Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Xavier Sentís Ros
Albert Clols De La Iglesia 
David Carrión Isbert 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Competències


Competències bàsiques
 • B2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

Competències específiques
 • E3_Analitzar i valorar la informació dels estats comptables, aplicant criteris legals o definits per l'empresa, avaluar el rendiment econòmic i elaborar informes financers que serveixin per a la presa de decisions

   

 • E6_Analitzar contextes empresarials, identificar mercats i clients i establir estratègies de màrqueting utilitzant tècniques avançades i innovadores

   

Competències generals
 • G2_Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reavaluar els vells models mentals que limiten el pensament

Competències transversals
 • T5_Desenvolupar tasques aplicant, amb flexibilitat i creativitat, els coneixements adquirits i adaptant-los a contextes i situacions noves

   

Descripció


En aquesta assignatura s’aprofundeixen els coneixements adquirits a l’assignatura anterior d’Introducció a la Comptabilitat, amb l’aplicació del Pla General Comptable (PGC) i Resolucions de l'ICAC (RICAC) en vigor.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres

Continguts


TEMA 1: Introducció

Conceptes bàsics en comptabilitat financera. La comptabilitat com a sistema d'informació: la importància de l'harmonització comptable. El marc conceptual de la comptabilitat: a) Principis Comptables, b) Criteris de Registre i c) Criteris de Valoració.

 

TEMA 2: Immobilitzat material i intangible, inversions immobiliàries, arrendaments financers i arrendaments operatius  

Introducció i conceptes bàsics. Valoració. Particularitats de l'immobilitzat material i intangible. Capitalització de les despeses financeres. Arrendaments financers i operatius. Permutes. Inversions immobiliàries.

 

TEMA 3: Existències

Introducció i conceptes bàsics. Valoració i registre de les existències. Correccions de valor i baixa de les existències. Valoració de les existències finals. El cost de la mercaderia venuda i el marge brut.

 

TEMA 4: Els actius financers

Inversions financeres a llarg termini. Inversions financeres a curt termini. Clients, deutors i altres comptes a cobrar. Inversions en empreses del grup i / o associades.

 

TEMA 5: Patrimoni Net

Composició del patrimoni net. Ingressos i despeses imputats directament al Patrimoni Net (Grup 8 i 9 del Pla General Comptable).

 

TEMA 6.- Els passius financers i altres passius

Préstecs bancaris i altres passius financers. Proveïdors, creditors i altres comptes a pagar. Càlcul i comptabilització de l'impost sobre beneficis. Finançament d'empreses del grup i / o associades.

 

TEMA 7.- Els Comptes anuals: Model abreujat i no abreujat

Formulació de Comptes Anuals : Balanç de Situació, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de canvis en el patrimoni net, Estat de Flux d'Efectiu i Memòria.

Sistema d'avaluació


Els exàmens suposen el 75 % de la nota, el restant 25 % es formarà del treball efectuat en les activitats col•lectives a classe i de la realització de les tasques individuals o en grup. Es valorarà la defensa en públic, l'explicació davant els companys dels dubtes i preguntes formulades i la resolució de les dificultats oposades. 

Caldrà una nota mínima de 3,5 sobre 10 en l'examen final perquè faci mitja amb l'avaluació continua. Per aprovar l’assignatura caldrà haver obtingut una nota igual o superior a 5 sobre 10 a l'examen parcial i/o l'examen final i que el resultat de la NOTA promig dels exàmens (75% de la nota ) i dels treballs/pràctiques/participació (25% de la nota)  sigui superior o igual a 5 sobre 10. 

RECUPERACIONS

Només es podrà fer recuperacions dels exàmens parcials o final. Es requerirà dels alumnes un mínim de coneixements i la recuperació serà o bé totalment o parcialment de les parts que no arribin a un nivell suficient de coneixements. La qualificació de l'avaluació continua (treballs 25%), no és recuperable, continuen sent vigents al igual que la nota mínima de l'examen.

Resum de les ponderacions d’avaluació:

Examen parcial

Examen trimestral

25%

50%

Participació en activitats plantejades dins de l’aula

+

Treball individual i/o en grup

25%

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

Reial Decret 1515/07, BOE de 21-11-07.- PGC PIMES

PGC, Reial Decret 1514/07, BOE de 20-11-07 

Emilio Navarro Heras and Luis Gil Herrera (2013), "The Basics of Financial Accounting. Adapted to the Spanish General Accounting Plan." EDISOFER (2013). 

Spanish General Accounting Plan. Approved by Royal Decree 1514/2007 of 16th November 2007. Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC).

Llei 16/2007, de 4de juliol, publicada en el BOE de 5 de juliol de 2007 sobre reforma de la legislació mercantil en matèria comptable per a la seva harmonització internacional amb base ala normativa de la Unió Europea.

Real Decret 1/2021 pel qual es modifica el PGC aprovat en el RD 1514/07

Resolució de l'ICAC de 28 de març de 2013 sobre immobilitzat intangible

Resolució de l'ICAC de 1 de març de 2013 sobre immobilitzat material i inversions inmobiliàries

Complementary

María del Mar Camacho Miñano (Coord.) Murat Akpinar, María Rivero Menéndez, Elena Urquía Grande, Anne Eskola. Editorial Pirámide (2015). Beyond the Figures. Introduction to Financial Accounting. European Financial Accounting Manual.

RD 602/2016, de 2-12-16, BOE de 17-12-16, que modifica el PGC i PGC de PIMES. 

Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas: http://www.icac.meh.es

Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció: http://www.accid.org

Arimany Serrat, N i Viladecans, C (2010):  "Estat de Canvis en el Patrimoni Net i Estat de Fluxes d'Efectiu: el.laboració i interpretació" Ed. Profit.

Spanish General Accounting Plan. Approved by Royal Decree 1514/2007 of 16th November 2007. http://www.icac.meh.es/documentos/contabilidad/pgc%20ingles.pdf

Francesc Gómez i altres autors (2017):  "Ejercicios Resueltos y comentados con el PGC" ACCID.