Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Julen Iztueta Olaizola

Idiomes d'impartició


 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • B4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències específiques
 • E3. Identificar les eines qualitatives i quantitatives d'anàlisi i diagnòstic per a la investigació de mercats.

 • E9. Aplicar les eines tecnològiques per a l'aprofitament dels recursos del negoci a través del Màrqueting.

 • E14. Aplicar els coneixements adquirits a la gestió de comunitats digitals.

Competències generals
 • G1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • G2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

 • G3. Integrar els valors de la justícia social, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis de Màrqueting i Comunitats Digitals contribueixin a formar ciutadans i ciutadanes per una societat justa, democràtica i basada en la cultura del diàleg i de la pau.

Competències transversals
 • T4. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària.

 • T5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


L’asisgnatura ofereix una introducció als fonaments del disseny gràfic a més de coneixements bàsics d’Illustrator i Photoshop. L’alumne podrà aplicar les eines metodològiques i formals en un projecte central i en activitats pràctiques breus durant el transcurs de l’assignatura.

 

Resultats d'aprenentatge


 • Situar la disciplina del disseny gràfic en el context històric.
 • Entendre els fonaments i conceptes bàsics del disseny gràfic.
 • Obtenir coneixements bàsics de Illustrator i Photoshop.
 • Ser capaç d’entendre, gestionar i comunicar les claus d’un projecte de disseny gràfic.

Metodologia de treball


SESSIONS TEÒRIQUES
MD1.Classe magistral: sessions explicatives en base a l’explicació del docent.
MD2. Conferències: sessions presencials a les que diversos especialistes exposen les seves experiències o projectes.
MD3. Presentacions: formats multimèdia que serveixen de soport a les classes presencials

APRENENTATGE DIRIGIT
MD5. Seminaris: format presencial en petits grups de treball. Són sessions lligades a les presencials de l’assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l’assignatura i en la qual la participació de l’estudiant és clau.
MD6. Debats i fòrums: conversacions presencials o online.
MD7. Estudis de casos: dinàmiques que parteixen de l’estudi de casos, que serveixen per a contextualitzar a l’estudiant en una situació en concret. El docent pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup entre els seus estudiants.

APRENENTATGE AUTÒNOM
MD9. Resolució d’activitats i problemes: activitat no presencial dedicada a la resolució d’exercicis pràctics a partir de les dades oferides pel docent.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Continguts


 • Introducció a la historia del disseny gràfic; rellevància, víncle i funció d’aquesta disciplina en diferents contextos històrics i culturals.
 • Fonaments del disseny gràfic;
  • Forma, color, textura, composició,…
 • El text i la imatge
 • Documentació i anàlisi; metodologies de treball 
 • Las claus del procés de creació i gestió d’una marca
  • Brief, Design Thinking, Manuals d’identitat,…
 • Coneixements bàsics de Illustrator i Photoshop

Activitats d'aprenentatge


 • Activitats individuals a l’aula i a casa.
 • Activitats grupals.
 • Projecte de l’assignatura i exposició oral.

Sistema d'avaluació


 • 20%  corresponent a les activitats i pràctiques
 • 40% projecte de l’assignatura
  • 30% projecte
  • 10% presentació
 • 30% examen final
 • 10% portafoli 

Bibliografia


Bàsic

JULIER, G. (2010). La cultura del diseño: Editorial Gstavo Gili.

LUPTON E. Y COLE PHILLIPS J. (2016). Diseño Gráfico; Nuevos fundamentos. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

MOOTE, I. (2014). Design Thinking para innovación estratégica: Empresa Activa.

SATUÉ, E. (2012). El diseño gráfico; Desde los orígenes hasta hoy: Alianza Editorial.

SPARKE, P. (2010). Diseño y cultura. Una introducción desde 1990 hasta la actualidad: Editorial Gustavo Gili.