Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Second and third quarters

Crèdits: 8

Professorat: 

Estela Pombo Gutiérrez
Lourdes Maria Montoro Del Valle 

Idiomes d'impartició


  • Castellano
  • English
  • Català

L'idoma de l'assignatura tant per a la part oral com escrita serà el castellà.

Competències


Competències específiques
  • E6_Analitzar contextes empresarials, identificar mercats i clients i establir estratègies de màrqueting utilitzant tècniques avançades i innovadores

     

Competències generals
  • G3_Integrar els valors de justicia social, d'igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis d'Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació controbueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat justa, democràtica i que es basa en la cultura del diàleg i de la pau

     

Competències transversals
  • Comunicar con propiedad de forma oral y escrita  en las  dos lenguas oficiales en Cataluña

Descripció


L'assignatura posa a l'alumne en contacte amb les nocions bàsiques jurídiques, així com la terminologia jurídica de l’àmbit del dret mercantil i laboral.

Aplicar la legislació mercantil en els casos pràctics que es troben en la realitat econòmica. Observar el dret com instrument social que acota les relacions i negocis jurídics de caràcter laboral. 

 

Continguts


DRET MERCANTIL (2N TRIMESTRE)

Tema 0. Introducció al dret. Què és el dret? Com ha evolucionat? Quines són les fonts del dret? Quins tipus de normes hi ha?

TEMA 1: INTRODUCCIÓ AL DRET EMPRESARIAL.

1.1 EL DRET EMPRESARIAL EN SENTIT AMPLI I ESTRICTE.

1.2 EL DRET MERCANTIL COM A  EIX DEL DRET EMPRESARIAL.

TEMA 2: L’EMPRESARI MERCANTIL.

2.1 EMPRESARI INDIVIDUAL

2.2 EMPRESARI SOCIAL NO MERCANTIL.

2.3 EMPRESARI SOCIAL MERCANTIL.

2.4 EL REGISTRE  MERCANTIL

TEMA 3: ELS CONTRACTES MERCANTILS.

3.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES.

3.2 ELS DIFERENTS TIPUS DE CONTRACTES MERCANTILS.

TEMA 4: SOCIETATS MERCANTILS.

4.1 ANÀLISIS DE LA LLEI DE SOCIETATS DE CAPITAL.

4.2 LA SOCIETAT ANÒNIMA.

4.3 LA SOCIETAT LIMITADA.

4.4 DIFERENCIES Y SIMILITUDS.

TEMA 5: EL CONCURS DE CREDITORS.

5.1 ANÀLISIS DE LA LLEI CONCURSAL.

5.2 CONEIXEMENT DEL PROCEDIMENT CONCURSAL.

TEMA 6: LA COMPETÈNCIA EMPRESARIAL.

6.1  ANÀLISIS DE LAS NORMES JURÍDIQUES QUE REGULEN LA COMPETÈNCIA EMPRESARIAL.

TEMA 7: LA PROPIETAT INDUSTRIAL Y LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL.

7.1 ANÀLISIS DE LAS NORMES JURÍDIQUES QUE REGULEN LA PROPIETAT INDUSTRIAL E INTEL·LECTUAL.

TEMA 8: L’EMPRESA I EL MEDI AMBIENT.

8.1 ANÀLISIS DE LA NORMATIVA VIGENT EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT APLICAT A L’ EMPRESA.

 

DRET LABORAL (3r TRIMESTRE)

TEMA 1  PRINCIPIS GENERALS DEL DRET:

1.1 EL DRET LABORAL

1.2 LES FONTS DEL DRET LABORAL

1.3 ELS PRINCIPIS D’ APLICACIÓ DEL DRET LABORAL

1.4 L’ ADMINISTRACIÓ LABORAL

1.5 LA JURISDICCIÓ LABORAL

TEMA 2  LA  RELACIÓ  LABORAL  COL·LECTIVA:

2.1  LA NEGOCIACIÓ  COL·LECTIVA

2.2  ELS CONFLICTES COL·LECTIUS

2.3 LA VAGA

2.4 EL TANCAMENT DE L’EMPRESA.

2.5 ELS REPRESENTANT DELS TREBALLADORS

 

TEMA 3  LA  RELACIÓ LABORAL INDIVIDUAL:

3.1 CONCEPTE I CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE DE TREBALL

3.2 ELEMENTS DEL CONTRACTE DE TREBALL

3.3 ELS SUBJECTES DEL CONTRACTE DE TREBALL

3.4 TREBALLS EXCLOSOS DE LA LEGISLACIÓ LABORAL

3.5 RELACIONS LABORALS DE CARÀCTER ESPECIAL

3.6 ASPECTES BÀSICS DEL CONTRACTE DE TREBALL

3.7 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL

3.8 MODIFICACIONS SUBSTÀNCIALS DEL CONTRACTE DE TREBALL

3.9 SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL

310 EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL

 

TEMA 4 EL  SALARI

4.1 EL SALARI: CONCEPTES SALARIALS I NO SALARIALS

4.2 LA NÒMINA.

4.3 LA QUITANÇA.

 

TEMA 5  LA  SEGURETAT  SOCIAL:

5.1 EL SISTEMA DE SEGURETAT SOCIAL

5.2 RÈGIMS  DE LA  SEGURETAT  SOCIAL

5.3 ESTRUCTURA  ADMINISTRATIVA DE LA  SEGURETAT  SOCIAL

5.4 OBLIGACIONS  DE  L’ EMPRESARI   AMB  LA  SEGURETAT  SOCIAL

5.6 PRESTACIONS DE LA  SEGURETAT  SOCIAL

Sistema d'avaluació


La matèria de dret Empresarial es de 8 crèdits ECS i la seva avaluació final es realitza al tercer trimestre. Consta de dos parts : Mercantil segon trimestre i Laboral tercer trimestre.

2on trimestre parcial part mercantil de caràcter eliminatori , els alumnes que superin amb nota mínima de 5 eliminaran aquesta part al tercer trimestre. NO hi ha recuperació en el segon trimestre.

3er trimestre dos tipus d´ examen Examen final de les dos parts per aquells que no van eliminar la part mercantil en el segon trimestre, els alumnes han de superar amb nota mínima de 5, per sumar la part d´ avaluació continua. Examen final part laboral per aquells alumnes que van superar i eliminar la part de mercantil en el 2on trimestre. L’avaluació de l’assignatura es composarà del mitja entre la nota obtinguda part mercantil i laboral sempre que cadascuna d' elles sigui igual o superior a 5 sobre 10.

EXAMENS RECUPERACIÓ : Examen de les dos parts per aquells que en convocatòria juny els hi hagi quedat la totalitat de la matèria. Examen part laboral per aquells que els ho quedi aquesta part suspesa en convocatòria de juny

Consistirà en l'avaluació continuada, amb els percentatges següents per trimestre:

10%: Assistència i actitud de l'alumne a classe. La manca dassistència al 20% del curs no justificada adequadament motivarà perdre el dret a aquest 10% de la qualificació.

30%: Treball i presentació oral dels diferents casos que es puguin estudiar al llarg del curs. És obligatori presentar tots els exercicis si volem tenir dret que se'ns apliqui aquest 30% i assolir un 5 a la nota mitjana dels exercicis que li hagi tocat desenvolupar a l'alumne.

60%: Examen final. 

Apreciació del professor de la progressió de l'alumne al llarg del curs, cosa que permetrà modificar algun factor o inclinar-se cap a un costat en cas de dubte Per poder realitzar aquesta ponderació, caldrà superar l'examen final amb una nota mínima de 5; en cas contrari, cal anar directament a la recuperació. La resta dels percentatges no seran recuperables i faran la mitjana tal com es van obtenir si escau.

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

Derecho del trabajo. Alfredo Montonya Melgar. Editorial Tecnos.   

Manual de Dret Mercantil. Volums I y II Tecnos.

Introducció al Dret Mercantil. Tirante el Blanco. Francisco Vicent Chuliá.

Curso de derecho de Trabajo. Manuales de Tirant lo Blanch. Director Juan M. Ramírez Martínez. últimes edicions. 

Apunts de Dret Mercantil. Aranzadi. - Alberto Brercovitz Rodriguez Cano.

Dret mercantil. Volums I y II Marcial Pons. Guillermo Jimenez Sanchez.

Codi de Comerç y Altres Normes mercantils. Ed. Thomson Aranzadi. Ramon B. Garcia Luengo I ALTRES. Última edició. Mínim 2011.

Calzada Conde, María Angeles; E. Villa y E. López. Sociedades mercantiles básicas. Pamplona, Editorial Aranzadi, 2007 (KKT1050/C35)

SALA FRANCO (coord), Curso de Derecho del Trabajo. Tirant lo Blanch, Valencia, (última edición).

Complementary

Memento pràctic Francis Lefebvre. Societats Mercantils . Últimes edicions. Mínim Maig 2015.

www.gencat.cat/treball

www.mtas.es

www.seg-social.es

www.ilo.org

Registre Mercantil.
El registrador mercantil.
Web Concursal. Notaris.

www.labourlawnetwoek.eu 

www.reformalaboral.com  

www.redtrabaja.es 

www.europa.eu

www.etuc.org 

www.ces.es

Memento pràctic Francis Lefebvre. Societats limitades. Últimes edicions. Mínim 2014.

Memento pràctic Francis Lefebvre. Concursal. Últimes edicions. Mínim 2015.

Aguilar Rubio, Marina. Crédito tributario y concurso de acreedores. Madrid,Editorial Wolters Kluwer, 2009 (KKT1942/A48

MERCADER UGUINA, Derecho del trabajo, nuevas tecnologías y sociedad de la información. Lex Nova, Valladolid, 2002.