Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Sandra Iruela Jimenez

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Els materials estaran en castellà

Competències


Competències bàsiques
 • B1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

 • B5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques
 • E2. Aplicar els fonaments del màrqueting i investigació de mercats.

 • E4. Analitzar i avaluar les estratègies de desenvolupament, llançament i posicionament de nous productes, així com prendre decisions en relació amb la variable del producte, preu, distribució i comunicació.

 • E5. Reconèixer les particularitats de l'activitat de màrqueting en sectors d'activitat amb característiques específiques.

 • E6. Sintetitzar i avaluar les estratègies de màrqueting per a la internacionalització de l'activitat empresarial.

 • E11. Aplicar els coneixements per emprendre projectes de negocis que permetin la creació de noves empreses o la millora de les ja existents, aplicant idees innovadores i creatives.

Competències generals
 • G1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • G2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

Competències transversals
 • T5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


És un curs centrat en el concepte de màrqueting dels sentits, els cinc sentits principals i la seva directa i real aplicació en estratègies i accions de màrqueting i comunicació. La importància del màrqueting sensorial ha adquirit en els últims anys una rellevància determinant en molts sectors.

Resultats d'aprenentatge


En finalitzar aquest curs el participant sabrà la importància i el paper clau dels aspectes sensorials en la seva estratègia de màrqueting, com identificar-los i com actuar amb ells. A més, afegirà la part tècnica d'aquesta fascinant matèria, sobretot lligada al món de les fragàncies, sobre com tenir pautes per a aplicació de odotipos i campanyes de màrqueting olfactiu.

Metodologia de treball


Les classes seràn online, amb una sesió d´un ponent expert com a cas pràctic.
La dinàmica es basarà amb un taller olfactiu per identificar les notes olfactives i una part teorico pràctica.

Continguts


Amb l'assignatura de màrqueting sensorial es pretén que l'estudiant assumeixi i ampliï les seves capacacidades i habilitats del món sensorial i, en concret, del món de les fragrancias en general aplicades al màrqueting olfactiu i de les olors.
S'estudiaran metodologies per parlar amb més coherència del sentit olfactiu amb un llenguatge més complet i adaptadado a les necessitats del client final per extrapolar els valors d'una marca en una olor.
Aquestes metodologies les estudiarem a partir d'altres sentits i mitjançant el reconeixement de matèries primeres per desenvolupar el sistema olfactiu, però sobretot tenir un vocabulari més ampli per poder dirigir-te al client final.
Es adquiriran competències intel·lectuals dels 5 sentits que es podran aplicar en múltiples funcions de l'àrea del màrqueting sensorial per així dissenyar campanyes i estratègies de màrqueting coherents amb el tipus de client d'una manera coherent amb la seva imatge de marca i millorar l'experiència de compra del consumidor.

Activitats d'aprenentatge


Tallers i casos pràctics sobre aromes i perfums.
S'inclourà pràctica olfactiva d'exemples de perfums comercials i odotipos.
Lliurable: Elaboració d'un "pla de màrqueting sensorial" i desenvolupament d'un briefing de marca.

Sistema d'avaluació


El sistema d'avaluació es ponderarà de la següent manera:

 • Participació en activitats plantejades dins de l'aula 20%
 • Exposició del treball pràctic + exposició en públic 40%
 • Examen final 40%