Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 5

Professorat: 

Francisco Luis Gil Moncayo
Gemma Garreta Parés 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Català, Castellà i Anglès

Competències


Competències bàsiques
 • CB4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic, tant especialitzat com no especialitzat

 • CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

Competències específiques
 • CE8_Identificar les respostes psicosocials de les persones davant de diferents situacions de salut (en particular, la malaltia i el patiment), seleccionant les accions adequades per a proporcionar ajut en les mateixes. Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i la familia, segons la situació de la persona, problema de salut i etapa de desenvolupament. Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients, families i grups socials, així com l'expressió de les seves preocupacions i interessos

 • CE14_Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria

 • CE24_Conèixer els problemes de salut mental més rellevants en les diferents etapes del cicle vital, proporcionant cures integrals i eficaces, en l'àmbit de l'infermeria

Competències generals
 • CG4_Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural

 • CG6_Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els medis disponibles

 • CG9_Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de comportaments preventius i terapèutics

 • CG7_Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creències i valors, garantitzant el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional

Descripció


Gestió de les emocions és una assignatura optativa de tercer curs del grau en infermeria.

Al finalitzar la formació com infermera és tant important la part tècnica com la gestió de les emocions dels nostre pacients i la seva família. L'atenció sanitària cada vegada té un caràcter més tècnic, sent la / el responsable de la cura i de la trajectòria clínica del pacient la seva infermera, tant com a gestora de casos des de consultes externes, com a infermera clínica referent en planta. És freqüent, que acabada la formació en infermeria, quan inicien la seva trajectòria professional,  el professional manifesti la seva capacitació en les tècniques d'infermeria, però la seva manca en la gestió de les emocions del pacient o familiar.

A aquest conjunt de tècniques o habilitats de comunicació, alguns autors (Gil, 2015) li han anomenat amb la paraula Counselling, les quals capaciten al professional, a manejar escenaris complexos, amb el menor cost emocional possible per el/la pacient, i el propi professional.

La recent creació del Laboratori d'Habilitats de Comunicació Tecnocampus-ICO ajudarà en el desenvolupament d'aquesta assignatura, podent disposar de material docent i recursos per a aquest fi. 

Resultats d'aprenentatge


Respecte als resultats d'aprenentatges esperats, l'estudiant al final de la matèria haurà de:

 1. Iniciar la seva formació en Counselling, a través de l'adquisició d'habilitats de comunicació.
 2. Identificar els escenaris complexos, i saber utilitzar els processos i tècniques necessàries per aconseguir els seus objectius.
 3. Saber prevenir estats de fatiga (fatiga per compassió) o esgotament professionals a través de l'ús d'aquestes tècniques de comunicació (counselling), i altres de regulació emocional (mindfulness).

Metodologia de treball


 

MD1. Sesions de classes expositives

MD2. Seminaris

 

MD4. Treball individual

 

MD5. Presentacions de temes per part dels alumnes

MD6. Tutories presencials en grup o individuals

MD7. Tutories no presencials

MD11. Treball autònom

 

 

Continguts


Després d'unes primeres classes on s'exposarà les tècniques de comunicació i les guies de conversa necessàries per donar informació, com gestionar les emocions que aquesta informació comporta, cada tema de el programa es desenvoluparà a través de tres apartats: objectiu, procés i tasques. Els temes reflectiran la pràctica assistencial en infermeria, com a referent de la cura del pacient, a través dels diversos escenaris complexos que haurà d'afrontar en la seva vida professional.

CLASSES PLENÀRIES

TEMA 1. HABILITATS DE COMUNICACIÓ

TEMA 2. DONAR MALES NOTICIES

TEMA 3. BARRERES D´INFORMACIÓ DE LA FAMILIA

TEMA 4. COMUNICANT AMB NENS I ADOLESCENTS

TEMA 5. MALALTS DE DIFERENTS CULTURES

TEMA 6. PRONÒSTIC: PREFERÈNCIES I VALORS

TEMA 7. RECOLLIR LA HISTÒRIA SEXUAL DE L´PACIENT

TEMA 8. TRANSICIÓ DE L´TRATAMENT CURATIU A PAL-LIATIU

TEMA 9. COMUNICANT AMB MALALTS I COL-LEGUES: APRENENT MÉS SOBRE COM ASPECTES PERSONALS AFECTEN RELACIONS PROFESSIONALS

 

SEMINARIS:

Seminari 1. Escenari 1: Reforçar i corregir informació diagnòstica

Seminari 2. Escenari 2: Atenció centrada en les preferències i valors del malalt 

Seminari 3. Escenari 3: Barrera d´informació de la família: pronòstic

Seminari 4. Escenari 4: Pautes d´informació a nens

Seminari 5. Escenari 5: Morir en pau, sedació pal·liativa i eutanàsia

Seminari 6. Escenari 6: Supervivents. Saber normalitzar

Seminari 7. Escenari 7: Fer front al vostre propi estrès

 

 

Activitats d'aprenentatge


La següent taula inclou les activitats formatives i la metodologia que seran utilitzades, incloent els crèdits assignats a cada una de les activitats i les competències que en elles es treballen. A través d'aquestes activitats s'intenta promoure la participació de l'alumne/a a classe, el treball interactiu amb la resta de companys/es, així com un aprenentatge autònoma fora d'ella.

Activitat

ECTS

Metodologia

Plenàries

1,8

Classes magistrals, dirigides al debat i aclariment de continguts

Seminaris

2,2

Treballs en grup. Activitats d'aprenentatge cooperatiu. Dinàmiques de grup. Activitats vivencials. Role-playing

Estudi i treball autònom

1

Preparació d’exercicis i seminaris. Estudi dels continguts treballats a l’assignatura. Elaboració d’un diari personal

Sistema d'avaluació


L’avaluació de les competències es distribuirà de la següent manera:

 

Activitat que s’avalua

Percentatge de la nota

 

Elaboració d’un blog personal sobre l’assignatura

 

70%

 

Qüestionari on-line

 

10%

 

Assistència i participació als seminaris o tallers.

 

20%

 

La falta d'assistència a dos o més seminaris comportarà el suspens en l'assignatura.

D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no es podrà optar a la recuperació.

L'única part que serà susceptible de recuperar serà el BLOG. Hi haurà un treball de recuperació. 

En el cas de suspendre hauran de cursar l'assignatura al següent any i no es guardarà cap nota.

Bibliografia


Bàsic

Levy, N. (2006). La sabiduría de las emociones. Barcelona: DeBolsillo.

 

Goleman, D. (1996). Inteligencia Emocional. Barcelona: Kairós.

Bimbela, J. (2006). Cuidando al profesional de la salud. Habilidades emocionales y de comunicación. Granada: Escuela Andaluza de Salud Pública

Gil, F. Counselling y psicoterapia en cáncer. (2021). Barcelona: Elsevier

Lloyd, M., Bor, R. (2009). Communication skills for medicine. London: Churchill Livingstone Elsevier.

Complementary

 

 

Greenberg, L. (2000). Emociones una guía interna. Bilbao: Descleé de Brower.

Dunn, N. (2007). Cancer Tales. London: Haymarket Medical Publications.

Argimon, J.N., Padrós, J., Bruna, G. (2021). 2 metges i 1 pandèmia. Barcelona: Simbol Editors.

Perez, P. (2006). Trauma, culpa y duelo. Hacia una psicoterapia integradora. Bilbao: Desclée