Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Ester Mateo Aguilar

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Es podrà aportar documentació complementària en anglès.

Competències


Competències bàsiques
 • CB4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic, tant especialitzat com no especialitzat

 • CB5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 • CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 • CB1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements d'una àrea d'estudi que tingui la base en l'educació general, i s'acostuma a trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats.inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

 • CB3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

Competències específiques
 • CE12_Comprendre, des d'una perspectiva ontològica i epistemológica, l'evolució dels conceptes centrals que configuren la disciplina d'infermeria, així com els models teòrics més rellevants, aplicant la metodologia científica en el procés de cuidar i desenvolupant els plans de cures corresponents

 • CE13_Aplicar el procés d'infermeria per proporcionar i garantitzar el benestar, la qualitat i la seguretat a les persones ateses

 • CE14_Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria

Competències generals
 • CG3_Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria

 • CG6_Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els medis disponibles

Competències transversals
 • CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Descripció


Metodologia de la cura Infermera és una assignatura obligatòria que es realitza durant el tercer trimestre de primer curs i que enllaça amb l'assignatura Evolució Històrica i Filosòfica de la cura del Grau en Infermeria realitzada durant el primer trimestre del primer curs del Grau en Infermeria.

En aquesta assignatura l'estudiantat estudiarà la teoria i detectarà la importància dels plans de cures infermeres; alhora s'iniciarà en l'aplicabilitat pràctica del procés d'atenció infermera (PAI) a través de casos que seran presentats en diversos formats, com per exemple a través de càpsules audiovisuals.

Mitjançant el pensament crític i tenint en compte la importància de una comunicació fluida amb els/les pacients, coneixeran com aplicar el PAI en el dia a dia en els seus propers períodes pràctics i en el seu futur laboral. Permet alhora una actuació individualitzada, bé amb l'aplicació dels diferents models infermers treballats durant el primer trimestre, com amb l'ús d'un llenguatge propi estandarditzat a les cures. L'eix vertebrador de tota la matèria serà aquest pla de cures, eina bàsica que estructura el treball infermer/a i que serà utilitzada, tant en el seu procés d'aprenentatge durant la seva formació en el Grau com en qualsevol dels àmbits on desenvoluparà el seu futur treball professional.

En aquesta assignatura el/la estudiant adquirirà competències que li permetran desenvolupar el seu pensament i raonament clínic, escollir el model infermer que s'adapti millor a la situació clínica actual de la persona, realitzar una completa e individualitzada valoració infermera tenint en compte els diferents models infermers, interpretar la valoració infermera, detectar els possibles diagnòstics infermers que se’n deriven de la valoració infermera i planificar objectius amb les respectives intervencions i activitats. En tot moment el/la estudiant serà capaç d'avaluar i revalorar tot el procés tenint en compte  la persona com ésser únic i personal que viu en situació de canvi constant en un entorn i temps concret, a través de diferents casos clínics que se li presentaran.

L'estudiant/a coneixerà diferents terminologies del llenguatge infermer que s’utilitzen en l'actualitat en els diferents àmbits assistencials per tal de que pugui interpretar i utilitzar en el procés d'atenció infermera, tant en les diferents assignatures del Grau en Infermeria com en el seu desenvolupament com a futur professional de Infermeria. Alhora es tractarà no només l'actualitat de la Metodologia de la cura Infermera sinó també cap a on anem, el futur professional.

 

Continguts


Bloc 1: De la teoria a la pràctica.

Unitat 1: Llenguatges Infermeria

- Llenguatges professionals i sistemes de classificació : CIE, NANDA, NOC, NIC, ATIC,...

- Estratègies d’implementació de la metodologia infermera: Plans de cures estandarditzats i Trajectòries clíniques

Bloc 2: Procés de raonament clínic en la disciplina infermera

Unitat 1: Procés d'atenció d'infermera

Unitat 2: Procés de raonament clínic per a la planificació de les cures

- Valoració integral de l'usuari mitjançant l'entrevista d'infermeria estructurada segons 11 Patrons de Marjory Gordon i 14 Necessitats de Virginia Henderson

- Diagnòstics d'infermeria (Taxonomia- II NANDA-I): Terminologia internacional; Raonament clínic de la valoració al diagnòstic; Determinar el diagnòstic apropiat; Terminologia dominis i classes.

- Objectius/ indicadors (Taxonomia NOC): Terminologia internacional; Raonament clínic del diagnòstic al objectiu e indicador; Determinar el NOC/indicadors apropiats; Terminologia dominis i classes.

- Intervencions/ activitats (Taxonomia NIC): Terminologia internacional; Raonament clínic del objectiu a la intervenció/acticitat; Determinar el NIC/activitats apropiades; Terminologia dominis i classes.

Unitat 3: Avaluació i registre del procés d'atenció d'infermeria

Bloc 3: Pràctica de casos e investigació Metodologia de la cura Infermera

Unitat 1: Casos- Procés d'atenció infermera

Unitat 2: Actualitat i futur de la Metodologia infermera

Sistema d'avaluació


El sistema d’avaluació de les competències i els resultats d’aprenentatge d’aquesta assignatura contempla diferents activitats d’avaluació de la Materia 4 - Ciències de la Infermeria Bàsica:

 

Sistema d’avaluació

Ponderació mínima

Ponderació màxima

SE1. Examen

 

20%

60%

SE2. Treballs individuals

 

5%

40%

SE3. Treballs en grup

 

5%

40%

SE4. Participació a l’aula

 

5%

40%

SE5. Seminaris

 

5%

30%

SE7. Prova pràctica

 

20%

50%

SE8. Seguiment individual

 

5%

20%

 

S'utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significa un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

El sistema d’avaluació i el període de recuperació es detalla en el Pla d’Aprenentatge disponible a l’aula virtual a l’inici de l’assignatura.

 

Bibliografia


Bàsic

Rifà, R.; Olivé, C. & Lamoglia, M. Lenguaje NIC para el aprendizaje treórico-práctico en enfermería. 2ª edició. Barcelona: Elsevier; 2020. 

Eina on-line NNN-Consult: Nanda-I, NIC i NOC.

Alfaro-Lefevre R. Pensamiento crítico, razonamiento clínico y juicio clínico : un enfoque práctico. 6ª edició Barcelona: Elsevier; 2017.

 

Bulechek, GM.; Moorhead, S.; Johnson, M.; Butcher, HK.; Maas, ML. & Swanson, E. Vínculos de NOC y NIC a NANDA-I y diagnósticos médicos: Soporte para el razonamiento crítico y la calidad de los cuidados. Barcelona: Elsevier; 2012.

Moorhead, S.; Swanson E.; Johnson M. & Maas ML. Clasificación de los Resultados de Enfermería (NOC), 6ª edición. Madrid: Elsevier; 2018.

NANDA Internacional; Healther Herdman, T.; Kamitsuru, S. Diagnósticos enfermeros. Definiciones y clasificación. 2021-2023. 12a edició ; Elsevier (2021).

Nanda Internacional. The International Nursing Knowledge Association: http://nanda.org/

Alligod, MR. & Marriner, A. Modelos y teorías en enfermería. 9ª edició. Barcelona: Elsevier; 2018.

Butcher, HK.; Bulecheck, GM.; Dochterman, JM.& Wagner, CM. Nursing intervention Classification (NIC) 7ª edició. Oxford: Elsevier; 2018.

Luis Rodrigo, Mª Teresa. Los diagnósticos enfermeros. 9ªed. Masson; 2013.

Complementary

AENTDE (Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnóstico de Enfermería) Disponible en: https://www.aentde.org/

 

 

 

La terminología ATIC. Eje diagnóstico. Juvé Udina, M.E. Edición: Naaxpot S.L.U; 2016.

Mª del Carmen Sellán Soto. La profesión va por dentro. Elementos para una historia de la Enfermería Española contemporánea. 2010. FUDEN.