auditoria.

 

Conèixer els diferents tipus d'informes i excepcions d'auditoria. El principal objectiu és saber interpretar un informe d'auditoria i redactar-ho en funció de les conclusions obtingudes desprès de realitzar els procediments d’auditoria.

 

Sistema d'avaluació


L'examen final suposa el 70%/75% de la nota final i consistirà en un examen test i un cas pràctic que consistirà en la realització d’un informe d’auditoria.

 

El 25%/30% que resta es formarà a partir dels treballs i casos pràctics que es tenen que realitzar durant el trimestre.

 

Es valorarà la defensa en públic, l'explicació davant els companys dels dubtes i preguntes formulades i la resolució de les dificultats oposades.

 

L'assignatura necessita la participació per part de l'alumne.

En resum l’avaluació de l’assignatura serà:

 1. Exercicis i treballs entregats durant el trimestre                  25 % / 30%
 2. Examen final – Test i Cas pràctic                                         70% / 75 %

En el període de recuperació només hi ha opció de recuperar:

 1. Examen final – Test i Cas pràctic                  70% / 75 %

Bibliografia


Bàsic

https://www.icac.gob.es/

https://www.auditorscensors.com/