Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Sergi Serrano Regol
Mònica Juliana Oviedo León 
Núria Masferrer Llabinés 

Idiomes d'impartició


 • English
 • Català

Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Competències


Competències bàsiques
 • B2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

   

 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis postriors amb un alt grau d'autonomia

   

Competències específiques
 • E3_Analitzar i valorar la informació dels estats comptables, aplicant criteris legals o definits per l'empresa, avaluar el rendiment econòmic i elaborar informes financers que serveixin per a la presa de decisions

   

 • E6_Analitzar contextes empresarials, identificar mercats i clients i establir estratègies de màrqueting utilitzant tècniques avançades i innovadores

   

Competències generals
 • G2_Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reavaluar els vells models mentals que limiten el pensament

Competències transversals
 • T2_Mostrar disposició per conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional

   

 • T5_Desenvolupar tasques aplicant, amb flexibilitat i creativitat, els coneixements adquirits i adaptant-los a contextes i situacions noves

   

Descripció


L’estudiant ha de saber analitzar la situació del negoci, interpretar els estats comptables de l’empresa per tal de diagnosticar els problemes, i a través de la planificació financera proposar possibles solucions. A mes a mes s'analitzarant els elements del circulant, fent èmfasi en cash de l'empresa i la seva forma de finançar-lo

Continguts


Tema 1: Finances Operatives: Anàlisi  i diagnòstic

 • Anàlisi del Negoci
 • El balanç: Estructura Econòmica i Estructura financera
 • El compte de resultats
 • Instruments d’anàlisi financer: els ratis
 • NOF versus El Fons de Maniobra
 • Diagnosi econòmic-financera
 • La gestió del circulant i la liquiditat
 • Inversió i finançament a curt termini
 • El circulant empresarial

 

Tema 2: Planificació Financera

 • Objectius de la planificació
 • Balanç de situació previsional
 • Compte de resultats previsional
 • Anàlisi de sensibilitat
 • Pla d’acció

 

Tema 3: Gestió de tresoreria: El cash management

 • El EFE. Estat de Fluxe d’efectiu
 • Principis i objectius del cash management
 • La gestió de cobraments
 • La gestió de pagaments
 • El pressupost de tresoreria
 • Les relacions bancàries

 

Tema 4: Finançament i gestió de dèficits a curt termini

 • Identificació del dèficit
 • Instruments de finançament a curt termini
  • Finançament no bancari
  • Finançament bancari
  • Factoring
 • Selecció d’instruments de finançament a curt termini.

Sistema d'avaluació


L'avaluació de l'estudiant es fonamentarà en tres punts o activitats.

1. Test (20% de la nota total). Es faran  diferents test teòric-pràctics a classe corresponents als temes estudiats

2. Treball en equip: informe analític d'una empresa real, realitzat en equip de 3 a 5 alumnes. (30% de la nota total).

3. Prova final (50% de la nota total). La nota mínima exigida per fer promig será 4,5 sobre 10

La recuperació de l’assignatura només es farà sobre el 50% de la nota final corresponent a la nota de l’examen 

Sistema

Percentatge

Treball en grup

30%

Test 

20%

Examen final

50%

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació

 

Bibliografia


Bàsic

BREALEY, RA; MYERS, SC; ALLEN, F. (2020). Principios de finanzas corporativas . Edición McGraw-Hill. 13ª edición

Martínez Abascal, Eduardo (2017): Finanzas para directivos, Mc Graw Hill, IESE Business School, 2a edició, Madrid

 

Complementary

AMAT, Oriol. (2018). Análisis integral de empresas. Profit Editorial 4º edición. Barcelona

Carmen Ruíz Moya, Teresa Noguera Vidal y MªLuz Esteve Crespo (2017). Gestión Financiera. McGrawHill