Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Mary Louise Walsh ------------

Idiomes d'impartició


 • English

L’assignatura no necessita cap requisit de superació de matèries prèvies per part de l'estudiant. No obstant això, és recomanable haver assolit el nivell B2.1 del Marc Europeu Comú de Referència d’Idiomes.

Competències


Competències bàsiques
 • CB5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 • CB1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements d'una àrea d'estudi que tingui la base en l'educació general, i s'acostuma a trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats.inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

Competències específiques
 • CE6_Aplicar les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut

 • CE16_Capacitat per descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar per proporcionar una atenció integral d'infermeria a l'individu, la familia i la comunitat. Comprendre la funció i activitats i actitut cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d'Atenció Primaria de Salut. Promoure la participació de les persones, familia i grups en el seu procés de salut-enfermetat. Identificar i analitzat la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups. Aplicar els mètodes i procediments necessàris en el seu àmbit per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes i salut. Educar, facilitar i recolzar la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides dels quals estan afectades per problemes de salut, risc, patiment, enfermetat, icapacitat o mort.

Competències transversals
 • CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Descripció


Atès el nombre de ciutadans de l’àrea metropolitana de Barcelona - Maresme que fan servir l’anglès com a llengua de comunicació i les possibilitats de mobilitat dels professionals de la salut dins de la Unió Europea, tenir una base sòlida de coneixements de llengua anglesa es considera un element important de la formació d’un estudiant d’infermeria.

A més a més, atesa la quantitat d’articles acadèmics publicats en llengua anglesa dins de l’àrea de les ciències de la salut, la capacitat dels estudiants de grau de poder llegir en anglès de manera efectiva ha esdevingut imprescindible.

Resultats d'aprenentatge


L’objectiu principal d’aquest curs és:

 • Permetre que els participants puguin desenvolupar la seva capacitat de comunicar-se en anglès, així com llegir articles acadèmics i científics en aquesta llengua.

D’aquesta manera, els resultats de l’aprenentatge són els següents:

 • Entendre i expressar-se de forma oral i escrita en anglès
 • Entendre textos en anglès relacionats amb l’evidència científica infermera
 • Dissenyar estratègies per a la millora de la comprensió i comunicació en anglès amb persones i grups de diverses nacionalitats
 • Entendre el llenguatge dels sistemes d’informació sanitaris

Metodologia de treball


La metodologia del curs serà en si mateixa model del que es vol treballar i de naturalesa molt pràctica. Cada sessió inclourà una varietat d'activitats dissenyades per desenvolupar les principals estratègies lingüístiques. Hi haurà classes amb grup gran i classes amb grup petit, en les quals es potenciarà el treball en equip.

Continguts


Sinopsi:

 • Comprensió de les classes impartides en anglès
 • Producció oral en anglès (individual i en grup)
 • Tècniques de comprensió i adquisició de vocabulari especialitzat
 • Comprensió de textos relacionats amb l’evidència científica infermeria
 • Comprensió dels sistemes d’informació sanitaris

 

Continguts específics:

Academic Listening

 • Previewing Content
 • Orientation Listening
 • Using Lecture Outlines
 • Listening for Gist
 • Listening for Specific Meaning
 • Note taking
 • Summarising Material
 • Presenting in Academia

 

Content-Based Listening

 • Talking to patients
 • Accidents and emergencies
 • Ethics
 • Medication
 • Alternative treatments

Academic Reading

 • Accessing Previous Knowledge
 • Meaning from Context
 • Understanding Main Ideas
 • Recognising Similarity in Meaning
 • Understanding Reference Words
 • Understanding Details
 • Understanding Related Words
 • Reading for a Purpose
 • Inferring Meaning
 • Summarising Information from a Text
 • Presenting Research
 • Critical analysis of research

Content-Based Reading

 • Alternative Treatments
 • Medication
 • Prescription Drugs
 • Ethics

Activitats d'aprenentatge


AF1. Clase magistral 3.05 26,25
AF5. Seminarios 0 0
AF6. Trabajo en grupo 0 0
AF7.Trabajo individual 0 0
AF9. Estudio personal 1,95 48,75

Sistema d'avaluació


La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Sistema de evaluación Ponderación 

SE1. Examen

Avaluació final de dues parts:
 
Part A: Comprensió auditiva Consisteix en una audició d’una situació real contextualitzada. S’ha de prendre apunts i contestar unes preguntes.
 
Part B: Comprensió lectora Es llegeix un text de l’àmbit sanitari. S’ha de contestar unes preguntes

40%

SE2. Trabajos individuales 20%
SE3. Trabajos en grupo   10%
SE4. Participación en aula 10%
SE5. Seminarios   10%
SE7. Prueba práctica   10%

 

Activitat avaluadora en període de recuperació Ponderación
SE1. Examen 40%
 
Avaluació final Examen de recuperación de dues parts:
 
Part A: Comprensió auditiva Consisteix en una audició d’una situació real contextualitzada. S’ha de prendre apunts i contestar unes preguntes.
 
Part B: Comprensió lectora Es llegeix un text de l’àmbit sanitari. S’ha de contestar unes preguntes