Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Mateu Serra Prat
Elisabet Palomera Fanegas 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Hi pot haver alguna lectura científica en anglès.

Competències


Competències bàsiques
 • CB5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 • CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 • CB3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

Competències generals
 • CG6_Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els medis disponibles

 • CG14_Establir mecanismes d'avaluació , considerant els aspectes científico-tècnics i els de qualitat

Competències transversals
 • CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Descripció


L’assignatura de Demografia, Epidemiologia i Bioestadística està inclosa en la formació bàsica del Grau d'Infermeria. S'imparteix al primer quadrimestre del segon curs. Aquesta assignatura permetrà als estudiants adquirir els conceptes i els mètodes fonamentals de la Demografia i l'Epidemiologia, així com conèixer la seva utilitat i aplicació en l'àmbit de la salut. L'alumne es familiaritzarà amb els principals dissenys d'estudis epidemiològics que permetrà al professional una lectura crítica de l'evidència científica i poder dissenyar i dur a terme una recerca científica de qualitat. Finalment, aprendran els principis de l'estadística, en un nivell bàsic, que els hi permetrà llegir i interpretar articles de forma crítica, així com preparar treballs científics i realitzar investigacions seguint els estàndards internacionals. D'aquesta forma, l'assignatura s'estructurarà en tres blocs temàtics: Demografia, Epidemiologia i Bioestadística.

Continguts


 1. DEMOGRAFIA ESTÀTICA: Presentació del curs: programa, metodologia de treball i avaluació. Concepte de demografia, demografia estàtica i dinàmica, poblacions humanes, fonts d’informació (el padró i el cens), webs d’interès (INE i IDESCAT) i presentació, anàlisi i interpretació de dades (les piràmides d’edat). Docent: Mateu Serra.
 2. DEMOGRAFIA DINÀMICA: Natalitat i fecunditat, mortalitat global, mortalitat per edats i específiques per causes, mortalitat evitable, anys potencials de vida perduts, esperança de vida. Docent: Mateu Serra.
 3. ESTANDARDITZACIÓ DE TAXES: estandardització de taxes pel mètode directe i pel mètode indirecte. Exercici 1. Docent: Elisabet Palomera.
 4. MIGRACIÓ: Creixement de la població, envelliment de la població, moviments migratoris i polítiques de població (fecunditat, envelliment i migració). Docent: Mateu Serra.
 5. MESURES DE FREQÜÈNCIA: Prevalença, incidència acumulada, densitat d’incidència. Exercicis per a la seva estimació.TIPUS DE VARIABLES: variables qualitatives i quantitatives, mesura, fiabilitat, precisió i validesa. Exercici 2. Docent: Mateu Serra.
 6. MESURES D’ASSOCIACIÓ i MESURES DE L’IMPACTE: risc relatiu (RR), odds ratio (OR), risc atribuïble (RA), fracció etiològica. Exercicis per a la seva estimació. Exercici 3. Docent: Mateu Serra.
 7. CONFUSIÓ. Concepte de confusió i mètodes per a la seva detecció i eliminació (anàlisi estratificada). Exemples. Exercici 4. Docent: Mateu Serra.
 8. INTERACCIÓ o modificació de l’efecte. Concepte d’interacció i mètodes per a la seva detecció. Exemples. Exercici 5. Docent: Mateu Serra.
 9. APROXIMACIÓ ALS ESTUDIS EPIDEMIOLÒGICS: Criteris per a la seva classificació, característiques dels diversos tipus de dissenys, avantatges i limitacions. Docent: Mateu Serra.
 10. PROVES DIAGNÒSTIQUES: Conceptes de “gold standard”, sensibilitat, especificitat, valors predictius (positius i negatius) i corbes ROC. Exercici 6. Docent: Mateu Serra.
 11. PROVA PARCIAL 1er bloc (demografia i epidemiologia). Avaluació continuada. Docent: Mateu Serra i Elisabet Palomera
 12. RECOLLIDA DE DADES I QÜESTIONARIS: Com elaborar un quadern de recollida de dades: selecció de variables, definició de variables, escales de mesura, fonts d’informació. Qualitat de les dades. Tipus de qüestionaris (autoadministrats, ...), tipus de preguntes, validació de qüestionaris.
 13. GESTIÓ DE DADES: Concepte de base de dades. Com crear una base de dades electrònica amb ACCESS. Docent: Elisabet Palomera.
 14. SEMINARI ACCESS: Pràctiques guiades amb ACCESS (crear una BBDD amb Access). Docent: Elisabet Palomera.
 15. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: Descripció de variables quantitatives: mesures de tendència central (mitjana, mediana i moda) i mesures de dispersió (desviació típica, rang, quartils). Descripció de variables quantitatives: percentatges. Docent: Mateu Serra.
 16. SEMINARI ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA I DEPURACIÓ DE DADES: Anàlisi i interpretació de taules de freqüències i anàlisis descriptives, amb el programa JAMOVI. Casos pràctics. Docent: Elisabet Palomera.
 17. MOSTREIG I CONCEPTES BÀSICS D’ESTADÍSTICA INFERENCIAL I: Mostreig aleatori, error estàndard, intervals de confiança. Exercici 7. Docent: Mateu Serra.
 18. CONCEPTES BÀSICS D’ESTADÍSTICA INFERENCIAL II: Error tipus 1 o alfa, error tipus 2 o beta, potència estadística, nivell de significació estadística (p), càlcul de la grandària de la mostra. Exercici 8. Docent: Mateu Serra.
 19. PRINCIPALS TESTS DE CONTRAST D’HIPÒTESIS: Comparació de mitjanes (T-Student, U-Mann Whitney, ANOVA) i comparació de proporcions (Khi al quadrat, test exacte de Fisher i McNemar). Docent: Elisabet Palomera.
 20. SEMINARI COMPARACIÓ PROPORCIONS. Anàlisi i interpretació de resultats de la comparació de proporcions, amb el programa JAMOVI. Casos pràctics. Docent: Elisabet Palomera.
 21. SEMINARI COMPARACIÓ MITJANES. Anàlisi i interpretació de resultats de la comparació de mitjanes, amb el programa JAMOVI. Casos pràctics. Docent: Elisabet Palomera.
 22. REGRESSIÓ LINEAL I LOGÍSTICA. Concepte i interpretació de les anàlisi de regressió lineal simple i múltiple i de les anàlisi de regressió logística simple i múltiple. Exemples pràctics. Docent: Mateu Serra.
 23. SEMINARI DE REGRESSIÓ LINEAL I LOGÍSTICA. Anàlisi i interpretació de resultats de la regressió lineal i la regressió logística, amb el programa JAMOVI. Casos pràctics. Docent: Elisabet Palomera.
 24. ANÀLISI DE SUPERVIVÈNCIA. Concepte i interpretació de l’anàlisi de supervivència i les taules de Kaplan-Meier. Exemples pràctics. Docent: Mateu Serra.
 25. Concepte i interpretació de la METAANÀLISI.  Exemples pràctics. Docent: Mateu Serra.
 26. PROVA PARCIAL 2er bloc (Bioestadística). Avaluació continuada. Docent: Mateu Serra i Elisabet Palomera.

Sistema d'avaluació


El sistema d’avaluació de les competències i els resultats d’aprenentatge d’aquesta assignatura contempla diferents activitats d’avaluació de la Materia 3 - Salud Pública, Comunicación e Investigación en Salud:

 

Sistema d'avaluació Ponderació mínima Ponderació màxima
SE1. Examen 20% 40%
SE2. Treballs individuals 20% 40%
SE3. Treballs en grup 20% 40%
SE4. Participació a l'aula 5% 40%
SE5. Seminaris 10% 50%
SE7. Prova pràctica 5% 40%

 

S'utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significa un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

El sistema d’avaluació i el període de recuperació es detalla en el Pla d’Aprenentatge disponible a l’aula virtual a l’inici de l’assignatura.