Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Zahaira Fabiola González Romo
Georgina Dalmau Sanleandro 

Idiomes d'impartició


 • Català

El material complementari podrà estar en castellà o anglès.

Competències


Competències bàsiques
 • B4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències específiques
 • E7. Gestionar oportuna i convenientment els recursos disponibles en els ambients de treball en els que toqui dirigir.

 • E9. Aplicar les eines tecnològiques per a l'aprofitament dels recursos del negoci a través del Màrqueting.

 • E10. Analitzar i avaluar el paper de les comunitats digitals i les xarxes socials a l'empresa.

 • E13. Identificar les eines bàsiques de l'e-Màrqueting.

   

 • E14. Aplicar els coneixements adquirits a la gestió de comunitats digitals.

Competències generals
 • G1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • G3. Integrar els valors de la justícia social, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis de Màrqueting i Comunitats Digitals contribueixin a formar ciutadans i ciutadanes per una societat justa, democràtica i basada en la cultura del diàleg i de la pau.

Competències transversals
 • T3. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc.

 • T5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


La comunicació de massa es torna digital a una velocitat de vertigen. Els ciutadans, les empreses i les institucions fan servir les plataformes digitals per comunicar-se. Fins ara, les empreses tenien el control dels missatges que emetien. En aquest context, la reputació estava més aviat sota el seu control, doncs la influència que podien tenir els consumidors mitjançant el boca a boca era limitada. En el nou context, els ciutadans participen de la creació i distribució de continguts, i la reputació ja no només pertany a l'empresa sinó també als consumidors, que mitjançant el boca a boca virtual poden acreditar o desprestigiar una empresa. 

L'alumne coneixerà els models de gestió de la comunicació 2.0 i les converses online.

L'alumne aprendrà a gestionar la reputació online d'una marca o persona a Internet.

L'alumne sabrà com prevenir i gestionar una crisi de reputació.

L'alumne s'enfrontarà a casos reals de crisi de reputació en l'àmbit 2.0 i analitzarà les principals claus, encerts i errors en la gestió de les mateixes.

L'alumne aprendrà a debatre i defensar arguments.

L'alumne participarà d'un role play: haurà de prendre decisions clau per a la gestió i resolució de crisi digitals reals i fictícies.

Resultats d'aprenentatge


Dominar les eines tecnològiques bàsiques per a l'aprofitament dels recursos d'e-màrqueting, xarxes socials i online reputation management (ORM) com a suport a la presa de decisions empresarials

Comprendre críticament el context de la reputació i la identitat digital pel que fa a la construcció, manteniment, gestió i millora de la marca personal i corporativa

 

Metodologia de treball


Classes teòriques: teoria, sessions amb especialistes i càpsules de vídeo.

 • MD1. Classe magistral
 • MD2. Conferències
 • MD4. Càpsules de vídeo

Aprenentatge dirigit: debats i estudis de cas.

 • MD5. Seminaris
 • MD6. Debats i fórums
 • MD7. Estudis de cas

Aprenentatge autònom: lectures i redacció de continguts.

 • MD10 Investigació i lectura d'artícles

Continguts


TEMA 1: CONTEXT DE LA COMUNICACIÓ 2.0. I EL MÀRQUETING DIGITAL

 • El context comunicatiu 2.0 i la reputació online

TEMA 2: RELACIONS PÚBLIQUES 2.0

 • De la identitat a la reputació passant per la imatge al context digital: verificació + validació, vessant personal i vessant corporativa
 • La importància de la visibilitat i el reconeixement de la marca. La marca com a relat (arquetips, storytelling)
 • Casos d'estudi de la marca personal
 • Casos d'estudi d'identitat corporativa

TEMA 3: COMUNICACIÓ INTERNA I EXTERN

 • Anàlisi de la reputació i la comunicació interna i externa corporativa
 • Detecció de stakeholders + canals de comunicació interna i externa
 • La comunicació de crisi en la comunicació corporativa
 • Casos d'estudi 

TEMA 4: CONCLUSIONS SOBRE REPUTACIÓ ONLINE I IDENTITAT DIGITAL

 • Marc legal, econòmic i ètic de la reputació digital
 • La memòria d'Internet i el dret a l'oblit

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques
AF2. Seminaris
AF3. Treball en grup
AF4. Treball individual
AF5. Estudi personal
AF10. Cerca, lectura i elaboració de recensions/comentaris de text  sobre bibliografia/informació a través de les Tics/plataforma virtual.

Sistema d'avaluació


50% SE4. Examen final.
40% SE2. Pràctiques individuals o de grup

10% SE1. Participació a l'aula tant presencial com virtual

Les pràctiques es dividiran en 4 diferents en les quals s'avaluaran aspectes relatius a la reputació de les empreses.

La primera d'elles se centra en la identitat i la imatge de l'empresa analitzada, en aquesta pràctica es valoren aspectes relatius a la creació de la identitat i com aquests aspectes poden afectar la seua reputació. La pràctica és grupal.

La segona pràctica se centra en la reputació personal, en aquesta pràctica l'alumne genera un treball extens i reflexiu sobre la seva marca personal, en aquesta pràctica se cerca la reflexió sobre els aspectes que afecten la reputació digital de l'individu. La pràctica és individual.

La tercera pràctica se centra en l'anàlisi de la reputació d'una marca triada embolicada en alguna polèmica recent, s'analitza com s'ha gestionat la seua reputació. Aquesta pràctica és grupal.

La quarta i última pràctica va sobre un role play fictici, s'analitza i gestionat la reputació de la marca. Aquesta pràctica és grupal.

Bibliografia


Bàsic

 LEVINE, RICK; LOCKE, CHRISTOPER; SEARLS, DOC; WEINBERGER, DAVID. El manifiesto Cluetrain: El Ocaso de la Empresa. Bilbao: Deusto, 2009.

ACED, C. Relaciones públicas 2.0: cómo gestionar la comunicación corporativa en el entorno digital. Barcelona: UOC, 2013.

ACED, CRSITINA; ARQUÉS, NEUS; BENITEZ, MAGALI; LLODRÁ, BEL; SANAGUSTÍN, EVA. (2009). Visibilidad. Cómo gestionar la reputación en internet. Madrid: Gestión 2000, 2009.

 

Cuaderno de Comunicación EVOCA Reputación Digital e Identidad Online: http://neolabs.es/evoca/down/cuadernos5.pdf

Cuaderno de comunicación EVOCA 9 Comunicación corporativa http://neolabs.es/evoca/down/cuadernos9.pdf

Complementary

MARTÍNEZ SANZ, RAQUEL. y DURÁNTEZ-STOLLE, PATRICIA. “La gestión de crisis en el escenario digital: efectos sobre la reputación online y pautas de actuación en su comunicación”. En: II Congreso Internacional Sociedad Digital,Universidad Complutense de Madrid, 2011.