Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Jordi Sarola Gassiot
Maria Dolors Muns Cornellas 

Idiomes d'impartició


  • Castellano
  • Català

Les classes presencials orals s'impartiran en català.

Competències


Competències bàsiques
  • CB4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic, tant especialitzat com no especialitzat

  • CB3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

Competències específiques
  • CE2_Conèixer l'ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria

  • CE5_Conèixer i valorar les necessitats nutricionals de les persones sanes i amb problemes de salut al llarg del cicle vital, per promoure i reforçar pautes de comportament alimentari saludable. Identificar els nutrients i els aliments en els que es troben. Identificar els problemes nutricionals de prevalència més gran i seleccionar les recomanacions dietètiques adequades.

Competències generals
  • CG6_Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els medis disponibles

Competències transversals
  • CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Descripció


Aquesta assignatura té el propòsit de revisar principis bàsics de metabolisme i energia, així com coneixements sobre aliments i nutrients. L'alumne ha de comprendre les bases de l'estat nutricional i l'atenció dietètica, coneixent la funció dels nutrients en el manteniment de la salut i les repercussions nutricionals de les malalties.

Explorarem com és la cuina hospitalària actual i els tipus de dietes que trobem als hospitals. També veurem les alimentacions artificials com són l'alimentació enteral i parenteral.

Seguirem amb les recomanacions alimentàries per patologies de gran prevalença, com són la obesitat, la hipertensió i les malalties cardiovasculars, les dislipèmies, la diabetis i el càncer.

Ens endinsarem en les pautes i recomanacions alimentàries per les diferents etapes de la vida: el nadó, l'infant, l'adolescent, la dona embarassada, la dona lactant i l'ancià.

En els darrers anys vivim immersos en la pandèmia de les intoleràncies i les al·lèrgies alimentàries. Certs aliments poden produir símptomes incòmodes degut a la seva incorrecta i/o dificultosa digestió. D'altres aliments desencadenen respostes exagerades del sistema immunològic que posen en risc la vida de la persona. Cal veure quins aliments les causen, quines són les seves característiques i símptomes, així com dietes específiques.

En els seminaris treballarem a nivell pràctic les alimentacions alternatives que trobem en una part cada vegada més important de la població. Cal conèixer els seus aliments i ingredients per poder saber si estem parlant de dieta equilibrada nutricionalment o dieta carent de nutrients. 

La perspectiva de gènere serà un aspecte que el professorat tindrà en compte fent un ús inclusiu i no sexista del llenguatge i afavorint la participació equitativa de tothom en un entorn respectuós i inclusiu tant en les classes magistrals com en les sessions de seminaris. Es faran visibles les diferents respostes nutricionals i dietètiques tant en dones com en homes. Es proporcionaran referents bibliogràfics femenins dins l’aula en la mesura que la temàtica ho permeti i s’usarà el nom de pila sencer de les autores i autors. Pel que fa a les imatges del contingut en el material docent es fomentarà la no perpetuació d’estereotips.

Continguts


El primer dia es presentarà i s'explicarà el funcionament de les activitats individuals i els seminaris.


CONTINGUTS

Tema 1. Introducció i conceptes bàsics.

Tema 2. Els nutrients: macronutrients i micronutrients, fibra alimentària i aigua.

Tema 3. Grups alimentaris.

Tema 4. Alimentació equilibrada.

Tema 5. La cuina hospitalària.

Tema 6. Sistemes d'alimentació.

Tema 7. Recomanacions alimentàries i consell alimentari en patologies de gran prevalença.

Tema 8. Alimentació en les diferents etapes de la vida.

Tema 9. Al·lèrgies, intoleràncies i malalties autoimmunològiques alimentàries.

SEMINARIS

Seminaris 1 i 2. A les sessions de seminaris s'explicaran diferents conceptes necessaris per utilitzar-los de manera pràctica i relacionats amb temes tractats durant l'assignatura.
 

 

Sistema d'avaluació


El sistema d’avaluació de les competències i els resultats d’aprenentatge d’aquesta assignatura contempla diferents activitats d’avaluació de la Matèria 1 - Anatomo-fisiopatologia:

 

Sistema d’avaluació

Ponderació mínima

Ponderació màxima

SE1. Examen

30%

60%

SE2. Treballs individuals

5%

40%

SE3. Treballs en grup

5%

40%

SE4. Participació a l’aula

5%

20%

 

S'utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significa un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

El sistema d’avaluació i el període de recuperació es detalla en el Pla d’Aprenentatge disponible a l’aula virtual a l’inici de l’assignatura.

Bibliografia


Bàsic

Cuervo, Marta, Ruiz de las Heras, Aranzazu. Alimentación Hospitalaria 2. Dietas Hospitalarias. Madrid: Díaz de Santos, 2010.

De Luís, Daniel; Bellido, Diego. Dietoterapia, Nutrición Clínica y Metabolismo. Madrid: Díaz de Santos; 2010.

Gil, Angel. Tratado de Nutrición. Tom IV Nutrición Clínica. Madrid: Acción Médica; 2010.

Complementary

Salas-Salvadó, Jordi; Bonada i Sanjaume, Anna; Trallero Casañas, Roser; Saló i Solà, M Engràcia; Burgos Pelàez, Roser. Nutrición y Dietética Clínica. 4a ed. Barcelona: Elsevier, 2019.

Anguera, Marta; Geis, Àngels; Vendrell, Roser; Iglesias Jaume; Cuenca, Noemí. Com han de menjar els infants i els adolescents. Aspectes psicosocials i nutricionals de
l'alimentació. Lleida: Pagès Editors; 2014.

Mataix, José. Alimentación Humana. Tomo II Situaciones Fisiológicas y Patológicas. Majadahonda: Ergon; 2009.

Roca, Judith, Ruiz, Francisca. El Paciente Oncológico. Atención Integral a la Persona. Madrid: Formación Alcalá; 2009.

Associació Catalana de Diabetis

http://www.acdiabetis.org/

Diabetis i alimentació

http://www.acdiabetis.org/

European Federation of the Associations of Dietitians

http://www.efad.org/everyone

Fundació Alicia

http://www.alicia.cat/ca/

Generalitat de Catalunya. Alimentació.

canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/alimentacio/

Sociedad Científica Española de Dietética y Nutrición

http://www.sedyn.es/es/

Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición

http://www.seen.es/inicio.aspx

Sociedad Española de Nutrición

http://www.sennutricion.org/es/inicio

Sociedad Española de Nutrición Comunitaria

www.nutricioncomunitaria.org/es/

Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral

http://www.senpe.com/

Food and Agriculture Organization of the United Nations. Nutrition

http://www.fao.org/nutrition/en/