Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Eloi Serrano Robles
Miguel Garau Rolandi 
Miguel Guillén Burguillos 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • English

Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Competències


Competències bàsiques
 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees,problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

   

Competències específiques
 • E7_Elaborar projectes i propostes d'empreses innovadores establint principis de responsabilitat social en la gestió i integrant la prespectiva de gènere com a indicadors de qualitat i innovació

   

Competències generals
 • G2_Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reavaluar els vells models mentals que limiten el pensament

 • G3_Integrar els valors de justicia social, d'igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis d'Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació controbueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat justa, democràtica i que es basa en la cultura del diàleg i de la pau

   

Competències transversals
 • T3_Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin la por al risc

   

Descripció


L'assignatura està orientada a l'estudi de models de gestió empresarial que matisen determinats postulats de la teoria convencional en l'àmbit de la organització i direcció empreses. Prenent com a fil conductor l'economia social, els principis rectors d’aquesta disciplina representen una reflexió crítica de les normes i les regles econòmiques generalment acceptades. L’assignatura a més, també representa una clara aportació a nous models de gestió dels recursos humans i de les finances. A partir de repensar conceptes com productivitat, eficiència, eficàcia, rendibilitat o benefici es fa necessari identificar formes noves de gestió financera. Aquesta assignatura, dirigida a alumnes d'últim curs, representa un compendi sobre economia i empresa, que mostra models útils per gestionar l’empresa del segle XXI

Continguts


 1. El concepte d’economia social.

 1. Pensament i teoria econòmica.
 2. ¿Una eina per reduir les desigualtats?
 3. Principals autors i teories.
 4. Teories sobre la desigualtat i les crisis industrials i financeres

2. Tipologia d’empreses d’economia social.

 1. La Cooperativa (agrària, de treball, de consum)
 2. La Societat Anònima Laboral.
 3. Les Fundacions.

3.Breu història del cooperativisme a Catalunya.

4. La teoria del Bé Comú.

5. Managment i economia social:

 1. La RSC
 2. La governança i la organització de l’empresa

6. El debat de l’economia col·laborativa com a eina d’economia social.

 

Sistema d'avaluació


El sistema de qualificació de l’assignatura s’obtindrà a partir de la mitjana ponderada de les qualificacions obtingudes en les diferents activitats formatives realitzades durant el curs. Per a l’avaluació de l’assignatura es tindrà en compte el resultat obtingut de realitzar un examen final, que computarà un 50%, la realització d’un treball específic, que computarà un 30% i les tasques derivades dels seminaris, que ponderaran un 20%. És imprescindible assolir com a mínim una qualificació de 5 a l’examen per a poder fer mitjana amb la nota d'avaluació continua. 

Es podrà recuperar la part corresponent a l'examen (50%), i es mantindran la resta de notes corresponents a l'avaluació continuada.

Resum de l'avaluació:

Examen final

50%

Participació en activitats plantejades dins de l’aula

20%

Treball individual i/o en grup

30%

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

E. Serrano (2019). Introducció a l'economia i l'empresa social. Icaria (Barcelona)

Galaz, C. i Prieto, R. (2006). Economía solidaria. De la obsesión por el lucro a la redistribución con equidad, Icaria

Garcia Jané, J. (2001), La dimensió cooperativa, Icaria

Revista Illacrua (ed.) (2007). ¡Participacción! Una caja de herramientas para la economía solidaria, Icaria

Garcia Jané, J. (2017), L'economia solidària en cent paraules, Icaria

Faura, I. (2016), L'economia social catalana als inicis del segle XX, Pagès Editors

Miró Acedo, I. (2018), Ciutats cooperatives. Esbossos d'una altra economia urbana, Icaria

Amat, O. (2008). Análisis de Estados Financieros, Ediciones Gestión 2000,  8ª ED, Barcelona. 

Ballestero, E (1990) Economia Social y empresas cooperativas. Alianza Universidad.

Garcia, J (2001) La dimensió cooperativa. Icària

Faura, I (2016) L'economia social catalana als inicis del segle XX. Pagès Editors