Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Núria Masferrer Llabinés

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Maria Armiñana Maristany

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Català

L'optativa s'impartirà en català, però hi pot haver documents en castellà i anglès.

Competències


Competències específiques
 • E14_Identificar els sectors emergents i les estratègies d'innovació empresarial aplicades en aquests sectors i comparar-les entre elles.

   

Competències generals
 • G1_Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant enfront opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements

 • G2_Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reavaluar els vells models mentals que limiten el pensament

 • G3_Integrar els valors de justicia social, d'igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis d'Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació controbueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat justa, democràtica i que es basa en la cultura del diàleg i de la pau

   

Competències transversals
 • T3_Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin la por al risc

   

Descripció


L’assignatura es basa en proporcionar als estudiants (i posar en pràctica) els coneixements sobre l’Economia Circular, amb la participació de diverses persones expertes i professionals del sector, per poder incorporar els coneixements sobre sostenibilitat i les estratègies que podran aplicar en la seva carrera professional. Durant l’optativa es durà a terme un projecte aplicat, amb un/a tutor/a de suport.


Primerament es realitzarà un esbós teòric sobre l’economia circular / sostenible / social, i posteriorment es realitzaran diverses activitats i ponències on els/les estudiants podran generar elles mateixes el coneixement per la futura aplicació en els seus itineraris professionals i/o en altres activitats acadèmiques que estiguin cursant.


L’assignatura permetrà obtenir les pautes també per a poder incorporar la visió circular en els TFGs, podent optar així als premis de Treball de Final de Grau Circular del Tecnocampus.

Continguts


Tema 1: Context de partida i factors motivadors del canvi
Tema 2. Fonaments d’Economia Circular
Tema 3: Innovació per a la circularitat i Indústria 5.0
Tema 4: La Circularitat del producte a través de l’Eco-disseny
Tema 5: Circularitat aplicada als models de negoci
Tema 6: Mètriques empresarials en la sostenibilitat
Tema 7: Anàlisi sectorial de la circularitat

Sistema d'avaluació


Participació en els casos pràctics presentats a l'aula (25%)
En els diversos temes hi haurà activitats relacionades amb un cas pràctic que ajudarà a comprendre els conceptes clau. L’avaluació dependrà del cas pràctic però per avaluar-se, s’haurà d’assistir a classe.


Parcial (25%)
L’últim dia de classe es portarà a terme un parcial tipo test sense apunts que permetrà avaluar el coneixement obtingut per l’alumnat.


Treball final (50%)

 • Durant el curs es portarà a terme el treball final de manera grupal i es presentarà en format escrit (40%).
 • El dia de l’examen final es presentarà davant del professorat de l’assignatura i s’haurà de defensar el projecte (10%).

Bibliografia


Bàsic

How to build a circular Economy | Ellen MacArthur Foundation. (s. f.). https://ellenmacarthurfoundation.org/