Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Carme Rosell Moreno
Gemma Garreta Parés 
Laura Curell Ferrer 

Idiomes d'impartició


 • Castellano
 • Català

Competències


Competències bàsiques
 • CB4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic, tant especialitzat com no especialitzat

 • CB5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 • CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 • CB1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements d'una àrea d'estudi que tingui la base en l'educació general, i s'acostuma a trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats.inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

 • CB3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

Competències generals
 • CG11_Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per la salut

 • CG19_Gaudir d'autonomia i capacitat crítica per a l'ús de les TIC

Competències transversals
 • CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Descripció


Aquesta assignatura té com a objectiu proporcionar a l'estudiant eines que optimitzin el procés d'aprenentatge.

L'assignatura consisteix en una introducció a l’ús de recursos metodològics de cerca de bibliografia científica, comprensió i organització de la informació en Ciències de la Salut.

Igualment es treballen els models d'aprenentage, recursos per la presa de decisions com el pensament crític, característiques d'un pensador/a critic i com aplicar-ho a la pràctica clínica. 

L'organització de l'estudi, la metodologia de treball, les estratègies cognitives i la millora de les habilitats comunicatives, tant escrites com orals, són la base per optimitzar la integració de l'estudiant al món universitari.

Per aquest motiu, des de l'inici, es proporciona a l'alumne metodologies per assolir les competències, que li seran necessaries en el desenvolupament de la seva trajectòria acadèmica i personal.

Continguts


Sessió PRELIMINAR Setmana zero

Conèixer l'estructura i el funcionament de la UPF i el projecte educatiu Tecnocampus

BLOC A

1. La comunicació dins l'àmbit de la infermeria

 • L’adequació
 • La coherència
 • La cohesió
 • La correcció

2. L'escriptura científica

 • Objectiu del text científic
 • L'estil del text científic
 • La gramàtica al servei de l'estil científic
 • Estratègies de comunicació escrita
 • Estratègies de comunicació oral
 •  Diferències entre escriptura i oralitat
 • Característiques del discurs oral
 • El llenguatge no verbal i para verbal
 • Anàlisi i pràctica de discursos orals

BLOC B

1. Conceptes introductoris

 • Introducció a la recerca
 • Fases de la recerca
 • Introducció a les fonts d’informació

2. Revisió de la literatura

 • Característiques de la revisió de la literatura
 • Fases de la revisió de la literatura: definició del problema, formulació de la pregunta PICO, formulació dels objectius, estratègies de cerca, límits i obtenció i discussió dels resultats
 • Identificació de les fonts d’informació en ciències de la salut
 • Exemples pràctics

3. Referències bibliogràfiques i citacions

 • Conceptes introductoris
 • La citació bibliogràfica
 • La referència bibliogràfica

4. Mendeley (Gestor de referències)

 • Introducció al Mendeley com a gestor de referències
 • Instal·lació
 • Utilitats

BLOC C 

1. Estils aprenentatge.La gestió del temps

2. El pensament crític. El judici crític en infermeria

3. Registres clínics i transferència d’informació

4. Tutories del desenvolupament de treball

 

Sistema d'avaluació


El sistema d’avaluació de les competències i els resultats d’aprenentatge d’aquesta assignatura contempla diferents activitats d’avaluació de la Materia 3 - Salud Pública, Comunicación e Investigación en Salud:

 

Sistema d'avaluació Ponderació mínima Ponderació màxima
SE1. Examen 20% 40%
SE2. Treballs individuals 20% 40%
SE3. Treballs en grup 20% 40%
SE4. Participació a l'aula 5% 40%
SE5. Seminaris 10% 50%
SE7. Prova pràctica 5% 40%

 

S'utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significa un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

El sistema d’avaluació i el període de recuperació es detalla en el Pla d’Aprenentatge disponible a l’aula virtual a l’inici de l’assignatura.

Bibliografia


Bàsic

De la Cueva, A., Aleixandre, R., Rodríguez, J. M. (2001). Fonts d’informació en ciències de la salut. Universitat de València.

Baró, T. (2011). Parlar i convencer: [receptes per a fer bones presentacions en públic]. Barcelona: Serbal. 

Amadeo, I., & Sole´, J. (2009). Curs pràctic de redacció. Barcelona: Educaula. 

Boeglin Naumovic, M. (2007). Leer y redactar en la universidad¿: del caos de las ideas al texto estructurado. Alcalá de Guadaíra¿: MAD. 

Cassany, D. (2018). La cuina de l’escriptura¿: un manual imprescindible per a tots aquells que s’han de posar a escriure. La Butxaca

Cassany, D. (1999). Construir la escritura. Barcelona: Paido´s. 

Cueva Martín, A. de la., Aleixandre Benavent, R., Rodríguez i Gairi´n, J. M., & Universitat de València. (2001). Fonts d’informació en ciències de la salut. València: Universitat de València. 

Estrada, J. M. (2007). Capítulo 2: La búsqueda bibliográfica y su aplicación en PubMed-MEDLINE. SEMERGEN - Medicina de Familia, 33(4), 193–199. https://doi.org/10.1016/S1138-3593(07)73875-3 

Técnicas de búsqueda y uso de la información. (2013). Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces. 

Turull, A., Ardanuy Baró, J., Arroyo i Amayuelas, E., & Arroyo i Amayuelas, E. (2017). Tècniques de treball i de comunicació¿: instrumentàrium per a les ciències jurídiques i socials. Barcelona¿: Huygens Editorial. 

Lluch, G., & Nicolás, M. (2015). Escriptura acadèmica¿: planificació, documentació, redacció, citació i models. Barcelona¿: Editorial UOC.

Pacios, A.R. (2013). Técnicas de búsqueda y uso de la información. Editorial Universitaria Ramón Areces.

Tecnocampus. (2021). Recursos d’informació. https://www.tecnocampus.cat/biblioteca-crai/recursos-dinformacio 

Universitat Oberta de Catalunya. (2022). Universitat Oberta de Catalunya. https://biblioteca.uoc.edu:8080/ca/plana/Estil-APA/

Critical thinking, clinical reasoning, and clinical judgment : a practical approach. Autora:Rosalinda Alfaro-LeFevre  2021

Edición:Seventh edition. Editorial:Elsevier

Complementary

Amat Salas, O., Rodrigo de Larrucea, J., & Rocafort Nicolau, A. (2017). Com fer recerca¿: treball de final de grau, tesi de màster, tesi doctoral i altres projectes de recerca (Primera ed). Barcelona¿: Profit Editorial.