Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Alba Vidal Torres
Ishar Dalmau Santamaria 

Idiomes d'impartició


  • Català
  • Castellano

Competències


Competències bàsiques
  • CB5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

  • CB1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements d'una àrea d'estudi que tingui la base en l'educació general, i s'acostuma a trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats.inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

Competències específiques
  • CE1_Conèixer i identificar l'estructura i funció del cos humà. Comprendre les bases mol-leculars i fisiològiques de les cèl.lules i els teixits

Competències generals
  • CG6_Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els medis disponibles

Competències transversals
  • CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Descripció


L'assignatura d'Estructura i Funció del Cos Humà I s'imparteix durant el primer primer curs.

A la primera part de l’assignatura es tracten els conceptes bàsics, l'organització del cos humà i els teixits que el formen i seguidament s’integren aquests conceptes en els aparells o sistemes de l'organisme.

La seva missió i objectiu fonamental és el coneixement del cos humà des d'una vessant estructural (anatomia) i funcional (fisiologia).

Tots dos conceptes, exposats de forma integrada, afavoreixen la comprensió i situen l'alumnat en una situació idònia per a la comprensió de la malaltia (fisiopatologia).

És doncs una assignatura que analitza l'organisme humà com un tot integrat d'òrgans i funcions, que de forma coordinada mantenen l'equilibri del mateix i la seva adaptació al seu entorn (homeòstasi).

És un concepte bàsic en la tasca del professional de la infermeria, el vetllar per mantenir i/o restablir l'equilibri de la persona, tant en la seva vessant física com psíquica. Per a això, és una condició indispensable conèixer la normalitat anatòmica i fisiològica, i, a partir de les mateixes, la seva disfunció, la malaltia.

La perspectiva de gènere serà un aspecte que el professorat tindrà en compte fent un ús inclusiu i no sexista del llenguatge i afavorint la participació equitativa de tothom en un entorn respectuós i inclusiu tant en les classes magistrals com en les sessions de seminaris. Es proporcionaran referents bibliogràfics femenins dins l’aula en la mesura que la temàtica ho permeti i s’usarà el nom de pila sencer de les autores i autors. Pel que fa a les imatges del contingut en el material docent es fomentarà la no perpetuació d’estereotips. Es faran visibles les diferents respostes en dones i homes pel que fa a l’exposició de factors de risc subjacents a l’aparició de malaltia, les diferències per raó de sexe i gènere en les manifestacions i experiència de la malaltia. Els estudis epidemiològics han identificat diferències en la freqüència de les malalties entre sexes, així com diferències en l’esperança de vida; conceptes claus que s’integraran en el temari docent.

Continguts


BLOC 1 – CONCEPTES GENERALS:

Conceptes Generals Bàsics: Nivells bàsics d´organització del cos humà. Processos vitals bàsics

Organització del Cos Humà. Àtoms, molècules. Compostos orgànics i inorgànics. Reaccions químiques. Formes d’energia

Homeòstasi. Concepte. Sistemes de retroalimentació

Nivells d’organització cel·lular. Estructura i fisiologia cel·lular. Síntesi proteica. Divisió cel·lular: fases

Genètica. Àcids Nucleics. Genotip i fenotip. Estructura cromosòmica

BLOC 2 – HISTOLOGIA I METABOLISME:

Classificació dels teixits

Teixit Epitelial. Classificació. Estructura i funcions

Sistema Tegumentari. Classificació. Estructura i funcions

Teixit Connectiu. Classificació. Estructura i funcions. Concepte de Matriu Extra Cel·lular (MEC)

Teixit Ossi. Classificació. Estructura i funcions. Osteogènesi

Teixit Muscular. Classificació. Estructura i funcions

Metabolisme. Reaccions metabòliques. Transferència d’energia. Balanç energètic

BLOC 3 – SISTEMA NERVIÓS:

Teixit Nerviós. Classificació. Estructura i funcions

Sistema Nerviós. Neurones, sinapsi, neurotransmissors

Sistema Nerviós Central (SNC)

Sistema Nerviós Perifèric (SNP)

Sistema Nerviós Autònom (SNA): Sistema Nerviós Simpàtic i Parasimpàtic

Fisiologia del son

BLOC 4 – SISTEMA MÚSCUL-ESQUELÈTIC:

Cintura escapular

Extremitat superior

Cap i coll

Columna vertebral

Tòrax i abdomen

Cintura pèlvica

Extremitat inferior

BLOC 5 – SISTEMA ENDOCRÍ:

Eix Diencèfal - Hipofisiari

Glàndula tiroides i paratiroides

Pàncreas (endocrí), timus i glàndula pineal

Glàndula suprarenal, ovari i testicle

BLOC 6 – ÒRGANS SENSORIALS:

Audició i equilibri

Vista

Tacte i dolor

Olfacte

Gust

SEMINARIS

Seminari 1. Anatomia palpatòria  (múscul-esquelètic) de crani, cintura escapular i extremitat superior

Seminari 2. Anatomia palpatòria (múscul-esquelètic) de tòrax, abdomen, columna vertebral, cintura pèlvica i extremitat inferior

Seminari 3. Sistema neuro-endocrí. Estudi integrat del sistema nerviós i el sistema endocrí

 

Sistema d'avaluació


El sistema d’avaluació de les competències i els resultats d’aprenentatge d’aquesta assignatura contempla diferents activitats d’avaluació de la Matèria 1 - Anatomo-fisiopatologia:

Sistema d’avaluació

Ponderació mínima

Ponderació màxima

SE1. Examen

30%

60%

SE2. Treballs individuals

5%

40%

SE3. Treballs en grup

5%

40%

SE4. Participació a l’aula

5%

20%

S'utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significa un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

El sistema d’avaluació i el període de recuperació es detalla en el Pla d’Aprenentatge disponible a l’aula virtual a l’inici de l’assignatura.

Bibliografia


Bàsic

Principios de Anatomía y Fisiología. 15 Edic. Gerard J. Tortora y Bryan H. Derrikson. Edit Med  Panamericana. Madrid 2018

Tratado de Fisiología Médica. 14 Edic. John E. Hall y Arthur C. Guyton. Edit Elsevier. Barcelona 2021

Anatomía y Fisiología. 8a Edic. Kevin T. Patton y Gary A.Thibodeau. Madrid 2013

Atlas de Anatomía Humana. 7 Edic. Frank H. Netter. Edit Elsevier Masson. Barcelona 2019 

Complementary

https://www.visiblebody.com/anatomy-education-resources

https://3d4medical.com/es/