Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Second and third quarters

Crèdits: 10

Professorat: 

Sandra Arco Rodríguez
Ishar Dalmau Santamaria 
Mªjosé Reyes Ramos 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Competències


Competències bàsiques
 • CB4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic, tant especialitzat com no especialitzat

 • CB5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 • CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 • CB1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements d'una àrea d'estudi que tingui la base en l'educació general, i s'acostuma a trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats.inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

 • CB3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

Competències específiques
 • CE27_Treball fi de grau: Matèria transversal la feina es realitzarà associada a diferents matèries

Competències generals
 • CG3_Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria

 • CG5_Dissenyar sistemes de cures dirigits a persones, families o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes

 • CG6_Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els medis disponibles

 • CG9_Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de comportaments preventius i terapèutics

 • CG12_Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, entenent les implicacions ètiques de la salut en un context social de transformació

 • CG13_Conèixer els principis del finançament sanitari i sociosanitari i utilitzar adequadament els recursos disponibles

 • CG14_Establir mecanismes d'avaluació , considerant els aspectes científico-tècnics i els de qualitat

 • CG2_Planificar i donar cures d'infermeria dirigits a les persones, familia o grups, orientats als resultats de salut, avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o cura un problema de salut

 • CG7_Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creències i valors, garantitzant el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional

 • CG16_Conèixer els sistemes d'informació sanitària

Competències transversals
 • CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Descripció


El Treball Fi de Grau (TFG) és una matèria obligatòria, de 10 ECTS en total, que consisteix en l'elaboració, presentació i defensa d'un treball amb la finalitat de valorar els coneixements adquirits al llarg del grau i introduir als estudiants en la recerca com a mètode per la cerca del coneixement aplicat al desenvolupament i millora de la qualitat en l'exercici professional. Aquest haurà de presentar-se i defensar-se de forma pública i sempre es desenvoluparà sota la supervisió d'un Director/a.

Aquesta assignatura està regulada per aquesta Guia docent, pel Pla d'aprenentatge de l'assignatura i la Normativa General del Treball Fi de Grau. L'objecte és regular el TFG que els estudiants realitzen en els estudis de Grau de l'Escola Superior en Ciències de la Salut, i que  tenen disponible en els aularis de moodle i a la Web de TCM

Continguts


Comunicació oral i escrita efectiva. Definició del fenòmen / problema d'estudi i estat de la qüestió. Planificació i disseny de la feina de final de grau. Etapes del procés d'implementació. Organització i tractament de les dades o resultats obtinguts. Establiment de conclusions i línies de futur. Redacció final de la memòria. Presentació i defensa el treball de fi de grau.

Sistema d'avaluació


El sistema d’avaluació de les competències i els resultats d’aprenentatge d’aquesta assignatura contempla diferents activitats d’avaluació de la Matèria 7 - Treball Fi de Grau:

 

Sistema d’avaluació

Ponderació mínima

Ponderació màxima

SE2. Treballs individuals

 

20%

50%

SE8. Seguiment individual

 

20%

50%

  SE9. Presentació TFG

 

10%

40%

 

S'utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significa un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

El sistema d’avaluació i el període de recuperació es detalla en el Pla d’Aprenentatge disponible a l’aula virtual a l’inici de l’assignatura.

Bibliografia


Bàsic

Boeglin M. Leer y redactar en la Universidad. Sevilla. MAD ; 2007.

Alfaro-Lefevre R. Pensamiento crítico y juicio clínico en enfermería. 4ª ed.Barcelona. Elsevier –Masson; 2009.

Buñuel Álvarez JC, Ruiz-Canela Cáceres J. Cómo elaborar una pregunta clínica. Evid Pediatr. 2005; 1: 10.

Cassany D, Construir la escritura. Madrid. Paidós; 2011 (7ªed.)

González de Dios J, Buñuel JC. Búsqueda eficiente de las mejores pruebas científicas disponibles en la literatura: fuentes de información primarias y secundarias. Evid Pediatr. 2006; 2:12.

Complementary

Cuiden. Base de dades d'infermeria . Base de dades d'Infermeria Espanyola. www.doc6.es/index

Cuidatge. Base de dades d’ Infermeria i cures infermeres. http://teledoc.urv.es/cuidatge/

BDIE. Base de dades per la recerca infermera. http://bdie.isciii.es

Cochrane Collaboration. Base de dades de revisió bibliogràfica. Metaanàlisi. www.update-software.com/Clibplus/ClibPlus.asp

Fisterra. Atención Primaria en la Red. www.fisterra.com

NCG National Guideline Clearinghouse. Cercador de guies per la pràctica clínica basades a l’evidència científica. www.guideline.gov/about/expert-panel.aspx

Pub Med. Eina d’accés a MEDLINE. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed