Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Giovanni Giusti

Idiomes d'impartició


 • English

L'idioma de la docència és l'anglès, tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Competències


Competències bàsiques
 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees,problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

   

 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis postriors amb un alt grau d'autonomia

   

Competències específiques
 • E11_Analitzar i valorar adequadament l'entorn científico-tecnològic i econòmic, tant per buscar oportunitats innovadores com per establir els processos necessaris per adaptar l'organitzacio a aquest entorn

   

 • E15_Reunir i interpretar dades significatives per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants en l'àmbit empresarial i ser capaç d'elaborar un document que permeti transmetre informació o una proposta empresarial innovadora

   

Competències generals
 • G2_Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reavaluar els vells models mentals que limiten el pensament

Competències transversals
 • Comunicar con propiedad de forma oral y escrita  en las  dos lenguas oficiales en Cataluña

 • T3_Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin la por al risc

   

Descripció


L'assignatura d'Innovació estratègica té tres objectius. D'una banda, proporcionar l'estudiant els coneixements més avançats en tema d'estratègia empresarial i relació amb l'entorn global.

Per l'altre costat, mitjançant l'ús de mètode de el cas permet a l'estudiant aprendre conceptes teòrics complexos gràcies a casos empresarials reals i actuals.

Finalment, mitjançant l'ús d'un simulador empresarial l'estudiant podrà implementar en un entorn virtual els conceptes apreses en les sessions de classe (ex. Avantatge competitiu, innovació per segments, llicències, maneig de l'entorn global, etc.).

Continguts


BLOC 1

1. Què és una estratègia?

1.2 Lideratge estratègic, avantatge competitiu i acompliment

1.3 Gerents estratègics

1.4 El procés d'elaboració d'estratègies

1.5 Objectius principals

1.5.1 Anàlisi externa

1.5.2 Anàlisi interna

1.6 Planificació d'escenaris

Cas (1)

Cas (2)

 

2. L'anàlisi externa

2.1 L'anàlisi de la indústria

2.2 Oportunitats i amenaces

2.3 Model 5 Forces de Porter

2.4 Barreres d'entrada

2.5 Rivalitat entre empreses establertes

2.6 Forces macroeconòmiques

Cas (3)

Cas (4)

 

BLOC 2

3. La naturalesa de l'avantatge competitiu

3.1 Anàlisi interna

3.2 Creació de valor i rendibilitat

3.3 La cadena de valor

3.4 Els components bàsics de l'avantatge competitiu

3.5 Mesura de l'avantatge competitiu: comptabilitat

Cas (5)

Cas (6)

 

4. Avantatge competitiu a través d'estratègies de nivell funcional

4.1 Enfocament: Eficiència

4.2 Enfocament: Qualitat

4.3 Enfocament: Innovació

4.4 Capacitat de resposta superior a el client

Cas (7)

Cas (8)

Cas (9)

 

 • SIMULADOR Q1

 

BLOC 3

5. Estratègia d'implementació

5.1 Estratègia de nivell empresarial (BLS)

5.1.1 Reducció de costos

5.1.2 Diferenciació

5.1.3 Innovació de valor

5.2 Segmentació de mercat

5.3 Competir de forma diferent: estratègia de l'oceà blau

Cas (10)

 • SIMULADOR Q2-Q3-Q4

 

6. Relació entre BLS i l'entorn industrial

6.1 Estratègies en una indústria fragmentada

6.1.1 Consolidar a través de la innovació

6.1.2. Cadenes i franquícies

6.1.3 Fusions horitzontals

6.2 Estratègies en indústries embrionàries i en creixement

6.3 Estratègies en indústries madures

6.4 Estratègies en indústries en declivi

Cas (11)

 

7. Estratègies en el medi ambient mundial

7.1 Entorn mundial i nacional

7.2 Expansió global, rendibilitat i creixement dels guanys

7.3 Elecció d'una estratègia global

7.4 L'elecció de la manera d'entrada

7.4.1 Exportació

7.4.2 Llicències

7.4.3 Franquícies

7.4.4 Empresa conjunta

7.4.5 Subsidiàries de propietat completa

Cas (12)

 • SIMULADOR Q5-Q6

 

8. Estratègia a nivell empresarial

8.1 Integració horitzontal

8.2 Integració vertical

8.3 Subcontractació estratègica

Cas (13)

Sistema d'avaluació


Resum

Resultat simulador (directament atorgat pel programa)

20%

Presentació final (rubrica basada en la relació de cada tema amb l'estratègia adoptada en el simulador).

30 %

Examen final

50 %

S'ha d'aprovar l'examen per fer la mitjana.

En la recuperació es manté la nota de l'avaluació continuada i només es podrà recuperar l'examen.

 

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.


No es guardaran notes d'avaluació continua de diferents cursos acadèmics.

 

Bibliografia


Bàsic

Hill, C. W., Jones, G. R., & Schilling, M. A. (2019). Strategic management: Theory & cases: An integrated approach (13th edition). Cengage Learning.

Complementary

Porter, M. E. (1985). Technology and competitive advantage. Journal of business strategy.

PORTER, M.E. (2008): “On Competition”, Harvard Business School Press.

Grant, R.M. (2013): Contemporary Strategy Analysis: Concepts, Techniques, applications. Cambridge (USA). Blackwell. (8th Edition)

KIM, W. CHAN (2005): “Blue ocean strategy”. Harvard Business SchoolPubl. Corp.

GUERRAS MARTIN, L.A. y NAVAS LOPEZ, J.E. (2008): Dirección estratégica de la empresa. 4ª edició. Madrid. Thomson-Civitas.

Price, C. R. (2012). Gender, competition, and managerial decisions. Management Science, 58(1), 114-122.

Porter, M. E. (1989). From competitive advantage to corporate strategy. In Readings in strategic management (pp. 234-255). Palgrave, London.