Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Alex Araujo Batlle

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Consulta els horaris per saber l'idioma d'impartició de l'assignatura, tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Competències


Competències bàsiques
 • B2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

   

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees,problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

   

Competències específiques
 • E10_Reconèixer i comprendre els mecanismes d'innovació i empreneduria i desenvolupar iniciativa emprenedora a través de models teòrics que s'ajustin a una idea de negoci

   

 • E11_Analitzar i valorar adequadament l'entorn científico-tecnològic i econòmic, tant per buscar oportunitats innovadores com per establir els processos necessaris per adaptar l'organitzacio a aquest entorn

   

 • E12_Generar habilitats estratègiques contemplant l'entorn operatiu com a un projecte i establint pautes a llarg plaç i a gran escala

   

 • E13_Crear connexions entre persones, col.laboradors i empreses, posant en contacte a gent que en circumstàncies normals no coincidirien

   

 • E14_Identificar els sectors emergents i les estratègies d'innovació empresarial aplicades en aquests sectors i comparar-les entre elles

   

 • E1_Interpretar conceptes econòmics bàsics i el reaonament econòmic, així com el funcionament microeconòmic i macroeconòmic

   

 • E2_Definir la política de l'empresa en entorns internacionals i impregnar una dimensió global i internacional als negocis empresarials

   

 • E3_Analitzar i valorar la informació dels estats comptables, aplicant criteris legals o definits per l'empresa, avaluar el rendiment econòmic i elaborar informes financers que serveixin per a la presa de decisions

   

 • E4_Avaluar i definir les polítiques de personal d'una empresa o organització empresarial, seleccionar equips de treball, definir perfils i establir necessitats de personal

   

 • E5_Analitzar contextes empresarials, identificar mercats i clients i establir estratègies de màrqueting mitjançant la utilització de tècniques avançades i innovadores

   

 • E6_Analitzar contextes empresarials, identificar mercats i clients i establir estratègies de màrqueting utilitzant tècniques avançades i innovadores

   

 • E7_Elaborar projectes i propostes d'empreses innovadores establint principis de responsabilitat social en la gestió i integrant la prespectiva de gènere com a indicadors de qualitat i innovació

   

 • E8_Organitzar les operacions productives de l'empresa

   

 • E9_Utilitzar les eines matemàtiques i eines avançades d'estadística per a la presa de decisions i pel contrast d'hipòtesis econòmiques vàries

   

Competències generals
 • G2_Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reavaluar els vells models mentals que limiten el pensament

Competències transversals
 • Comunicar con propiedad de forma oral y escrita  en las  dos lenguas oficiales en Cataluña

 • T5_Desenvolupar tasques aplicant, amb flexibilitat i creativitat, els coneixements adquirits i adaptant-los a contextes i situacions noves

   

Descripció


Aquesta assignatura pretén aprofundir en les bases del mètode científic i proporcionar a l'estudiant les eines bàsiques de treball per a poder dissenyar i executar un projecte de recerca. D'altra banda, millorar les seves habilitats per a utilitzar una sèrie d'instruments i eines que li permetin gestionar els diferents passos del procés de recerca amb major eficiència i comunicar els seus resultats amb major eficàcia: eines de recerca i gestió d'informació; de processament i edició de text; d'organització i tractaments de dades; i de presentació i comunicació de resultats.

Així mateix, conèixer i dominar les característiques del mètode científic te una importància crucial en el món de l'empresa: establir preguntes, observar acuradament la realitat a través de la recol·lecció de dades i fets contrastables, formular i contrastar hipòtesis, extreure conclusions i reformular els problemes i preguntes que ens fem és fonamental en el funcionament dels mercats, empreses i organitzacions.

Aquesta assignatura planteja els següents objectius específics:

 1. Proporcionar als estudiants un coneixement bàsic del mètode científic i un conjunt d'habilitats fonamentals per a aplicar-lo a les seves activitats acadèmiques i professionals.
 2. Transmetre la importància de l'ús de dades empíriques i bases de dades i proporcionar les eines bàsiques per a organitzar i presentar la informació derivada d'aquestes dades en forma d'esquemes, gràfics, taules etc. utilitzant el programari apropiat.
 3. Desenvolupar habilitats de comunicació útils per a la presentació dels resultats d'un projecte de recerca, o de qualsevol treball acadèmic o professional, des del disseny dels continguts i materials usats en una presentació, fins a les estratègies més efectives en la comunicació oral per a presentar idees de manera efectiva i eficient.

L'estudiant serà capaç de:

 • Convertir un problema empíric en un objecte de recerca i elaborar conclusions
 • Resoldre problemes a través de mètodes científics.
 • Avaluar diferents recursos per a l'anàlisi.
 • Realitzar recerques en bases de dades científiques i analitzar críticament la utilitat dels resultats de la recerca en el context de la seva pregunta de treball
 •  Presentar una síntesi dels estudis i la informació de manera ordenada i seguint un fil argumental, de manera que es puguin extreure conclusions útils per al desenvolupament dels seus propis arguments i anàlisis.
 • Identificar diferents maneres de respondre a la pregunta de recerca i elaborar el disseny de la recerca a partir de les principals metodologies i la seva adequació a cada tipus de pregunta.
 • Entendre les principals decisions en els processos de recollida i anàlisi de dades segons el tipus de metodologia de recerca.
 • Millorar la comunicació dels resultats del treball empíric, ja sigui en reports, assajos o treballs de recerca.
 • Dissenyar i dur a terme presentacions orals i escrites per a transmetre informació, idees, problemes i solucions de manera eficaç.

Continguts


Bloc 1. Activitat investigadora a les ciències socials i les fonts d’informació

 1. La investigación científica
 2. Les fonts d'informació
 3. Marc Teòric

Bloc 2. Presentació Escrita de Treballs de Recerca

 1. L'escriptura científica
 2. Organització del treball escrit
 3. Edició i presentació de documents formals
 4.  Altres documents

Bloc 3. La informació quantitativa i qualitativa: recollida i anàlisi

 1.  Metodologies Quantitatives vs. qualitatives
 2. Recollida de dades
 3. Metodologia quantitativa
 4. Metodologia qualitativa
 5. Instruments de recollida de dades: El qüestionari
 6. Escriure la secció de metodologia
 7. Presentació de resultats

Bloc 4. Presentació Oral de Treballs de Recerca

 1. Elements de la comunicació
 2. Estratègies de comunicació oral
 3. Planificació, disseny i execució de presentacions acadèmiques i professionals. Què presentar del meu treball escrit?

Sistema d'avaluació


AVALUACIÓ CONTÍNUA (70%)

 • Bloc I (12,5%). Inclou les activitats individuals i grupals.
 • Bloc II (15%).  Inclou les activitats  individuals i grupals.
 • Bloc III (12,5%). Inclou les activitats  individuals i grupals.
 • Bloc IV (15%). Inclou les activitats  individuals i grupals.
 • Treball final (15%). Grupal.

La mitjana de l’avaluació continua del curs ha de ser igual o superior a cinc per fer mitja amb l'examen i optar a superar l'assignatura.

EXAMEN FINAL (30%)

L'examen final inclourà el temari dels blocs I, II i III. Cal treure una nota igual o superior a cinc per fer mitja amb l'avaluació contínua i optar a superar l'assignatura.

RECUPERACIÓ

Només es podran presentar a recuperació els estudiants amb una nota inferior a cinc o bé a l'avaluació contínua o bé a l'examen. 

En cap cas l’estudiantat pot rebre ajuda de tercers per cap activitat d’avaluació del curs; i en cas de produir-se el/la estudiant perdrà tot el dret a continuar amb les avaluacions que quedin de l’assignatura. En cas de no comprensió de la resolució qualsevol activitat de l'avaluació, es podrà citar a el/la estudiant posteriorment i realitzar-li un examen oral sobre aquella l’activitat d’avaluació. Aquelles qüestions que no es sàpiguen justificar es poden penalitzar en la nota final.

 

 

Bibliografia


Bàsic

Ang, S. (2014). Research design for business & management. SAGE Publications Ltd, https://www.doi.org/10.4135/9781473909694

Amat Oriol y Rocafort Alfredo (2017). Com fer recerca. Barcelona: Profit Editorial.

Lluch, G., & Nicolás, M. (2015). Escriptura acadèmica: planificació, documentació, redacció, citació i models. Barcelona: Editorial UOC.

Turull, A., Ardanuy Baró, J., Arroyo i Amayuelas, E., & Arroyo i Amayuelas, E. (2017). Tècniques de treball i de comunicació: instrumentàrium per a les ciències jurídiques i socials. Barcelona: Huygens Editorial

Complementary

McGregor, S. (2018). Understanding and evaluating research. SAGE Publications, Inc https://www.doi.org/10.4135/9781071802656