Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Jordi Martínez Rivas

Idiomes d'impartició


 • Català

Idioma de les classes: Català
Recursos: Català, Castellà i Anglès
Exàmens:Català (o Castellà si és necessari en casos concrets)

Competències


Competències bàsiques
 • B5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques
 • E3. Identificar les eines qualitatives i quantitatives d'anàlisi i diagnòstic per a la investigació de mercats.

 • E5. Reconèixer les particularitats de l'activitat de màrqueting en sectors d'activitat amb característiques específiques.

 • E13. Identificar les eines bàsiques de l'e-Màrqueting.

   

Competències generals
 • G2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

Competències transversals
 • T4. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària.

Descripció


Aprendre a entendre, analitzar i utilizar les configuracions específiques de Google Analytics per a ser capaços de convertir les dades digitals en accions i decisions claus.

L'objectiu final és la capacitació dels estudiants per a realitzar la prova de la Certificació de Google Analytics.

Resultats d'aprenentatge


Al finalitzar l’assignatura, l’estudiant serà capaç de:

- Dominar l’eina de manera profesional.

- Haurà adquirit els coneixements necessaris per a intentar aconseguir la Certificació de Google Analytics.

Metodologia de treball


Sessions teòriques:
MD1.Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en
l'assignatura

Aprenentatge dirigit:

MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar a l'estudiant en una situació en concret, el professor pot
proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants

Aprenentatge autònom:

MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor

MD11. Tutories no presencials: Per a les quals l'alumne dispondrà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de la ESCSET

Continguts


 1. Configuració i preparació de l’eina.
 2. Convertir els objectius de negoci en objectius de medició.
 3. Profunditat multicanal en les dades de conversió.
 4. Preparació per a l’examen de Certificació de Google Analytics.

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques

AF3. Treballs en grup

AF4. Treballs individuals

AF5. Estudi personal

Sistema d'avaluació


La nota final d'aquests curs consistirà en:

- (SE4): Examen teòric: 50%

- (SE2) Treball Individual: 40%

- (SE1)  Participació en activitats plantejades dins de l'aula: 10%

Per a poder superar el curs s'exigeix que la mitjana ponderada de la puntuació obtinguda en l'examen i la resta de les activitats sigui igual o superior a 5 sobre 10.
És necessari obtenir una qualificació superior o igual a 5 sobre 10 en l'examen final per a fer la mitjana del curs.
En recuperació només es podrà repetir l'examen final que computarà el mateix percentatge, mantenint la condició d'obtenir una nota mínima de 5 sobre 10, i farà mitjana amb la resta de notes de l'avaluació.
Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.